Frågeställning 1 Vad krävs av framtidens lärare? Vilka färdigheter

Frågeställning 1
Vad krävs av framtidens lärare?
Vilka färdigheter behöver framtidens lärare?
-­‐
-­‐
-­‐
-­‐
-­‐
-­‐
-­‐
-­‐
-­‐
-­‐
-­‐
-­‐
-­‐
-­‐
-­‐
-­‐
-­‐
-­‐
-­‐
-­‐
-­‐
-­‐
-­‐
-­‐
-­‐
-­‐
Allmänbildning Differentieringsförmåga, att kunna individualisera Engagemang Flexibilitet Förmåga att följa med sin tid Förmåga att handleda; analysera elevernas kunskaper för att få dem att tillämpa sin kunskap Förmåga att hantera elevgrupper och att differentiera Förmåga att hantera information IKT Intresse för nya saker Involvera eleverna redan i planeringsskedet av undervisningen. Att ställa upp mål tillsammans med eleverna ger dem förtroende, struktur och verktyg. Undervisning -­‐> delaktighet Kommunikationsfärdigheter, levande berättare Kunskaper i användning av multimodala färdigheter Ledarskapsförmåga Lita på sig själv, på sin egen förmåga och färdighet att undervisa Mental utveckling: Utbildning -­‐> fortbildning -­‐> pionjäranda Nya former av arbetsredskap Relationskompetens Samarbetsförmåga med andra; lärare och föräldrar Se undervisningen som ett sätt att identifiera elevernas kunnande utanför klassrummet -­‐ rummets betydelse egalt (IKT, Flipped classroom) Sociala färdigheter Större allmänkunskap Ta hand om sig själv Teknisk utveckling: analog (krita-­‐tavla) – digital (IKT-­‐ virtuella lärmiljöer, moln) Tekniskt kunnande Våga prova på nytt – våga misslyckas Frågeställning 2
Mångsidig undervisning
Vad behöver utvecklas/poängteras?
-­‐
-­‐
-­‐
-­‐
-­‐
-­‐
-­‐
-­‐
-­‐
-­‐
-­‐
-­‐
-­‐
-­‐
-­‐
-­‐
-­‐
-­‐
-­‐
Delaktighet och metoder som utvecklar delaktighet Elevernas delaktighet Elevernas delaktighet i att genomföra undervisningen Flexibilitet i grupp Fokus, målstyrning, konkretion Föräldrarnas delaktighet Hantera helheter – inte ämnen Inlärningsmiljön utmanas Kunna utnyttja kollegiets olika kompetenser Lära tillsammans – lära av varandra (situerat, interaktivt) Lärarnas perspektiv bör breddas Modernare arbetssätt Nytänkande i lärande; fokus från undervisning till lärande Respekt Samarbetet Samarbetet med andra ämnen Samarbetsförmåga Skapa inspirerande lärmiljöer som följer sin tid Teknikresurserna Frågeställning 3 En Zlatan gör inget lag – hur skapa laganda i en föränderlig värld? -­‐
-­‐
-­‐
-­‐
-­‐
-­‐
-­‐
-­‐
-­‐
-­‐
-­‐
-­‐
-­‐
-­‐
-­‐
Alla elever har sin egen position i laget Coaching De vuxna behöver ha gemensamma spelregler och överenskommelser Delegera ansvar Demokrati Engagerade interna resurser och kunnande Gemensamma uppgifter, grupparbete Gemensamma visioner, mål Involverat engagemang Jag – vi Klar rollfördelning Konstruktivt och uppmuntrande bemötande Ledarskapet skapar laget (en -­‐> flera) Lärare som är sig själv och vågar släppa kontrollen över undervisningen Lärarna kan ställa sig frågorna: o Vad vill jag åstadkomma? o Varför går jag till jobbet? -­‐ Rektorn kan hålla sig à jour med vad som händer -­‐ Uppmuntra – konstruktiv feedback