SAMVERKANSORGAN

advertisement
Flik 14
SAMVERKAN OCH INFLYTANDE
Skollagen 4 kapitlet (Kvalitet och inflytande)
”9 § Barn och elever ska ges inflytande över utbildningen. De ska fortlöpande
stimuleras att ta aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen och hållas
informerade i frågor som rör dem.
Informationen och formerna för barnens och elevernas inflytande ska anpassas efter
deras ålder och mognad. Eleverna ska alltid ha möjlighet att ta initiativ till frågor som
ska behandlas inom ramen för deras inflytande över utbildningen. Elevernas och deras
sammanslutningars arbete med inflytandefrågor ska även i övrigt stödjas och
underlättas.”
Klassråd
På Välkommaskolan har varje klass avsatt tid med sina mentorer varje vecka. Där ges
eleverna möjlighet att arbeta med inflytande och att vidareutveckla utbildningen och få
information i frågor som rör dem. Protokoll från klassråden sänds till rektor via mentor.
Elevråd
Välkommaskolan uppmuntrar eleverna att bilda elevråd. Det består av elever som har
valts ut av andra elever för att ta tillvara elevernas intresse i skolan. Elevrådet driver
olika frågor som eleverna tillsammans bestämt är viktiga. Det kan röra t ex arbetsmiljön
på skolan eller hur undervisningen bedrivs.
Överlämnandekonferens
Inför skolstarten överlämnas information från grundskola till gymnasieskola, samt inom
gymnasieskola när elever byter program eller skolår, för att öka elevernas möjligheter
att nå kunskapsmålen och känna sig trygga i skolan.
Inflytande på undervisningen (Läroplan för gymnasieskolan, 2.3)
”Enligt skollagen ska eleverna ges inflytande över utbildningen. De ska fortlöpande
stimuleras att ta aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen och hållas
informerade i frågor som rör dem. Eleverna ska alltid ha möjlighet att ta initiativ till
frågor som ska behandlas inom ramen för deras inflytande över utbildningen.
Mål
Skolans mål är att varje elev
• tar personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö,
• aktivt utövar inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan,
• utifrån kunskap om demokratins principer vidareutvecklar sin förmåga att arbeta i
demokratiska former,
• utvecklar sin vilja att aktivt bidra till en fördjupad demokrati i arbetsliv och
samhällsliv, och
• stärker sin tilltro till den egna förmågan att själv och tillsammans med andra ta
initiativ, ta ansvar och påverka sina villkor.
Uppdaterad 2012-06-28
Flik 14
Riktlinjer
Alla som arbetar i skolan ska
• gemensamt med eleverna ta ansvar för den sociala, kulturella och fysiska skolmiljön.
Läraren ska
• utgå från att eleverna kan och vill ta ett personligt ansvar för sitt lärande,
• svara för att alla elever får ett reellt inflytande på arbetssätt, arbetsformer och
innehåll i undervisningen,
• uppmuntra elever som har svårt att framföra sina synpunkter att göra det,
• låta eleverna pröva olika arbetssätt och arbetsformer, och
• tillsammans med eleverna planera och utvärdera undervisningen.”
Uppdaterad 2012-06-28
Download