Exempel ur läroplan och skollag

advertisement
2012
Skollagen och läroplanen
Syfte
I skollagen och läroplanen finns skrivelser som stärker incitamenten i att ha en skol-IF.
Formuleringarna går hand i hand med vad en förening kan bidra med. Våra värden stämmer överens
med många av måluppfyllelserna. Vårt sätt att se på livet och samhället ligger nära skolans skrivningar
och i detta dokument finns exempel på detta, tagna ur skollag och läroplan1. Dessa i sin helhet finns på
Skolverkets hemsida. Genom att lyfta dessa exempel vill vi förmedla att skol-IF finns som ett
komplement utanför skoltid.
Ur skollagen
4 § Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper
och värden. Den ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära.
Utbildningen ska också förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de
grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på.
Utbildningen syftar också till att i samarbete med hemmen främja barns och elevers allsidiga
personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare.
25 § För eleverna i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, sameskolan, specialskolan,
gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska det finnas elevhälsa. Elevhälsan ska omfatta medicinska,
psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Elevhälsan ska främst vara förebyggande
och hälsofrämjande. Elevernas utveckling mot utbildningens mål ska stödjas.
Utbildning är ett vidare begrepp som kan innefatta annat än undervisning, t ex skolmåltider,
skolskjutsar, raster, utflykter mm. Utbildning skall vila på vetenskaplighet och beprövad erfarenhet.
Fritidshemmet
2 § Fritidshemmet kompletterar utbildningen i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan,
specialskolan, sameskolan och särskilda utbildningsformer som skolplikt kan fullgöras i.
Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda dem en meningsfull fritid
och rekreation. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov.
Fritidshemmet ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap.
Ur läroplanen
1 Skolans värdegrund och uppdrag
En likvärdig utbildning
Skolan ska aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. Skolan har ett
ansvar för att motverka traditionella könsmönster. Den ska därför ge utrymme för eleverna att pröva
och utveckla sin förmåga och sina intressen oberoende av könstillhörighet.
Rättigheter och skyldigheter
Det är inte tillräckligt att i undervisningen förmedla kunskap om grundläggande demokratiska
värderingar. Undervisningen ska bedrivas i demokratiska arbetsformer och förbereda eleverna för att
aktivt delta i samhällslivet. Den ska utveckla deras förmåga att ta ett personligt ansvar. Genom att
1
Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011
1
2012
delta i planering och utvärdering av den dagliga undervisningen och få välja kurser, ämnen, teman och
aktiviteter, kan eleverna utveckla sin förmåga att utöva inflytande och ta ansvar.
Skolans uppdrag
Skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet. Särskilt under de tidigare skolåren har
leken stor betydelse för att eleverna ska tillägna sig kunskaper. Skolan ska sträva efter att erbjuda alla
elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen.
Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja att pröva egna
idéer och lösa problem. Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga
att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. Skolan ska därigenom bidra till att eleverna
utvecklar ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap.
Skolan ska främja elevernas harmoniska utveckling. Detta ska åstadkommas genom en varierad och
balanserad sammansättning av innehåll och arbetsformer.
Skolan ska stimulera varje elev att bilda sig och växa med sina uppgifter. I skolarbetet ska de
intellektuella såväl som de praktiska, sinnliga och estetiska aspekterna uppmärksammas. Även hälsooch livsstilsfrågor ska uppmärksammas.
Eleverna ska i skolan möta respekt för sin person och sitt arbete. Skolan ska sträva efter att vara en
levande social gemenskap som ger trygghet och vilja och lust att lära.
Personlig trygghet och självkänsla grundläggs i hemmet, men även skolan har en viktig roll. Varje
elev har rätt att i skolan få utvecklas, känna växandets glädje och få erfara den tillfredsställelse som
det ger att göra framsteg och övervinna svårigheter.
2 Övergripande mål och riktlinjer
2.3 Elevernas ansvar och inflytande
De demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktig ska omfatta alla elever.
Eleverna ska alltid ha möjlighet att ta initiativ till frågor som ska behandlas inom ramen för deras
inflytande över utbildningen.
Mål
Skolans mål är att varje elev
 successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan, och
 har kunskap om demokratins principer och utvecklar sin förmåga att arbeta i demokratiska
former.
Riktlinjer
Alla som arbetar i skolan ska
 främja elevernas förmåga och vilja till ansvar och inflytande över den sociala, kulturella och
fysiska skolmiljön.
Läraren ska
 svara för att alla elever får ett reellt inflytande på arbetssätt, arbetsformer och undervisningens
innehåll samt se till att detta inflytande ökar med stigande ålder och mognad,
 svara för att eleverna får pröva olika arbetssätt och arbetsformer,
 förbereda eleverna för delaktighet och medansvar och för de rättigheter och skyldigheter som
präglar ett demokratiskt samhälle
2
2012
2.6 Skolan och omvärlden
Eleverna ska få en utbildning av hög kvalitet i skolan. De ska också få underlag för att välja fortsatt
utbildning. Detta förutsätter att den obligatoriska skolan nära samverkar med de gymnasiala
utbildningar som eleverna fortsätter till. Det förutsätter också en samverkan med arbetslivet och
närsamhället i övrigt.
Mål
Skolans mål är att varje elev
 har inblick i närsamhället och dess arbets-, förenings- och kulturliv
Riktlinjer
Alla som arbetar i skolan ska
 verka för att utveckla kontakter med kultur- och arbetsliv, föreningsliv samt andra
verksamheter utanför skolan som kan berika dem som lärande miljö
Läraren ska
 bidra med underlag för varje elevs val av fortsatt utbildning och
 medverka till att utveckla kontakter med mottagande skolor samt med organisationer, företag
och andra som kan bidra till att berika skolans verksamhet och förankra den i det omgivande
samhället.
3.15 Samhällskunskap
Syfte
Undervisningen i ämnet samhällskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om hur
individen och samhället påverkar varandra. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att
utveckla en helhetssyn på samhällsfrågor och samhällsstrukturer.
Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att se samhällsfrågor ur olika perspektiv.
Eleverna ska vidare ges möjlighet att utveckla kunskaper om samhällsvetenskapliga begrepp och
modeller.
Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förtrogenhet med de mänskliga rättigheterna och
med demokratiska processer och arbetssätt. Den ska också bidra till att eleverna tillägnar sig
kunskaper om, och förmågan att reflektera över, värden och principer som utmärker ett demokratiskt
samhälle.
Genom undervisningen i ämnet samhällskunskap ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar
att utveckla sin förmåga att
 reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar
 reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och
beslutsprocesser
3.4 Idrott och hälsa
Syfte
Fysiska aktiviteter och en hälsosam livsstil är grundläggande för människors välbefinnande. Positiva
upplevelser av rörelse och friluftsliv under uppväxtåren har stor betydelse för om vi blir fysiskt aktiva
senare i livet. Att ha färdigheter i och kunskaper om idrott och hälsa är en tillgång för både individen
och samhället.
Genom undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar
att utveckla sin förmåga att
 röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
 planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviter utifrån olika synsätt
på hälsa, rörelse och livsstil,
 genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
 förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
3
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

Create flashcards