Globala gymnasiet

advertisement
Globala gymnasiet, Stockholm:
Globala gymnasiet – där ute
väntar resten av världen på dig!
Mitt på Södermalm i centrala
Stockholm ligger Globala
gymnasiet. Här går 530 elever
på något av de tre programmen,
naturvetenskapligt program,
inriktning hälsa och miljö,
samhällsvetenskapligt program
med inriktning globala frågor eller
bild och kommunikation. På skolan
jobbar också cirka 50 personer.
Globala gymnasiet är en kommunal
skola i Stockholm stads regi.
Pedagogik för
kunniga aktörer
Utbildningen sätter eleven i centrum.
Genom att arbeta i ämnesintegrerade
projekt och genom att ge eleverna in­
flytande över undervisningen skapas
förutsättningar för att utveckla den
nödvändiga handlingsberedskapen
för att möta globala utmaningar. Ge­
nom de tvärvetenskapliga projekten
fördjupas elevernas kunskaper och
de får en helhetssyn på viktiga fram­
tidsfrågor.
På hållbar väg
Skolans grundidé vid skolans start
2004 var att erbjuda utbildning med fo­
Skolan startades 2004 och huserar nu i nyrenoverade
lokaler på Söder i Stockholm.
kus på lärande för hållbar utveckling.
Kännetecknande för verksam­
heten på Globala gymnasiet är:
Utbildning för hållbar utveckling
Projektinriktat arbetssätt
Ämnesintegrerade och tvär­
vetenskapliga projekt
Helhetssyn på globala frågor,
vilket innefattar sociala, ekono­
miska, politiska och ekologiska
perspektiv.
Greppa hela skolan!
WWFs arbete med hållbar utveckling
utgår från sex utvecklingsområden.
Målet är att hela skolan och all verk­
samhet ska omfattas. Här med exem­
pel från arbetet på Globala gymnasiet.
Värdegrund och delaktighet
Skolans verksamhet genomsyras av
lärande för hållbar utveckling. Stör­
re delen av personalen, undervisande
och övrig personal, deltar i en utveck­
lingsgrupp. Utvecklingsarbetet doku­
menteras och utvärderas och ligger till
grund för det fortsatta kvalitetsarbetet.
Ledning, struktur och uppföljning
Hälften av studietiden ligger i ämnes­
övergripande projekt.
I skolkonferensen sitter sex valda elev­
representanter, sex personalrepresen­
tanter samt rektor. Konferensen är
ett forum där man kan diskutera och
besluta kring strategi- och policyfrå­
gor som är viktiga för alla på skolan.
Exempel på frågor som hanterats av
skolkonferensen är skolans vision och
arbetsplan samt hur man arbetar med
feedback.
En annan viktig del viktig del i den
demokratiska strukturen är stormö­
ten. På stormötet kan alla vara med
och diskutera och informera om oli­
ka saker som man tycker är viktiga.
Skolkonferensen kan även delegera
vissa frågor till stormötet för att alla
eleverna ska kunna vara med och fatta
rådgivande beslut som sedan kan tas
av skolkonferensen.
Undervisning och lärande
Personalen på skolan delar en social­
konstruktivistisk kunskapssyn. Där
man ser lärande som en social pro­
cess och lägger stor vikt vid elevernas
förförståelse och egna frågor. I under­
visningen får det konkreta uttryck i
verklighetsnära och ämnesintegrera­
de projekt där grupparbete, storföre­
läsningar, lektioner och individuellt
arbete blandas. Lärande för hållbar
utveckling finns inskrivet i skolans lo­
kala arbetsplan och genomsyrar un­
dervisningen. Flera i personalen har
gått fortbildningskurser.
SKOLA på
HÅLLBAR
VAG
Globala gymnasiet, Stockholm
Eleven i centrum
Undervisningen utgår från elevernas
kunnande och kreativitet. I skolans
vision framgår tydligt vad utbildning­
en ska ge eleverna:
Jag förstår mig själv och mina
utvecklingsmöjligheter.
Jag upplever att jag utvecklas
tillsammans med, och lär
mig av andra människor.
Jag tänker kreativt,
kritiskt och analytiskt.
Jag har insikt i den globala världs­
situationen, både problemen
och förändringsmöjligheter.
Jag arbetar för att förverk­
liga mina visioner, och reflek­
terar över mina handlingar.
Jag förstår att vår framtid grun­
das på hållbar utveckling, global
samhörighet och global rättvisa.
Jag vill och kan förbättra världen.
Foto: Patrik Johansson
Trots vegetarisk mat har man
svårt att hålla nere skolans
ekologiska fotavtryck på
grund av studieresor till
länder i syd.
Skolfastighet
och resurshantering
Skolan är nyrenoverad med höga
krav på miljösmart teknik. Reglering
av ljus och värme sker via sensorer.
Skoförbudet inomhus sparar både
pengar och miljö. I skolmatsalen
lagas bara vegetarisk mat som är
mycket uppskattad och ger förhål­
landevis små ekologiska fotavtryck.
Fältstudierna med flyg till Asien,
Eleverna deltar direkt eller via repre­
sentanter i beslut, utvecklingsarbete
och rekrytering av personal.
Samverkan med samhället
Viktigt för Globala gymnasiet är att
etablera bra kontakter med många
olika typer av samarbetspartners som;
enskilda organisationer, myndigheter
och företag som arbetar med globalt
utvecklingsarbete av olika slag. Dessa
kontakter är viktiga och ger bland an­
nat tillgång till intressanta föreläsare
och möjlighet för eleverna att arbeta
med verklighetsanknutna projekt.
Globala gymnasiet • www.globalagymnasiet.se
Afrika och Sydamerika gör där­emot
att skolans ekologiska fot­avtryck är
betydligt större än andra skolors.
Men resorna anses vara en mycket
viktig del av undervisningen på
Global­programmet och kommer att
vara kvar samtidigt som kontakter
och studieresor i Öster­
sjöregionen
utvecklas.
Det här tar vi med oss
Att utveckla en handlingskompetens för hållbar utveckling innefattar
ju inte bara kunskap och motivation utan även möjligheter att agera.
Därför är det viktigt att både skolans miljö (källsortering, skollunch,
uppvärmning ...) och undervisningen ger eleverna utrymme för att agera
för hållbar utveckling. Utmaningen blir här att få alla på skolan med sig,
från lärare till kökspersonal och vaktmästare.
Att utgå från komplexa verkliga frågeställningar och samverkan med
aktörer utanför skolan gör undervisningen meningsfull och lustfylld.
Den tid man i början lägger ned på ett större och ämnesövergripande
projekt ofta kommer ”tillbaka” i form av djupare förståelse i slutet av
projektet. Då ämnesövergripande projekt är i fokus är det mycket viktigt
att med en genomtänkt organisation skapa förutsättningar för samverkan
mellan kurser, lärare, elever och samhället utanför skolan.
Elevinflytande och elevens delaktighet bidrar till att undervisningen blir
meningsfull. Det är dock en utmaning att hitta arbetsformer för att sätta
eleven i centrum. En central del i lärande för hållbar utveckling är att lära
för livet och att väcka nyfikenhet och skapa kritiskt tänkande. Det är
viktigt att ge utrymme för elevernas egna frågeställningar. Lärare på
Globala gymnasiet menar att en av våra viktigaste uppgifter är att försöka
väcka elevernas egna frågor. Det är när vi som lärare vågar ta ett kliv
tillbaka och lyssna som svaren blir intressanta.
Download