Elevhälsan Enligt skollagen ska det finnas tillgång

advertisement
Elevhälsan
Enligt skollagen ska det finnas tillgång till medicinsk, psykologisk,
psykosocial och specialpedagogisk kompetens. Rektorn har ansvar för
att elevhälsans verksamhet utarbetas så att eleverna får det särskilda
stöd de är i behov av.
Arbetet i elevhälsan ska vara av hälsofrämjande, förebyggande och
åtgärdande karaktär och bedrivas på organisation, grupp och individnivå.
Insatserna ska stödja och främja elevernas utveckling mot
utbildningsmålen.
En förutsättning för att ett individuellt inriktat arbete kring eleverna ska
vara möjligt, är att det bedrivs ett fortlöpande och strukturerat samarbete
mellan elevhälsans personal och annan personal på skolan. En viktig
utgångspunkt för elevhälsan är att identifiera och undanröja hinder för
varje elev med målet att få en positiv lärandesituation för eleverna.
Elevhälsan på Ektorps skolenhet
Elevhälsan på Ektorps skolenhet utgörs av rektor, biträdande rektor,
skolläkare, skolsköterska, psykolog, både speciallärare och
specialpedagog. Vid behov finns tillgång till kurator och externa
kontakter. Elevhälsan sammanträder varannan vecka.
Hälsofrämjande arbete
På Ektorps skolenhet läggs stor vikt vid hälsofrämjande insatser. Vi
arbetar för att skapa miljöer som främjar elevers lärande, utveckling och
hälsa och som också stärker elevers delaktighet och självkänsla.
Vi uppmärksammar lärmiljön ur ett helhetsperspektiv.
Ett gott elevhälsoarbete börjar i klassrummet.
I klassrummet läggs stor vikt vid såväl faktorer som utgår från ett
salutogent förhållningssätt som relationer mellan lärare och elever,
relationer elever emellan. Vi arbetar också med pedagogernas
ledarskap, klassklimat, gruppdynamik, självuppfattning, motivation,
delaktighet samt den fysiska lärmiljön.
Ektorps skolenhet präglas av arbetsro och ett tryggt klimat med ett väl
fungerande samarbete mellan personal, elever och hem, vilket har en
positiv hälsofrämjande effekt på elevernas skolsituation.
1
Förebyggande arbete
Vårt hälsofrämjande och förebyggande arbete syftar till att elever inte
ska hamna i svårigheter. För att underlätta elevernas kunskapsmässiga
och sociala utveckling använder vi arbetssätt som har sin grund i
vetenskaplig och beprövad erfarenhet.
Undervisningen genomsyras av förebyggande arbetssätt, exempelvis
förskoleklassens fonologiska arbete enligt Bornholmsmodellen, ständig
formativ återkoppling på elevers arbeten, undervisning i läsförståelse,
samt olika läs- och skrivprojekt.
Vi har ambitionen att tidigt upptäcka och uppmärksamma elever i behov
av särskilt stöd. Detta görs bland annat genom samtal mellan
pedagogisk personal och elevhälsan, med eleven och föräldrar, genom
observation och analys av undervisningssituationen, vid överlämningar,
lärarbyten, genom screening, andra diagnostiska test och nationella
prov.
Lärare, speciallärare och specialpedagog följer noga alla elever för att
utvärdera den kunskapsmässiga utvecklingsnivån. Uppföljning sker
regelbundet till dess att eleven lämnar skolan.
En gång varje termin hålls klasskonferens i samtliga årskurser, där
skolledning, speciallärare/specialpedagog och berörda pedagoger deltar.
Här följer vi upp och utvärderar samtliga elevers kunskapsmässiga,
personliga och sociala utveckling.
Vid en konferens mitt i terminen granskas hur extra resurser är fördelade
och beslut fattas om eventuell omprioritering bör göras. Elevers behov
styr våra insatser.
