Anna Blom

advertisement
Elevhälsa
Elevers behov och skolans insatser
Projektledare Anna Blom
[email protected]
Elevhälsan
1
Bakgrund för granskningen
Alla elever ska ges möjlighet att utvecklas och lära
sig så mycket som möjligt.
Hälsa och lärande är ömsesidigt beroende.
Elevhälsan ska arbeta förebyggande och
hälsofrämjande.
2
Övergripande frågeställning:
Har elevhälsan kompetens och arbetssätt för,
samt vidtar insatser i,
det hälsofrämjande, förebyggande och åtgärdande
arbetet,
som motsvarar behoven hos eleverna på skolan?
3
Svar:
Nej.
4
Urval/metod
25 kommunala och fristående grundskolor i 23
kommuner
Grundskolans årskurser 6-9
Enkät, dokument, skolbesök med intervjuer
5
Granskningens delfrågor:
• elevernas upplevda erfarenheter (behov)
• tillgång till elevhälsa
• utförande av elevhälsoarbete
• planering och uppföljning
6
Resultat av enkäten
Nära 3000 elever i åk 6-9 besvarade enkäten.
1 Hälften av eleverna har erfarenhet av att må
dåligt av otrygghet, stress, nedstämdhet eller
annat
2 Eleverna känner inte alltid till elevhälsans
uppdrag och funktion, och använder sällan
elevhälsans kompetenser
7
Resultat: Utförande
Det förebyggande och hälsofrämjande arbetet
initieras och genomförs ofta av lärare, utan
elevhälsans medverkan.
Vanliga exempel: Skolövergripande aktiviteter – temadagar, utflykter,
’lära känna varandra-dagar’, tårtbakning och skoljogg. Arbete kring
jämställdhet, demokrati, alkohol och droger. Hälsosamtal med
skolsköterskan.
8
Resultat: Planering och utvärdering
Skolornas förebyggande och hälsofrämjande arbete
omfattas mycket sällan av ett systematiskt
arbetssätt.
Exempel: Enkäter som underlag för insatser, främst för arbetet mot
kränkande behandling. Ibland enkäter som fylls i inför hälsosamtalen.
Mycket få skolor följer upp förebyggande och hälsofrämjande aktiviteter och
insatser.
9
Resultat: Tillgång
Skolpsykolog saknas ofta helt och hållet i det
förebyggande och hälsofrämjande arbetet
Eleverna har dålig kännedom om elevhälsan och
dess uppdrag och funktion
10
Elevernas ”kännedom”
(Tror) finns i skolan > kan söka upp > har sökt upp
Skolsköterska:
93 > 55 > 50 procent
Kurator:
85 > 59 > 16 procent
Spec ped:
56 > 53 > 16 procent
Skolpsykolog:
38 > 36 > 4 procent
11
Övergripande resultat
Elevhälsan arbetar inte förebyggande och
hälsofrämjande på sätt som motsvarar
elevernas behov inom det psykiska
området
12
Slutsats
Elevhälsan behöver arbeta förebyggande och
hälsofrämjande på sätt som stödjer
eleverna i att:
- bemöta och förhindra psykisk ohälsa
- utveckla eller bibehålla psykisk hälsa
13
Ett psykologiskt perspektiv
Ett perspektiv som medverkar till att förhållanden –
hos elever och i den omgivande miljön – som kan
ligga till grund för att utveckla psykisk ohälsa, kan
uppmärksammas, synliggöras och avhjälpas.
Behöver finnas med i alla led i det förebyggande
och hälsofrämjande arbetet.
14
Tack för idag
- slut för idag!
Projektledare Anna Blom
[email protected]
Elevhälsan
15
Download