Process A, Kunskaper och färdigheter

advertisement
Process A, Kunskaper och färdigheter
Skolans namn: Nävertorp grundsärskola
Rektor: Eva Landelius
Datum: 150207
Qualis
A.
Kunskaper
och
färdigheter
Steg 1
Steg 2
Steg 3
Steg 4
Steg 5
Steg 6
Steg 7
Resultaten av
kunskaper och
färdigheter
följs upp på
individnivå.
Observationer,
anteckningar
och elevens
arbete ligger
till grund för
att mäta
kunskaper och
färdigheter.
Lärarna
stimulerar och
utmanar varje
elevs
utveckling och
lärande.
Skolan följer
upp och
analyserar de
individuella
resultaten även
på gruppnivå.
Skolan har
goda resultat
som bibehålls
eller förbättras
över tid.
Skolan samarbetar
i nätverk för att
utveckla metoder
för utvärdering av
kunskap och
kompetens.
Olika metoder
används för att
följa upp och
dokumentera
elevernas
kunskaper och
färdigheter.
Skolan följer
upp hur
eleverna
inhämtar fakta,
förståelse,
färdigheter och
förtrogenhet i
sitt lärande.
Utifrån de
nationella
styrdokumente
n utvecklar
skolan metoder
för att
säkerställa
elevens
allsidiga
utveckling.
Skolan har
rutiner för att
utreda
elevernas
behov av stöd.
Åtgärdsprogra
m används för
elever i behov
av särskilt
stöd.
Skolan har en
elevhälsa som
förebygger och
främjar
elevernas
utveckling mot
utbildningsmål
en.
Analys beträffande kunskaper och färdigheter
Elevernas kunskaper följs upp och dokumenteras på både individ – och gruppnivå. Detta sker
genom IUP, observationer, film- och fotodokumentation, kollegiesamtal, elevsamtal mm
Pedagogerna sammanställer dokumentationen och elevernas arbeten till ett omdöme.
Omdömet används för att se utveckling över tid och för att tillföra nya framåtsyftande mål.
För att utmana varje elevs utveckling och lärande sker mycket av planeringen på individnivå.
Det innebär varierande arbetsuppgifter och utmaningar utifrån elevens behov, intresse och
kognitiva förmåga. Pedagogerna planerar för olika inlärningssituationer inom samma
ämne/ämnesområde för att alla elever ska kunna lära sig och utvecklas. Pedagogerna har
tillsammans en stor tillgång till kunskap om vilka inlärningsstrategier/verktyg som behövs för
viss inlärning. Personalens olika kompetenser används för att säkerställa elevernas allsidiga
utveckling.
För att veta om eleverna har generaliserat sin kunskap skapas situationer som ger möjlighet att
se om färdigheten/kunskapen är befäst, vilket ofta görs i praktiska ämnen. En utmaning i
grundsärskolan är att avvakta och låta eleven själv utföra arbetsuppgifter, med hjälp av en
tydlig struktur. Det är viktigt att få lyckas. Dessutom behövs repetition och feedback av
genomförd uppgift/aktivitet.
Skolan har ett nära samarbete med skolsköterska och kurator, som främst arbetar
förebyggande men även med enskilda samtal och träffar. Elevhälsan träffar kontinuerligt
rektor i ett så kallat elevhälsoteam, där även mentorer deltar vid behov. Skolan har ett bra
samarbete med Barn- och ungdomshabiliteringen, som hjälper till att främja elevernas
utveckling mot målen, genom medicinskt och fysiskt stöd till eleverna.
Skolan deltar i kommunens olika nätverk för pedagoger och har ett samarbete med
gymnasiesärskolan. Skolan försöker även delta vid SPSM:s nätverksträffar och utbildningar.
Rektor deltar i nätverk för grundsärskolerektorer i Södermanland och även i ett nätverk för
rektorer i Mellansverige.
Styrkor
Personalen är bra på att ge olika former av kommunikationsstöd till eleverna vilket ökar
elevernas förmåga att kommunicera med omgivningen. Att kunna kommunicera ökar
elevernas delaktighet, självständighet och självförtroende.
Pedagogernas förmåga att sätta upp nåbara mål för eleverna är god. Att kunna nå målen är
viktigt för elever och föräldrar.
Personalens olika kompetens och förmågor tas tillvara för elevernas bästa, även mellan de
olika arbetslagen.
Skolan har ett noggrant system för att följa upp hur eleverna inhämtar fakta, förståelse,
färdigheter och förtrogenhet i sitt lärande genom de uppföljningar som görs av elevernas IUP.
Förbättringsområden
På skolan finns ingen tydlig återkoppling för hur man använder nätverken för att utveckla
metoder för utvärdering av kunskap och kompetens.
Åtgärder för förbättring
 Utveckling av metoder för utvärdering av kunskap och kompetens så att det
underlättar förståelsen för resultatförändringar.

Systematisk användning av skolans olika nätverk för att utveckla metoder för
utvärdering av kunskap och kompetens.
Download