Lag och rätt I detta arbetsområde kommer vi att arbeta med hur

advertisement
Lag och rätt
I detta arbetsområde kommer vi att arbeta med hur rättssystemet i Sverige fungerar. Vi
kommer också att arbeta med demokratiska fri och rättigheter och om FN:s mänskliga
rättigheter.
Vi tar upp frågor som rör vår vardag, vad händer till exempel om jag kör moppe när jag är 13
år? Vi tar också upp aktuella demokratiska frågor som till exempel den pakistanska flickan
Malalas kamp för att flickor ska få gå i skolan.
Konkreta mål för dig som elev- efter avslutat arbetsområde
Du skall:
o ha kunskap om varför vi har lagar i samhället.
o känna till hur den svenska lagboken är uppbyggd.
o ha kunskap om vad som händer då ett brott begåtts (undersökningar, anhållande,
häktning)
o ha kunskap om vad som händer i domstolen, olika typer av domstolar och olika typer
av straff/vård.
o kunna resonera kring varför vissa begår brott och ha förståelse för dem som blir
drabbade av brott.
o själv kunna resonera och ta ställning till olika frågor kring brott och straff.
o ha kunskap om vad som kännetecknar en demokrati, och kunna diskutera kring
rättigheter och skyldigheter i ett demokratiskt samhälle.
o ha kunskap om FN:s organisation och arbetsuppgifter.
o ha kunskap om de mänskliga rättigheterna, arbetet kring att främja mänskliga
rättigheter och vad som gör då dessa kränks.
o ha kunskap om barnkonventionen och kunna ge exempel på rättigheter som barn i
världen har.
o känna till några organisationer som arbetar för att främja de mänskliga
rättigheterna(inklusive barnkonventionen).
Arbetsformer och material
I vårt arbete kommer du att:
- arbeta med boken Samhälle i dag 7 (sid. 184-212)
- se på film bland annat från: http://www.rattegangsskolan.se/
- kort i grupp och undersöka olika typer av brott och vad som händer då de begåtts (- ev.
göra intervjuer med polis eller exempelvis personal i affärer)
-lyssna på genomgångar och delta i diskussioner
- arbeta med ett häfte om FN och mänskliga rättigheter ur Samhälle idag 9 ELLER den nya
boken
- läsa om FN:s arbete och mänskliga rättigheter på nätet
- ha muntliga och skriftliga läxförhör och prov
Powerpoints och uppgifter finns på kristinas-so-sida.webnode.se
Prov:
30 september : Rör lagar, brott, rättegång, påföljd, brottsoffer (s. 184-212 i boken, ppt,
anteckningar)
20 oktober: FN, demokrati, mänskliga rättigheter
Ord och begrepp du bör kunna:
Lag och rätt:
advokat
vittne
anhållande
yrkar
anstalt
åklagare
balkar
åtal
civilrätt
dagsböter
domare
förundersökning
gripande
hovrätt
häktning
häleri
högsta domstolen
nämndemän
mened
minderårig
målsägande
påföljd
samhällstjänst
signalement
skyddstillsyn
snatteri
straffmyndig
strafföreläggande
straffrätt
tilltalad
tingsrätt
villkorlig dom
FN och mänskliga rättigheter:
artikel
demokrati
diktatur
FN
FAO
generalförsamling
generalsekreterare
konvention
sanktion
säkerhetsrådet
UNICEF
UNESCO
vetorätt
yttrandefrihet
Tips på nätet:
Informativa hemsidor med mycket information om domstol, rättegång, brottsoffer:
http://www.rattegangsskolan.se/
http://www.domstol.se/brott--straff/rattegang-i-tingsratten/
Sammanfattande film om lag och rätt(8:55 min):
http://www.youtube.com/watch?v=8mFBT2TqSOk
samma film finns också på:
http://www.so-rummet.se/content/vara-lagar-och-straff
*”Film” om från brott till åtal(2:34min):
http://www.so-rummet.se/content/fran-brott-till-atal
*”Film” om rättsprocessen från brott till straff (6:02)
http://www.so-rummet.se/content/brott-och-straff-sa-har-gar-en-rattsprocess-till
Om FN , UNICEF, mänskliga rättigheter:
http://www.fn.se/
http://www.millenniemalen.nu/
https://www.youtube.com/watch?v=ET8wJIUZnok (UNICEF)
http://www.manskligarattigheter.se/
Kunskapskrav
Kunskapskrav i ämnet samhällskunskap i slutet av år 9
E-D (betyget D innebär att
kunskapskraven för betyg E och
till övervägande del för betyg C
är uppfyllda)
Eleven har grundläggande
kunskaper om olika
samhällsstrukturer. Eleven visar det
genom att undersöka hur sociala,
mediala, rättsliga, ekonomiska och
politiska strukturer i samhället är
uppbyggda och fungerar och
beskriver då enkla samband inom
och mellan olika samhällsstrukturer.
