2015/16:1397 Lokala mediers förmåga att leverera demokratiska

SKRIFTLIG FRÅGA TILL STATSRÅD
Från Riksdagsförvaltningen
2016-06-23
Besvaras senast
2016-06-29 kl. 12.00
Till kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)
2015/16:1397 Lokala mediers förmåga att leverera demokratiska
förutsättningar
Allmänhetens behov av allsidig information och individens möjlighet att vara
delaktig oberoende av bostadsort är viktigt för demokratin. Politiken bör syfta
till att främja möjligheterna för allmänheten att ta del av journalistik som
präglas av mångfald, allsidig nyhetsförmedling, kvalitet och fördjupning,
oavsett var i Sverige man bor. Där fyller de lokala tidningarna en viktig
funktion.
Den lokala dagspressen är det medieslag som huvudsakligen levererar
demokratiska förutsättningar i våra valkretsar utanför storstäderna.
Dagspressens ekonomiska förutsättningar förändras nu så snabbt att den
leveransen allt tydligare är hotad. Det är alls inte säkert att en ny mediepolitik
kan vänta med förverkligandet ända till 2020 när det nuvarande systemet för
presstöd senast måste ersättas. Vi kan i provinsen stå inför en omfattande
tidningsdöd före dess.
Med anledning av detta vill jag fråga kultur- och demokratiminister Alice Bah
Kuhnke:
Vad avser statsrådet att göra konkret för att påskynda vidtagandet av praktiska
politiska åtgärder som säkrar de lokala mediernas förmåga att fortsatt leverera
demokratiska förutsättningar?
………………………………………
Lars Mejern Larsson (S)
1 (2)
SKRIFTLIG FRÅGA TILL STATSRÅD
Överlämnas enligt uppdrag
Anders Norin
2 (2)