Mall för utvärdering av aktivitet/projekt i fritidshemmet

advertisement
Mall för utvärdering av aktivitet/projekt i fritidshemmet
Namn:
Datum:
Ämne/Tema:
Period:
Övergripande mål och riktlinjer (Lgr 11, kap 2)
Vilket innehåll har behandlats?
Hur har innehåll, arbetsuppgifter och mål presenterats för eleverna?
Lärande i fritidshemmet (allmänna råd Fritidshem)
Hur har aktiviteten varit meningsfull, stimulerad och lärande för eleverna?
Förmågorna
Hur har aktiviteten bidragit till att utveckla elevernas förmågor, ge konkreta exempel?
Elevernas delaktighet och inflytande
På vilket sätt har eleverna getts möjlighet att påverka aktivitetens innehåll och form
under planeringsskedet?
På vilket sätt har eleverna getts möjlighet att påverka aktivitetens innehåll och form
efter avslutat tema/period?
Dokumentation/utvärdering
Hur dokumenterar och utvärderar du aktiviteten med eleverna? Hur har aktiviteten bidragit till att
eleven se sitt eget lärande?
Samverkan med föräldrar
Hur har elevernas vårdnadshavare fått ta del av aktivitetens mål och syfte?
Undervisningen till kommande period
Utifrån ovan gjorda utvärdering, vad behöver jag tänka på i min aktivitet inför
kommande period? Behålla? Förstärka? Göra om?
Vittraskolorna AB  101 24 STOCKHOLM 
Telefon 0771-191090  epost [email protected]  www.vittra.se
Download
Random flashcards
Create flashcards