I beskrivningarna kan eleven
använda begrepp och modeller på
ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan föra enkla resonemang
om hur individer och samhällen
påverkas av och påverkar varandra
och beskriver då enkla samband
mellan olika faktorer som har
betydelse för individers möjligheter
att påverka sin egen och andras
livssituation.
Eleven kan undersöka
samhällsfrågor ur olika perspektiv
och beskriver då enkla samband
med enkla och till viss del
underbyggda resonemang.
Eleven värderar och uttrycker olika
ståndpunkter i några samhällsfrågor
med enkla resonemang och till viss
del underbyggda argument och kan
då i viss utsträckning växla mellan
olika perspektiv.
Eleven redogör för de mänskliga
rättigheternas innebörd och
betydelse och ger exempel på hur
de kränks och främjas i olika delar
av världen. Dessutom kan eleven
redogöra för de nationella
minoriteterna och deras särställning
och rättigheter.
Eleven har grundläggande
kunskaper om demokratiska värden
och processer och visar det genom
att föra enkla resonemang om
demokratiska rättigheter och
skyldigheter, samt om för-och
nackdelar med olika former för
gemensamt beslutsfattande.
Eleven kan söka information om
samhället och använder då olika
källor på ett i huvudsak fungerande
sätt och för enkla och till viss del
C-B (Betyg B innebär att
kunskapskraven för betyg C och
tillövervägande del för betyg A
är uppfyllda)
A
Eleven har goda kunskaper om olika
samhällsstrukturer. Eleven visar det
genom att undersöka hur sociala,
mediala, rättsliga, ekonomiska och
politiska strukturer i samhället är
uppbyggda och fungerar och
beskriver då förhållandevis
komplexa samband inom och
mellan olika samhällsstrukturer. I
beskrivningarna kan eleven använda
begrepp och modeller på ett relativt
väl fungerande sätt. Eleven kan föra
relativt väl utvecklade resonemang
om hur individer och samhällen
påverkas av och påverkar varandra
och beskriver då förhållandevis
komplexa samband mellan olika
faktorer som har betydelse för
individers möjligheter att påverka
sin egen och andras livssituation.
Eleven har mycket goda kunskaper
om olika samhällsstrukturer. Eleven
visar det genom att undersöka hur
sociala, mediala, rättsliga,
ekonomiska och politiska strukturer
i samhället är uppbyggda och
fungerar och beskriver då komplexa
samband inom och mellan olika
samhällsstrukturer. I beskrivningarna
kan eleven använda begrepp och
modeller på ett väl fungerande sätt.
Eleven kan föra välutvecklade och
nyanserade resonemang om hur
individer och samhällen påverkas av
och påverkar varandra och
beskriver då komplexa samband
mellan olika faktorer som har
betydelse för individers möjligheter
att påverka sin egen och andras
livssituation.
Eleven kan undersöka
samhällsfrågor ur olika perspektiv
och beskriver då förhållandevis
komplexa samband med utvecklade
och relativt väl underbyggda
resonemang. Eleven värderar och
uttrycker olika ståndpunkter i några
samhällsfrågor med utvecklade
resonemang och relativt väl
underbyggda argument och kan då i
förhållandevis stor utsträckning
växla mellan olika perspektiv.
Eleven redogör för de mänskliga
rättigheternas innebörd och
betydelse och ger exempel på hur
de kränks och främjas i olika delar
av världen. Dessutom kan eleven
redogöra för de nationella
minoriteterna och deras särställning
och rättigheter.
Eleven kan undersöka
samhällsfrågor ur olika perspektiv
och beskriver då komplexa
samband med välutvecklade och väl
underbyggda resonemang. Eleven
värderar och uttrycker olika
ståndpunkter i några samhällsfrågor
med välutvecklade resonemang och
väl underbyggda argument och kan
då i stor utsträckning växla mellan
olika perspektiv. Eleven redogör för
de mänskliga rättigheternas
innebörd och betydelse och ger
exempel på hur de kränks och
främjas i olika delar av världen.
Dessutom kan eleven redogöra för
de nationella minoriteterna och
deras särställning och rättigheter.
Eleven har goda kunskaper om
demokratiska värden och processer
och visar det genom att föra
utvecklade resonemang om
demokratiska rättigheter och
skyldigheter samt om för-och
nackdelar med olika former för
gemensamt beslutsfattande. Eleven
kan söka information om samhället
och använder då olika källor på ett
relativt väl fungerande sätt och för
utvecklade och relativt väl
Eleven har mycket goda kunskaper
om demokratiska värden och
processer och visar det genom att
föra välutvecklade och nyanserade
resonemang om demokratiska
rättigheter och skyldigheter samt
om för-och nackdelar med olika
former för gemensamt
beslutsfattande. Eleven kan söka
information om samhället och
använder då olika källor på ett väl
fungerande sätt och för
välutvecklade och väl underbyggda
resonemang om informationens och
Download