Maria Zachrisson Oskar Walther Svenska 1/Historia 1b

Maria Zachrisson
Oskar Walther
Pär Henriksson
Svenska 1/Historia 1b/Samhällskunskap 1b/Religionskunskap 1
Projekt demokrati
Detta är ett ämnesöverskridande arbete som innefattar kurserna Svenska1, Historia 1b,
Samhällskunskap 1b och Religionskunskap 1.
Ni ska skriva en uppsats där ni beskriver olika delar ur demokratins historia och utveckling.
Hur demokratin påverkar människor världen över och om det finns något särskilt som
påverkar människor som lever i demokratiska/icke demokratiska samhällen. Det finns en
uppsatsmall som ni ska följa för att få med alla de viktiga delar som måste finnas med i en
sådan här typ av uppsats. Arbetet går ut på att ni har några givna frågor som ni ska besvara i
denna uppsats. Ni ska göra detta för att få en större förståelse för hur samhället ser ut idag
och hur den demokratiska processen och ordningen sett ut under historisk tid.
Frågorna ni ska besvara i er uppsats är följande:





Var föddes demokratin, vilken var den första demokratin?
Hur har demokratin har utvecklats genom historiens gång, revolutioner som har lett till
förändringar och förbättringar för mänskligheten och den demokratiska processen i
omvärlden och i Sverige?
Beskriv olika styrelseskick i ett historiskt perspektiv och vad de innebär.
”Demokratin är den sämsta styrelseformen, bortsett från alla andra” (Winston Churchill
(1874-1965), politiker och premiärminister i Storbritannien). Vad tror ni egentligen att
han menade med detta välkända citat. Vilka problem och utmaningar finns med den
demokratiska styrelseformen, och hur förhåller sig alternativen? Er uppgift är att föra ett
faktabaserat fördjupande och analyserande resonemang kring denna frågeställning.
Hur ser de olika världsreligionerna på demokratibegreppet? Finns det religioner som är
mer demokratiska än andra?
Ni kommer alltså att behöva sätta er in i historien från tidsepoken antiken, revolutioneras tid
och fram till 1800- och 1900-talen. Ni ska beskriva olika styrelseskick i ett historiskt
perspektiv och den förändring som har skett i samhället. Alltså ska ni inte bara beskriva den
demokrati som har vuxit fram och förändrats under tidens gång utan andra styrelseskick som
monarki, republik och diktatur. Ni ska beskriva och fördjupa er i vilka inbyggda problem och
utmaningar det demokratiska styrelseformen medför i ett samhälle samt även koppla detta
mot alternativa styrelseformer.
Maria Zachrisson
Oskar Walther
Pär Henriksson
Svenska 1/Historia 1b/Samhällskunskap 1b/Religionskunskap 1
Mål med detta arbete
Ni ska få en större förståelse för förändringsprocesser i samhället/omvärlden,
demokratiseringsprocessen, mänskliga rättigheter, jämställdhet, diktaturer och
maktförhållanden.
Ni ska visa att ni kritiskt kan granska och tolka historiskt källmaterial. Ni ska även visa att ni
behärskar korrekta referensmetoder.
Ni ska också visa att ni har verktygen för att kunna framställa en text av denna typ där
språket och stilen är anpassad efter texttypen och de krav som finns på denna.
Ni ska få en ökad förståelse för demokrati som politiskt system och medborgarnas
möjligheter att påverka politiska beslut samt hur maktfördelningen och
påverkansmöjligheter ser ut i andra typer av system.
Ni ska skapa er en bild av hur de olika världsreligionerna tar sig uttryck i förhållande till
demokratibegreppet