Pedagogisk plan samhällskunskap åk 8 Arbetsliv och stat, kommun

advertisement
Pedagogisk plan samhällskunskap åk 8
Arbetsliv och stat, kommun och landsting(välfärdsstrukturer)
Hur ska man gå till väga för att få ett jobb i framtiden? Vad är egentligen facket för något och måste
man verkligen vara med där? Får jag jobba 14 timmar i sträck på mitt sommarjobb? Vad menar de i
TV när de säger att servicesektorn växer? Vad händer om man blir arbetslös? Vem betalar om jag blir
sjuk? Varför betalar vi skatt? Hur ser man på ex. sjukförsäkringar i konservativa samhällen jämfört
med liberala eller socialistiska? Det här och många fler frågor kommer du förhoppningsvis kunna
besvara när vi är klara med det här avsnittet om arbetsliv i samhällskunskapen.
Konkreta mål för dig som elev- efter avslutat arbetsområde
(efter önskemål från elever har jag skrivit mer utförligt här än tidigare)
Du skall:
o
Du ska känna till olika typer av utbildningsvägar till att få ett arbete
o
Ha kunskap om orsaker till olika yrkesval och skillnader mellan olika grupper i
samhället.
o
Ha kunskap om hur den svenska arbetsmarknaden ser ut: känna till hur
arbetsmarknaden har förändrats de senaste 150 åren, veta i vilken sektor flest
människor arbetar i, ha kunskap om skillnader mellan olika grupper (ex. kön och
ursprung) då det gäller arbete.
o
Känna tillarbetsmarknadens olika parter- de som är arbetsgivare och de som är
arbetstagare och några organisationer som tar tillvara deras intressen.
o
ha kunskap om fackföreningarnas historia i Sverige och kunna resonera kring
fördelar och nackdelar med att vara med i ett fackförbund.
o
Känna till lagar och avtal som reglerar den svenska arbetsmarknaden (t.e.x LAS,
kollektivavtal och MBL) och ha kunskap om arbetsmiljöfrågor och något om regler
som reglerar arbetsmiljön.
o
Känna till olika typer av anställningsformer(visstidsanställning, provanställning
och tillsvidareanställning) och olika typer av lön (månadslön, provision ackord)
o
Känna till vad som händer om du blir arbetslös, hur det fungerar med
arbetslöshetsförsäkring och försörjningsstöd och kunna resonera kring varför
arbetslöshet är ett problem.
o
Veta hur löneskillnaderna ser ut mellan olika grupper i samhället och kunna
resonera kring dessa.
o
Ha kunskap om olika välfärdsteorier och kunna jämföra och resonera kring
dessa(konservativ, liberal och socialistisk)
o
hur välfärden är uppbyggd i Sverige – vad ansvarar staten, kommunen och
landstinget för?
o
Ha kunskap om de olika socialförsäkringarna vi har i Sverige – pension,
sjukförsäkring och föräldraförsäkring
Material:
Bok: Samhällskunskap 7-9 sid. 148-155 (arbetsliv), sid 24-31 (svenska välfärdsstrukturer)
Begreppshäftet
”Häfte” om olika välfärdsteorier
Tips på nätet:
Om utbildning:
https://www.youtube.com/watch?v=eEvede_ZeYE
Om den svenska arbetsmarknaden:
https://www.youtube.com/watch?v=PBW3-VRgAos
Om arbetsmarknadens parter:
https://www.youtube.com/watch?v=_TYgtWDDaJ0
Om lön:
https://www.youtube.com/watch?v=9iSAAoC-YLw
Om de olika välfärdsteorierna:
https://www.youtube.com/watch?v=ba79FSN-3xY
Om svenska välfärdsstrukturer:
https://www.youtube.com/watch?v=Abd7ZQGdo6M (från Studi.se 3.56)
Om kommuner och landsting:
https://www.youtube.com/watch?v=U5z37j4Uxm4
Tidsplan:
Observera att detta är en grovplanering som kan komma att ändras
v. 12
Introduktion av avsnittet arbetsliv); vilka utbildningsvägar finns det? Orsaker till olika
yrkesval, hur ser den svenska arbetsmarknaden ut?
v. 13
Gå igenom läxan om en äldre släktings arbeten, arbetsmarknadens parter,
fackföreningar och kollektivavtal
V.14
Forts. fackföreningar (debatt i grupp)lagar på arbetsmarknaden, löneskillnader mellan
olika grupper
v. 16
Välfärdsteorier (konservativ, liberal socialistisk), Sveriges välfärd – kommun, stat,
landsting
v. 17
Forts. svenska välfärden inkl. socialförsäkringar. Prov på onsdagen
Betygskriterier (aktuella betygskriterier är gulmarkerade):
E-D (betyget D innebär att
kunskapskraven för betyg E och till
övervägande del för betyg C är
uppfyllda)
Eleven har grundläggande kunskaper
om olika samhällsstrukturer.
Eleven visar det genom att undersöka
hur sociala, mediala, rättsliga,
ekonomiska och politiska strukturer i
samhället är uppbyggda och fungerar
och beskriver då enkla samband inom
och mellan olika samhällsstrukturer.