Vi lägger också stor vikt vid att tidigt identifiera och åtgärda
beteendemönster som forskning visar har stor betydelse för senare
skolsvårigheter. Det kan vara t.ex. ogiltig frånvaro, snatteri, allvarliga hot
mot personal, samt misstankar om oegentligheter i hemmet som
misshandel och drogproblem.
2
Likabehandlingsplanen och planen mot diskriminering och
kränkande behandling är ytterligare ett led i vårt förebyggande arbete.
Vi arbetar utifrån ett strukturerat tillvägagångssätt mot kränkning och
diskriminering.
Skolan har en Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och
kränkande behandling. Trygghetsteamet informerar elevhälsan två
gånger per termin. Trygghetsteam finns på vardera av våra två skolor.
Vi har ingått ett samarbete med Friends som kartlägger elevers, lärares
och föräldrars uppfattning om inre och yttre miljön.
Här: Länk till Likabehandlingsplanen
Stödinsatser/åtgärder
När personalen uppmärksammar att en elev riskerar att inte utvecklas i
riktning mot läroplanens kunskapsmål eller mot att nå de kunskapskrav
som minst ska uppnås ska eleven skyndsamt ges stöd i form av extra
anpassningar.
Med extra anpassningar avses stödinsatser av mindra ingripande
karaktär som är möjliga att genomföra för lärare och övrig skolpersonal
inom ramen för den ordinarie undervisningen. Denna stödinsats fordrar
inget formellt beslut.
Om en elev inte utvecklas som förväntats är det viktigt att de extra
anpassningarna intensifieras och anpassas ytterligare utifrån elevens
behov. Det finns ingen tidsgräns för hur länge extra anpassningar kan
fortgå innan anmälan om särskilt stöd görs till rektor. Det avgörs i varje
enskilt fall. Det finns dock situationer där särskilt stöd bör ges direkt utan
att föregås av extra anpassningar.
Särskilt stöd är insatser av mer ingripande karaktär, som normalt inte är
möjliga att genomföra för lärare och övrig skolpersonal inom ramen för
den ordinarie undervisningen. Det som också skiljer extra anpassningar
och särskilt stöd är insatsernas varaktighet och omfattning eller båda.
Särskilt stöd beslutas av rektor och dokumenteras i ett åtgärdsprogram.
3
Arbetsgång vid behov av stödinsatser
1. Om en elev riskerar att inte nå uppsatta kunskapsmål beslutar
personalen om lämpliga extra anpassningar inom klassens och
arbetslagets ram. Det är betydelsefullt att lärare och övrig personal
informerar och samverkar med eleven och elevens vårdnadshavare om
sådana stödinsatser. Dessa dokumenteras i elevens individuella
utvecklingsplan, IUP.
2. Om de extra anpassningarna inte ger förväntat resultat analyseras
dessa, anpassas och intensifieras ytterligare. Dokumenteras i IUP.
3. När elev befaras vara i behov av särskilt stöd görs anmälan till rektor.
Blankett 1
Rektor ska då se till att en utredning skyndsamt görs. Blankett 2
En sådan utredning innefattar:
¤ Kartläggning av elevens skolsituation i olika lärmiljöer på organisation,
grupp- och individnivå.
¤ Utifrån kartläggningen görs en pedagogisk bedömning om eleven är i
behov av särskilt stöd och vilket behov av stöd eleven har. Om
elevhälsan bedömer att extern utredningskompetens bör anlitas behövs
detta kommuniceras och godkännas av vårdnadshavare. Om extern
utredning redan är gjord ska den ingå i bedömningen. Vårdnadshavare
ska alltid informeras om att ärendet lämnas till elevhälsan.
4. Om utredning visar att elev är i behov av särskilt stöd ska elev ges
sådant stöd och ett åtgärdsprogram upprättas. De åtgärder som beslutas
ska utgå från den pedagogiska utredning som gjorts, diskuteras med
elev, vårdnadshavare och berörd personal vid ett elevhälsosamtal. Vid
samtalet kan representant för elevhälsan delta. Blankett 3
5. Arbetet med åtgärdsprogrammet genomförs, följs upp och utvärderas.
Blankett 4
6. Nytt åtgärdsprogram utarbetas, arbetet med åtgärdsprogrammet
genomförs, följs upp och utvärderas.
