Planering av temat "Den demokratiska

advertisement
Bergundaskolan 7-9
Planering av temat "Den demokratiska medmänniskan"
Ämne/ämnen: Ämnesövergripande
Årskurs/termin: Ht åk7
Undervisande lärare: samtliga undervisande lärare i åk 7
Inledning
Enligt skolans värdegrund och uppdrag ska utbildningen "förmedla och förankra respekt för
de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska
samhället vilar på. Var och en som verkar inom skolan ska också främja aktning för varje
människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö."
Under åk 7 har vi ett övergripande tema om respekt och hänsyn. Detta inleds under våra
inskolningsveckor. Under dessa veckor fokuserar vi på att lära känna varandra och skapa
trygghet för våra elever på den nya skolan och i klassen.
Syfte - Förmågor i kursplanen/kursplanerna eleven ska utveckla
Svenska:
Eleverna ska genom undervisningen ges möjlighet att utveckla språket för att tänka,
kommunicera och lära. Undervisningen ska också bidra till att eleverna får förståelse för att
sättet man kommunicerar på kan få konsekvenser för andra människor. Därigenom ska
eleverna ges förutsättningar att ta ansvar för det egna språkbruket.
Idrott och hälsa:
Eleverna ska ges förutsättningar för att utveckla goda levnadsvanor samt ges kunskaper om
hur fysisk aktivitet förhåller sig till psykiskt och fysiskt välbefinnande. Genom
undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar
att utveckla sin förmåga att röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang.
Musik:
Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att tillägna sig musik som uttrycksform och
kommunikationsmedel. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla
kunskap att använda röst, musikinstrument, digitala verktyg samt musikaliska begrepp och
symboler i olika musikaliska former och sammanhang.
Samhällskunskap:
Undervisningen i ämnet samhällskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om
hur individen och samhället påverkar varandra. Genom undervisningen ska eleverna
sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att reflektera över mänskliga
rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
Religion:
Undervisningen ska skapa förutsättningar för eleverna att utveckla en personlig livshållning
och förståelse för sitt eget och andra människors sätt att tänka och leva.
Engelska:
I mötet med talat språk och texter ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmågan att sätta
innehållet i relation till egna erfarenheter, livsvillkor och intressen.
Konkretiserade mål – Centralt innehåll och de förmågor eleven ska
utveckla
Svenska:
• Språkliga strategier för att minnas och lära genom att identifiera nyckelord och föra
anteckningar.
• Ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och
begrepps nyanser och värdeladdning.
• Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket
syfte man kommunicerar.
• Språkets betydelse för att utöva inflytande och för den egna identitetsutvecklingen.
• Etiska och moraliska aspekter på språkbruk, yttrandefrihet och integritet i olika medier och
sammanhang.
Idrott och hälsa:
• Komplexa rörelser i lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser
till musik.
Musik:
• Röstvård, hörselvård och orsaker till att musiklyssnande och musicerande kan bidra till
hörselskador samt hur hörselskador kan förebyggas.
• Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers, refräng och ackord som
byggstenar för att musicera och komponera musik i olika genrer och med varierande
instrumentation.
Samhällskunskap:
• Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska
samhällen. Etiska och demokratiska dilemman som hänger samman med demokratiska
rättigheter och skyldigheter.
Religion:
• Vardagliga moraliska dilemman. Analys och argumentation utifrån etiska modeller, till
exempel konsekvens- och
Engelska
• Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska
frågor.
Kunskapskrav och bedömning
Varje ämne bedömer utifrån det specifika ämnets kursplaner och kunskapskrav.
Undervisning
För att du ska få möjlighet att lära dig allt det här ska vi på lektionerna samarbeta med
skolhälsovården och arbeta med vår likabehandlingsplan. Tillvägagångssätt:
Genomgångar
Gruppdiskussioner
Litteratur
Övningar
Film
Skrivuppgifter
Prov
Download