I beskrivningarna kan eleven använda
begrepp och modeller på ett i
huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan föra enkla resonemang om
hur individer och samhällen påverkas
av och påverkar varandra och
beskriver då enkla samband mellan
olika faktorer som har betydelse för
individers möjligheter att påverka sin
egen och andras livssituation.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor
ur olika perspektiv och beskriver då
enkla samband med enkla och till viss
del underbyggda resonemang.
Eleven värderar och uttrycker olika
ståndpunkter i några samhällsfrågor
med enkla resonemang och till viss del
underbyggda argument och kan då i
viss utsträckning växla mellan olika
perspektiv.
Eleven redogör för de mänskliga
rättigheternas innebörd och betydelse och
ger exempel på hur de kränks och främjas
i olika delar av världen.
Dessutom kan eleven redogöra för de
nationella minoriteterna och deras
särställning och rättigheter.
Eleven har grundläggande kunskaper om
demokratiska värden och processer och
visar det genom att föra enkla
resonemang om demokratiska rättigheter
och skyldigheter, samt om för- och
nackdelar med olika former för
gemensamt beslutsfattande.
Eleven kan söka information om samhället
och använder då olika källor på ett i
huvudsak fungerande sätt och för enkla
och till viss del underbyggda resonemang
om informationens och källornas
trovärdighet och relevans.
C-B (Betyg B innebär att
kunskapskraven för betyg C och
tillövervägande del för betyg A är
uppfyllda)
Eleven har goda kunskaper om olika
samhällsstrukturer.
Eleven visar det genom att undersöka
hur sociala, mediala, rättsliga,
ekonomiska och politiska strukturer i
samhället är uppbyggda och fungerar
och beskriver då förhållandevis
komplexa samband inom och mellan
olika samhällsstrukturer.
I beskrivningarna kan eleven använda
begrepp och modeller på ett relativt
väl fungerande sätt.
Eleven kan föra relativt väl utvecklade
resonemang om hur individer och
samhällen påverkas av och påverkar
varandra och beskriver då
förhållandevis komplexa samband
mellan olika faktorer som har
betydelse för individers möjligheter
att påverka sin egen och andras
livssituation.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor
ur olika perspektiv och beskriver då
förhållandevis komplexa samband
med utvecklade och relativt väl
underbyggda resonemang.
Eleven värderar och uttrycker olika
ståndpunkter i några samhällsfrågor med
utvecklade resonemang och relativt väl
underbyggda argument och kan då i
förhållandevis stor utsträckning växla
mellan olika perspektiv.
Eleven redogör för de mänskliga
rättigheternas innebörd och betydelse och
ger exempel på hur de kränks och främjas
i olika delar av världen.
Dessutom kan eleven redogöra för de
nationella minoriteterna och deras
särställning och rättigheter.
Eleven har goda kunskaper om
demokratiska värden och processer och
visar det genom att föra utvecklade
resonemang om demokratiska rättigheter
och skyldigheter samt om för- och
nackdelar med olika former för
gemensamt beslutsfattande.
Eleven kan söka information om samhället
och använder då olika källor på ett
relativt väl fungerande sätt och för
utvecklade och relativt väl underbyggda
resonemang om informationens och
källornas trovärdighet och relevans.
A
Eleven har mycket goda kunskaper
om olika samhällsstrukturer.
Eleven visar det genom att
undersöka hur sociala, mediala,
rättsliga, ekonomiska och politiska
strukturer i samhället är uppbyggda
och fungerar och beskriver då
komplexa samband inom och mellan
olika samhällsstrukturer.
I beskrivningarna kan eleven
använda begrepp och modeller på
ett väl fungerande sätt.
Eleven kan föra välutvecklade och
nyanserade resonemang om hur
individer och samhällen påverkas av
och påverkar varandra och beskriver
då komplexa samband mellan olika
faktorer som har betydelse för
individers möjligheter att påverka sin
egen och andras livssituation.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor
ur olika perspektiv och beskriver då
komplexa samband med
välutvecklade och väl underbyggda
resonemang.
Eleven värderar och uttrycker olika
ståndpunkter i några samhällsfrågor
med välutvecklade resonemang och
väl underbyggda argument och kan
då i stor utsträckning växla mellan
olika perspektiv.
Eleven redogör för de mänskliga
rättigheternas innebörd och betydelse
och ger exempel på hur de kränks och
främjas i olika delar av världen.
Dessutom kan eleven redogöra för de
nationella minoriteterna och deras
särställning och rättigheter.
Eleven har mycket goda kunskaper om
demokratiska värden och processer och
visar det genom att föra välutvecklade
och nyanserade resonemang om
demokratiska rättigheter och skyldigheter
samt om för- och nackdelar med olika
former för gemensamt beslutsfattande.
Eleven kan söka information om
samhället och använder då olika källor
på ett väl fungerande sätt och för
välutvecklade och väl underbyggda
resonemang om informationens och
källornas trovärdighet och relevans.
Download