Alternativt avslutas åtgärdsprogrammet och eleven ges extra
anpassningar, eller den stimulans som alla elever får i den ordinarie
undervisningen.
Vårdnadshavare har rätt att överklaga beslut om åtgärdsprogram hos
Överklagandenämnden. Om eleven har två vårdnadshavare måste båda
stå bakom överklagandet för att det ska vara giltigt.
4
Elevhälsans arbetsuppgifter
Arbetsuppgifter som gäller alla insatser
 Samverka med skolans pedagogiska personal i arbetsmiljöfrågor
samt i det övergripande hälsofrämjande och förebyggande arbetet.
 Bistå skolledning med information, råd och utredningar i frågor som
har betydelse för elevernas lärande, utveckling och hälsa.
 Arbeta för en säker och god arbets- och lärandemiljö för eleverna.
 Uppmärksamma förhållanden i elevernas närmiljö som kan öka
risken för skador, ohälsa, utsatthet och kränkningar.
 Ta del av aktuell vetenskaplig utveckling inom relevanta områden
för att utveckla elevhälsans arbete.
 Samarbeta kontinuerligt och strukturerat med pedagogisk och
annan personal på skolan.
 Samverka med landstingets hälso- och sjukvård, kommunens
socialtjänst, ungdomsmottagningar och tandvård.

Vara delaktig i uppgiften att identifiera och åtgärda problem i
elevens lärande, utveckling och hälsa.
 Delta i arbetet med att anpassa undervisningen till varje elevs
förutsättningar.
 Aktivt bistå elever som behöver särskilt stöd.
5
Specialpedagogens arbetsuppgifter
Utöver arbetsuppgifter från sidan 5
 Tillföra specialpedagogisk kompetens som ett stöd i det
pedagogiska arbetet.
 Kartlägga hinder och möjligheter i skolmiljön och elevers behov av
särskilt stöd.
 Genomföra pedagogiska utredningar samt utforma och genomföra
åtgärdsprogram.
 Ge handledning och konsultation till pedagogisk personal.
 Följa upp, utvärdera och stödja utvecklingen av verksamhetens
lärandemiljöer.
 Medverka i skolans krisgrupp.
Skolhälsovårdens uppgift (F-6)
Utöver arbetsuppgifter från sidan 5
 Arbeta förebyggande och hälsofrämjande samt stödja elevernas
utveckling mot de mål som gäller för utbildningen.
 Utföra hälsokontroller och enkla sjukvårdsåtgärder.
 Det arbetssätt som skolläkare och skolsköterskan bedriver
förutsätter en hög grad av samverkan mellan personal inom
elevhälsan samt övriga målgrupper inom skolan.
6
Psykologens uppgifter
Utöver arbetsuppgifter från sida 5
5
.
 Tillföra psykologisk kompetens som ett stöd i det pedagogiska
arbetet och i den övergripande planeringen av elevhälsans arbete.
 På rektorns uppdrag genomföra psykologiska utredningar och
bedömningar av elever, grupper och organisationer för att bidra
med psykologisk kunskap om elevers förutsättningar för lärande
och behov av stöd.
 Skriva remisser för vidare utredningar. Medverka vid
återrapportering av externa bedömningar och i planering för
anpassning av elever i svårigheter.
 Ge handledning och konsultation till skolans personal: resurser,
pedagoger.
 Vid behov ge enstaka konsultationer till föräldrar eller nätverk.
 Hålla vägledande eller orienterande samtal med elever,
vårdnadshavare och pedagoger. Ge stödsamtal till elever vid
behov. Remittera vidare vid behov.
 Bidra med kunskap kring psykiska besvär, till exempel ångest och
depression.
 Bidra med psykologisk kunskap kring skydds- och riskfaktorer för
elevers hälsa, lärande och utveckling.
 Medverka i skolans krisgrupp.
 Delta i arbetet med placering av elev i annan skolform.
7
Download