Hämta fil - Anahí skola

advertisement
Anahí Lindqvist gr15, ht 2016. Hantverk och gestaltning i ett didaktiskt perspektiv. Textseminarie 1.
Creativity: What is it? Can you asses it? Can it be thaught?
Lars Lindström, 2006
Jag tycker den mest intressanta delen i artikeln finns under rubriken "Can creativity be thaught?"
(s.62). Författaren presenterar förslag på hur skolor kan jobba mer aktivt för att utveckla elevernas
kreativitet, i det här fallet elevernas förmåga att formulera sig kring sin process. Förslagen är
baserade på de fyra bedömningskriterierna som författaren preciserar i tabellen på sidan 58. Här
kommer förslagen med min tolkning:

Undersökande arbete under en längre tid. Korta uppgifter ger "kort kunskap". Less is more.
Gör de undersökande långa uppgifterna fördjupade utan att lägga till en massa småuppgifter,
materialsorter osv. Det ger en fragmenterad kunskapsinhämtning som kan bli ytlig. Under lång
tid med ett sammanhängande tema ges eleven chansen att få syn på sin process och att sätta
ord på vad hen gör.

Främja uppfinningsrikedom. Läraren gör det tydligt för eleverna att processen och produkten
är två, lika viktiga delar. Läraren ska också skapa uppgifter som är forskningsinriktade och där
det finns plats för experimenterande, det vill säga, för att pröva och ompröva. Detta för att
synliggöra processen och på så sätt främja uppfinningsrikedomen.

Förlagor. Perception och reflektion. Läraren ska ge eleven möjlighet att hämta inspiration
utifrån och att kunna skapa något eget utifrån det. "Creativity is not as private and individual a
process as we often imagine. It is always part of the social and cultural context." Att använda
sig av förlagor innebär att man får idéer och lösningar som man väljer ur och sedan använder i
sitt eget arbete. Man kan säga att man tolkar, inspireras, lär sig av hur andra har gjort osv. Jag
tänker att det är som att lära sig ett hantverk. Du måste lära dig tekniken innan du kan börja
skapa fritt. Det kreativa arbetet är också en typ av hantverk och du kan inte skapa fritt förrän
du har lärt dig alla olika sätt det kan göras på. Att se hur andra har gjort är ett mycket bra sätt
att lära sig hantverket. Sen kan man börja sluta sig in i sin lilla skaparbubbla.
Är kreativitet och slöjdprocess ett hantverk? Hur tänker ni i så fall att vi kan förmedla detta till
eleverna? Och hur kan vi hjälpa dem fram i detta? Är detta samma sak som slöjdresan som vi
pratade om i det första seminariet?

Att kunna självutvärdera. Ge eleverna möjligheter att träna på självvärdering och ge dem
formativ bedömning och feedback. Detta för att ge språk åt elevernas lärande och skapande.
"om vi accepterar antagandet att visuell design är relaterat till tänkande och lärande, och att
eleverna kan utveckla sin förmåga att uppskatta estetisk kvalitet, då är det också viktigt att
fastställa vad de har lärt sig." (64)
" …they give them instruments with which to reflect on and communicate about their
learning".
Det handlar alltså om språk, kommunikation och om förmågan att kunna "sätta ord på". Den
förmågan är så viktig i flera avseenden, att kunna reflektera, kunna beskriva sina känslor, sina
upplevelser, sina uttryck. Tror ni, som jag, att slöjden och bilden kan hjälpa elever att utveckla
sitt språk utöver de slöjdspecifika begreppen? Det finns ingen sådan precisering i läroplanen,
men det är ju egentligen det som står det centrala innehållet: motivera, värdera, analysera och
tolka. Borde det tydligare framgå, i läroplanen att det handlar om att utveckla elevernas
språkliga förmågor, eller är det bra som det är nu?
Download