Bildningsnämnden
Lokal arbetsplan
Läsåret 2016-2017
Östraskolan och
Östra skolans Fritidshem
Vi utgår från vår värdegrund respekt, utveckling och professionalism
Lenita Besterman, rektor
Vision för grundskolan i Sunne kommun
Vi ska skapa en inkluderande och demokratisk skola av hög kvalitet – vi vill vara en av
Sveriges bästa skolkommuner
Tolkning av skolans kunskapsuppdrag och vad som kännetecknar vår undervisning
Östra skolans målbild och vision ska vara tydlig och känd för alla medarbetare och prägla
skolans arbete. Östra skolan arbetar intensivt med läsning och begreppsförståelse i alla
ämnen. Språk och läsförståelse ska vara en röd tråd från förskoleklass till årskurs sex.
På Östra skolan har vi elever och lärare som är stolta över sin skola. Vi som arbetar på skolan
har höga förväntningar och omutlig tillit till varje barns förmåga och vilja att lära. Höga
förväntningar sätts också till våra föräldrar, lärare och skolledare emellan på skolan. På Östra
skolan lägger vi kraft på det som ligger inom den egna påverkanssfären. Vårt förhållningssätt
präglas av respekt och värdighet i mötet med varandra. På Östra skolan medverkar alla till en
god arbetsmiljö som bidrar till ökad måluppfyllelse.
På Östra skolans Fritidshem arbetar vi utifrån LGR 11 och vårt främsta syfte är att
komplettera den utbildning och verksamhet som ges i den övriga skolan. Fritidshemmets
pedagogiska planering förenar omsorg med pedagogik och vi har en helhetssyn på elevens
hela skoldag. Vi strävar alltid efter att uppväga skillnader i elevernas förutsättningar för att
kunna tillgodogöra sig utbildning och utveckla sina förmågor samt att förankra och förmedla
respekt för demokratiska värderingar.
Livslångt lärande – På Östra skolan utgår vi alltid från barnets bästa. Vi ska tidigt
identifiera vilka elever som är i behov av extra stöd eller utmaningar. Alla elever ska ges
möjlighet att utvecklas från sina förmågor. Vi ska styra undervisningen så att vi når
både svaga och starka elever. Hur vi ska arbeta:










Elevhälsan och lärare deltar i olika konstellationer för överlämning från och till andra
förskolor och skolenheter.
Skolsyster redogör för resultaten från Elsa (den fysiska och psykiska hälsan hos
eleverna som sammanställs i elevhälsodatabasen)
Elevhälsan följer upp och arbetar vidare med kartläggningar och eventuella påbörjade
insatser från förskolan.
Läsåret 2016/2017 införs skolverkets obligatoriska bedömningsstöd i årskurs ett
(matematik och svenska).
Nyanlända elever kartläggs enligt ny lagstiftning 1/1 2016.
Matetematikdiagnoser (Förstå och använda tal) genomförs from årskurs 2, dessa
dokumenteras och följs upp för ökad måluppfyllelse.
Elevernas kunskapsutveckling dokumenteras och redovisas för rektor fyra gånger per
läsår. Lärarnas analys av kunskapsresultaten redovisas en gång per läsår för att
upptäcka framgångsfaktorer och hinder , kopplat till deras egen undervisning.
Kunskapsresultat från matematikdiagnoser, elevernas kunskapsutveckling, nationella
prov, extra anpassningar och insatser från elevhälsan, följs upp vid klasskonferenser,
två gånger per termin.
Bedömning och betygsstatistik följs upp vid Betygskonferenser med samtliga
undervisande.
SKLs kvalitetsindikatorer, samt sammanställning av skolans egna enkäter utvärderas,
analyserar och följs ut i det systematiska kvalitetsarbetet.




Kommungemensam rättning och bedömning av NP prov i årskurs 3 och 6 genomförs
för att öka likvärdigheten.
Elevhälsans möten en gång per vecka för att följa upp och utvärdera åtgärder,
anpassningar och särskilt stöd.
Utvecklingssamtal genomförs två gånger per läsår av mentorer
IUP med framåtsyftande planering och skriftliga omdömen upprättas en gång per läsår
för elever i årskurs 1-5 av mentorer.
Mål för Östra skolan;











