Mosjö skola

advertisement
Mosjö skola
Kunskap och Glädje Tillsammans
Arbetsplan 2015/16-2016/2017 reviderad 2016-06-27.
Mosjö skola F-6
Mosjö skola är belägen i Mosås, ett område som domineras av villabebyggelse med några
övriga boendeformer representerade.
Området är under expansion och nybyggnation sker i snabb takt, vilket gör att skolan står
inför en spännande framtid!
Vid läsårsstart i augusti 2016, går 130 elever på skolan, varav 90 är inskrivna på fritids.
”Kunskap och Glädje Tillsammans” är skolans vision och ledord, vilka speglar hur vi ser på vår
verksamhet. Utbildning, trygghet och lust att lära!
En tydlig struktur i vårt dagliga arbete är av vikt för elever och pedagoger.
Tid till reflektion och utvärdering av det vi gör och hur det blev är av stor vikt för
verksamheten.
Vi arbetar nära varandra elever, pedagoger och övrig personal där en helhetssyn, både vad
gäller organisation, grupp och individ präglar vår verksamhet.
Denna arbetsplan visar riktningen på vårt utvecklingsarbete, där lokala mål är uppsatta bland
annat utifrån Grundskolenämdens Verksamhetsplan 2016 samt våra läroplansmål.
Resultat av brukarenkät samt utvärdering av kunskapsresultat ligger tillsammans med
uppföljning av verksamhetens mål och arbete mot desamma, till grund för denna arbetsplan.
På vår skola känner alla sig trygga och visar
respekt för varandra och människors olikheter.
Mosjö skolas organisation 16/17
Rektor
Arbetslag
1-6
LG
Elevhälsa
Arbetslag
förskoleklass
Förstelärare
Lärspridare IKT
Administrativt
stöd
Arbetslag
fritids
2.1 Normer och värden
Alla som arbetar i skolan ska
•
Medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet
och ansvar för människor också utanför den närmaste gruppen
•
I sin verksamhet bidra till att skolan präglas av solidaritet mellan
människor
•
Aktivt motverka diskriminering och kränkande behandling av individer
eller grupper
•
Visa respekt för den enskilda individen och i det vardagliga arbetet utgå
från ett demokratiskt förhållningssätt
LGR11
Detta gör vi genom att: Trygghetsgruppen och skolans personal
arbetar aktivt för att motverka kränkande behandling. Skolan arbetar
med främjande aktiviteter som t.ex. att erbjuda rastaktiviteter,
aktivitetsdagar i åldersblandade tvärgrupper och gruppstärkande
friluftsdagar. Vi för kontinuerliga samtal om kränkande behandling
och trygghet. Vi har ett normkritiskt förhållningsätt i verksamheten.
Under läsåret 16/17 ska vi utveckla våra rutiner för mottagande av
nya elever och ny personal. Nya rutiner ska utformas . Detta för att
alla ska känna till viktiga rutiner och skapa trygghet för både elever,
vårdnadshavare och personal.
2.2 Kunskaper
Alla som arbetar i skolan ska
•
Uppmärksamma och stödja elever i behov av särskilt stöd
•
Samverka för att göra skolan till en god miljö för utveckling och
lärande
LGR11
Detta gör vi genom att: ha höga förväntningar på eleven och
synliggöra elevens kunskapsutveckling.
Vi följer vår plan för ”att uppmärksamma elever som riskerar att ej
nå målen”, och avsätter tid regelbundet vid lärarkonferenser för täta
uppföljningar.
Fördelningen av resurser på skolan är flexibel och utgår från
elevernas behov.
Under läsåret 16/17 ska vi utveckla arbetet med det kollegiala lärandet
genom att hitta en systematik för arbetet.
Samverkan mellan personal och elevhälsa ska utökas för att skapa en
tydlig arbetsgång över stödinsatser i skolan.
Målet är en ökad måluppfyllelse.
2.3 Elevernas ansvar och inflytande.
Alla som arbetar i skolan ska
•
Främja elevernas förmåga och vilja till ansvar och inflytande över den
sociala, kulturella och fysiska skolmiljön
LGR11
Eleverna ges inflytande i skolövergripande frågor via klassråd och elevråd.
Vi uppmuntrar och lyssnar på elevernas förslag och idéer.
All personal är uppmärksamma på att alla känner sig delaktiga och ges
möjlighet att uttrycka sig
Vi har tydliga regler och förklarar också varför reglerna finns, t.ex. kring
mobilanvändande, varför vi använder ett vårdat språk och har nolltolerans
mot svordomar.
Vi arbetar aktivt för elevernas delaktighet i vårt gemensamma
värdegrundsarbete – Kunskap och glädje tillsammans!
2.4 Skola – Hem.
Alla som arbetar i skolan ska
• Samarbeta med elevernas vårdnadshavare så att man
tillsammans kan utveckla skolans innehåll. LGR11
På Mosjö skola lägger vi stor vikt vid att ha ett gott samarbete med
elevernas vårdnadshavare genom regelbunden kontakt med hemmen
genom brev/mail och samtal. Vi lyssnar på föräldrarnas synpunkter
och ser det som en del i vårt dagliga utvecklingsarbete. Vi har nära
kontakt med de föräldrar som hämtar och lämnar på fritids.
Vi har föräldramöten 1-2 ggr per läsår. På föräldramötena informerar
vi om vikten av ett ömsesidigt informationsflöde föräldrar – skola och
skola – föräldrar. Vi har föräldraråd, ”Forum för samråd” 2 gånger
per termin, där skolan representeras av rektor och pedagog.
