Psykisk ohälsa bland barn och unga i Sverige

advertisement
Psykisk ohälsa bland barn och unga i
Sverige
Fokus första linjen och elevhälsan
1
Funderingar ni tagit med er hit?
2
Barnkonventionen
Artikel 24 och 2:
• Rätt till bästa uppnåeliga
hälsa och sjukvård utan
åtskillnad av något slag.
Artikel 24.2.b:
• Vidta åtgärder för att
säkerställa att alla barn får
nödvändig sjukvård och
hälsovård med tonvikt på
utveckling av
primärvården.
3
Barnrättskommittén
4
Psykisk ohälsa – vad innebär det?
5
Vad behövs för att må bra?
•
•
•
•
•
•
Goda uppväxtförhållanden
Kvalitet i förskola och skola
Goda kamratrelationer
Positiva fritidsaktiviteter
Framtidstro
Medfödd sårbarhet och miljöfaktorer
6
Psykiska symtom som påverkar barnets eller
den unges känslomässiga välbefinnande och
utveckling. Det kan röra sig dels om
beteendestörningar, dels om det allmänna
psykiska tillståndet som nedstämdhet eller
psykosomatiska symtom som huvudvärk och
magont.
7
Olika symptom
• Låg självkänsla
• Somatiska krämpor
• Skol/inlärningssvårigheter
• Oro/ångest
• Aggressivt beteende
• Ätstörningar
• Tvång
•
•
•
•
•
•
•
•
Sömnsvårigheter
Självmordstankar
Fobier
Tillbakadragenhet
Hyperaktivitet
Missbruk
Självskadebeteende
Sexualiserat beteende
8
Studier om psykisk ohälsa i
Sverige
• Stor andel ungdomar upplever stress, ångest,
sömnbesvär och svårigheter att hantera sin
vardag
• Ökning av barn och unga i den psykiatriska
öppenvården.
• Fler unga vårdas i den slutna psykiatriska
vården.
• Minskning av självmord gäller inte
åldersgruppen 15-24 år.
9
Riskgrupper
Barn med neuropsykiatriska svårigheter
”Hemmasittare”
Traumatiserade barn
Barn i glesbygd
Papperslösa-, flykting- och
ensamkommande barn
• Fler?
•
•
•
•
•
10
Samhällets stöd vid psykisk ohälsa
11
12
13
Första linjen
Barn- och ungdomspsykiatrin i Region Skåne
14
Barn- och ungdomshälsan Jönköping
och Nässjö
• Mottagning 6-18 år
• Barn och föräldrar
• Oro, ångest, kriser,
nedstämdhet,
relationsproblem,
psykosomatiska besvär
• Vid behov samarbete
med skola/andra
15
Mobil verksamhet i Kalmar
• Beslut tagits 2013 att
införa mobil
verksamhet
• Utgå från Kalmar och
Västervik
• 6-18 år
• Barn och föräldrar
16
Kunskapsmaterial….
17
Elevhälsan
18
Elevhälsan omfattar medicinska, psykologiska,
psykosociala och specialpedagogiska insatser.
Syftet med att samla insatserna är bland annat
att öka samverkan och att betona det
hälsofrämjande och förebyggande arbetet.
Elevhälsans mål är att skapa en så positiv
lärandesituation som möjligt för eleven.
19
• Skola är en viktig aktör
för att minska och
förebygga psykiska ohälsa.
• Elevhälsan ska bestå av
skolsköterska,
skolläkare, skolkurator
och skolpsykolog.
Alla yrkeskategorier är lika
viktiga
20
kränkningar
trakasserier
21
Skolinspektionens granskning av elevhälsan i
skolorna.
22
Viktiga aspekter:
• Prioritera elevhälsan - mer resurser
• Elevhälsan ska vara mer tillgänglig för alla
barn.
• Mer svensk forskning för att visa hur en
fungerande elevhälsa kan leda till positiva
effekter i samhället.
23
Film om elevhälsan
25
Tack!
26
Download