Alla elever ska ha inblick i, och förståelse för, kunskapskraven i alla skolämnen.
Mål och bedömning ska vara tydligt för eleverna. Deras resultat är
utgångspunkten för vårt arbete. Våra elever ska få återkoppling på sitt arbete så
att de själva ska kunna påverka sin situation innan det är dags för bedömning,
vilket är ett krav för elevinflytande och delaktighet
Lust att lära – Våra elever ska uppleva att skolan ger dem lust att lära sig
Arbetsro – Våra elever ska ha arbetsro på lektionerna
Alla elever kan läsa senast i slutet av årskurs 1
Alla elever ska ha en positiv kunskapsutveckling eller minst lika goda resultat på
matematikdiagnoserna - ”Att förstå och använda tal” på vårterminen 2017
Andelen elever i årskurs tre som uppnått kravnivåerna i svenska och matematik
ska vara bland de 15% bästa i riket läsåret 2018/2019
Andelen elever i årskurs sex med godkända betyg i alla ämnen ska vara bland de
15% bästa i riket läsåret 2018/2019
Minst 20% av de totala betygen är A och/ eller B i åk 6 läsåret 2018/2019
Vi ska förbättra integrationen av nyanlända - och elever med behov av extra
anpassningar och särskilt stöd i ordinarie klass.
Vi ska skapa förutsättningar för att kunna anpassa och göra individuella
lösningar såväl kunskapsmässigt som socialt för varje elev. Vi ska också verka
för att integrationen blir god mellan alla elever. Hur vi ska arbeta:
Vi ska inför ett arbetsområde på ett elevnära sätt tydliggöra målen exempelvis med
matriser/ lärandematriser. Kunskapskrav ska diskuteras och vi ska visa exempel utifrån de
olika kravnivåerna. Vi ska ha täta uppföljningar om eleverna förstått eller inte.







Vi ska ge alla elever möjlighet att få ökad förståelse om kunskapskraven genom extra
anpassningar och särskilt stöd.
Ämneslärare och studiehandledare ska öka sitt samarbete. Skolan har två modeller för
studiehandledning som ska följas; studiehandledare får ta del av ämneslärares
planering minst en vecka innan eller studiehandledare deltar på ämneslärares lektioner
så. Modellerna ska konsekvent följas.
Ämneslärare och lärare i Svenska som andraspråk ska öka sitt samarbete exempelvis
genom att arbeta med begrepp och förförståelse.
Vi ska ha höga förväntningar på eleverna vad gäller att läsa, tala och skriva.
Vi ska ha noggrant genomtänkta lektioner med mål som eleverna får ta del av.
Vi ska ha kollegialt samarbete, fokusera på att skapa gemensam tid för planering genomförande av undervisningen och tid för reflektion.
Höstterminen ska nio lärare utbilda sig i ett ”Språkutvecklande arbetssätt”, tanken är
sedan att alla på skolan ska få samma kompetensutveckling och arbetssättet sedan ska
genomsyra hela skolan.





Arbetet med tidiga insatser i form av extra anpassningar och särskilt stöd från
Elevhälsan ska intensifieras.
Efter klasskonferenser schemaläggs speciallärare för att undervisa de elever som har
behov i läs- och skriv.
Undervisningen ska ha en hög igenkänningsfaktor för eleverna och skapa rutiner som
är till fördel för elevernas inlärning
Samtliga undervisande lärare i matematik ska aktivt och i högre grad arbeta med
boken ”Att förstå och använda tal - en handbok”. Planering och genomförande av
undervisning, extraanpassningar och särskilt stöd ska baseras på elevernas resultat.
Speciallärare ska analysera resultaten från nationella proven och redovisa för
elevhälsan.
Livskvalitet – I sagolika Sunne är det nära mellan människor och värdesätter och
välkomnar varandras olikheter
Mål för Östra skolan;
 Trygghet – Våra elever ska känna sig trygga i skolan och på fritids
 Eleverna ska ges möjlighet att utveckla kunskaper om vad som påverkar den
fysiska förmågan och hur man påverkar sin hälsa genom hela livet
 Östra skolan ska samarbeta med lokala kulturella institutioner för att bredda
och utveckla elevernas möjligheter att visa sina kunskaper med estetiska
uttrycksformer. Hur vi ska arbeta;







Våra elever ska veta till vem och vad de ska göra om de upplever otrygghet på skolan
eller på fritids
Alla vuxna på skolan och fritids ska ha noll tolerans mot mobbing och vara väl
förtrogna med – samt följa de rutiner som finns om det inträffar
Språkbruket ska förbättras både inom och utomhus. Våra rastvärdar ska ha ett
gemensamt förhållningssätt och aktivt förebygga och gripa in vid konflikter. Vi ska
skaffa oss kompetens att ta oss an och föra in genusfrågor i vår verksamhet
Vi ska se fritidshemmet som en del i ett barns eventuella åtgärdsprogram och
individuella studieplan
Vi ska utöka Trivselledarnas roll för att öka den fysiska aktiviteten och tryggheten
Vi förlänger den Vandrande skolskjutsen ytterligare ett år för att uppmuntra elever att
promenera till skolan
Vi kommer att fortsätta att tacka ja till samarbete med kulturskolan och ta del av annat
kulturellt utbud och inleda ett samarbete med Unga Västanå
Hållbar kommun I Sunne pågår ett samtal som gör att varje generation tar sitt ansvar
så att vi växer varsamt ur ekonomisk, social och ekologisk synvinkel.
Mål för Östra skolan: Närmiljön såväl hela kommunens natur, växt- och djurliv ska ses
som en resurs i undervisningen som kan utnyttjas till att väcka intresse och sprida
kunskap om naturen och främja respekt för miljön. Hur vi ska arbeta:


Vi kommer att bjuda in kommunens miljöstrateg för att få ökade kunskaper om giftiga
kemikalier i skolmiljön
Förutom att förskoleklassen har undervisning i skolskogen en dag per vecka kommer
är målet att övriga klasser ska använda närmiljön som en resurs i undervisningen.