Under läsåret 16/17 utvecklar vi former för utvecklingssamtal på
fritids för de barn och föräldrar som önskar. Informationen kring
fritidsverksamheten till barn och föräldrar utvecklas ytterligare. It`s
Learning och E-kola implementeras under läsåret.
2.7 Bedömning och betyg
Läraren ska genom utvecklingssamtal och den individuella utvecklingsplanen främja
elevernas kunskapsmässiga och sociala utveckling,
• utifrån kursplanernas krav allsidigt utvärdera varje elevs kunskapsutveckling,
muntligt och skriftligt redovisa detta för eleven och hemmen samt informera rektorn,
• med utgångspunkt i föräldrarnas önskemål fortlöpande informera elever och hem om
studieresultat och utvecklingsbehov, och
• vid betygssättningen utnyttja all tillgänglig information om elevens kunskaper i
förhållande till de nationella kunskapskraven och göra en allsidig bedömning av dessa
kunskaper. Lgr11
Vi har utformat ett års-hjul som vi följer för att på ett systematisk sätt följa upp
eleverna måluppfyllelse.
Exempel på arbetssätt för att nå målen:
Organisationsnivå: Vi har EHT och lyfter elevhälsofrågor vid arbetslagsträffar.
Vi dokumenterar och samplanerar vårt arbete. Vi använder olika verktyg tex.
Nya språket lyfter och Diamant, samt använder schemat som pedagogiskt
verktyg och som stöd för undervisning av behöriga lärare.
Gruppnivå: Vi anpassar vår undervisning efter gruppens behov. Elever i behov
av stöd undervisas i mindre, behovsanpassade grupper under begränsad tid,
vilket sedan utvärderas. Vi har lektionsstrukturer som är varierade och tydliga
som passar gruppens behov. Vi arbetar med gruppdynamik för att nå bättre
studiemiljö.
Individnivå: Vi individanpassar utifrån de behov eleven har. Vi använder de
verktyg som finns till förfogande samt personalens olika kompetenser för att
utforma en varierad och anpassad undervisning.
Under läsåret 16/17 utvecklar vi arbetet genom det kollegiala lärandet så att alla
lärare ger sina elever kontinuerlig återkoppling som syftar till att tydliggöra var
eleven befinner sig i förhållande till sina mål.
Årshjul Måluppfyllelse
2016/2017 Mosjö skola
jullov
Betyg åk 6
december
januari
februari
november
Utvecklinssamtal/IUP
Lgr 11, 2.7
oktober
Riktlinjer
Läraren ska
• genom utvecklingssamtal och den individuella
utvecklingsplanen främja elevernas
kunskapsmässiga och sociala utveckling,
• utifrån kursplanernas krav allsidigt utvärdera
varje elevs kunskapsutveckling, muntligt och
H
skriftligt redovisa detta för eleven och hemmen
samt informera rektorn,
• med utgångspunkt i föräldrarnas önskemål
fortlöpande informera elever och hem om
studieresultat och utvecklingsbehov, och
• vid betygssättningen utnyttja all tillgänglig
information om elevens kunskaper i förhållande
till de nationella kunskapskraven och göra en
allsidig bedömning av dessa kunskaper.
NP muntligt
Rektor gör
lektionsobservationer
september
Utvecklingssamtal/
IUP/Omdömen
mars
Nationella prov
april
maj
Föräldramöte
hela skolan
augusti
juni
Betyg åk 6
juli
sommarlov
Analys/uppföljning
NP
Skriftliga omdömen
skickas hem &
sammanställning till
rektor
2.5 Övergång och samverkan
Läraren ska
• Utveckla samarbetet mellan förskoleklass, skola och
fritidshem
• Utbyta kunskaper och erfarenheter med personalen i förskolan
och i berörda skolformer
• I samarbetet särskilt uppmärksamma elever i behov av särskilt
stöd Lgr11
Det finns en skriftlig plan för övergång förskola – förskoleklass. Den
planen utvärderas och revideras varje läsår.
Under läsåret 16/17 utvecklar vi samarbetet mellan förskola/skola. Vi
behöver utbyta kunskaper och erfarenheter med personalen på förskolan
för att ge eleverna så bra förutsättningar som möjligt.
Vi ska ha ett ökat samarbete mellan förskoleklass och åk 1 för att stödja
elevernas kunskapsutveckling ytterligare.
Fritidsverksamheten ska ytterligare strukturera och förtydliga sitt arbete
mot läroplanens mål för en ökad måluppfyllelse.
2.6 Skola och omvärlden
Alla som arbetar i skolan ska verka för att utveckla
kontakter med kultur-och arbetsliv, föreningsliv samt andra
verksamheter utanför skolan Lgr11
Vi vill ge våra elever möjlighet att använda sig mer av sin
fantasi, nyfikenhet och kreativitet i sitt lärande.
Vi är öppna för samarbete med externa aktörer där
innehåll/aktivitet går i linje med vårt uppdrag och våra
styrdokument.
Elever i årskurs ett och två tar del av projektet “Skapande
skola”där pedagog från kulturskolan leder dans.
Alla elever ges minst en kulturupplevelse per läsår.
Läsåret 16/17 ska vi starta upp ett samarbete med
Adolfsbergsskolan för att kunna ta del av deras studie-och
yrkesvägledares kompetens.
Fokusområden
Arbetsplan
Fritidsverksamheten
Målstyrt arbete på
fritidshemmet.
Trygghetsplan
IKT
Digitalt lärande
Trygg miljö
Skolans Värdegrund.Reviderad läroplan
Genom bland annat
”Hela skolan” arbetet i
åldersblandade grupper.
Ökad
måluppfyllelse
Bedömning för lärande.
Utvärdering
Kvalitetsrapport
Download