Metod - Foundations For Work

advertisement
Modul 1
Använda Teamwork-färdigheter
För Handledare
Project no – 2012-1-GB2-LEO05-08201
Introduktion
Varför är det viktigt att lära studenter lagarbete och hur kan det göras?
Med den ökande användningen av sociala nätverk, chatt och online-kommunikation blir
elever anslutna till fler och fler människor. Men eleverna tycks interagera ansikte mot
ansikte med sina kamrater mer sällan och några viktiga kommunikations och
samarbetsförmågor hamnar på efterkälken. Trots tillväxten av online-kommunikation,
kommer direktkommunikation alltid att vara viktigt och nödvändigt. De människor med
dessa kommunikationsförmågor kommer att ha en fördel till skillnad från dem som inte
riktigt kommer överens med sina kamrater.
Det finns många arbetsuppgifter för att lära ut teamwork till elever och ger dem möjlighet
att utöva sin positiva och produktiva kommunikation med varandra. Det finns projekt som
eleverna kan arbeta med i team, jobb som eleverna kan fylla i tillsammans och ett stort
utbud av spel eleverna kan spela som innefattar produktiva samarbetsförmågor för att
kunna lyckas.
För att lära ut teamwork till elever behöver du också belysa för dem om vikten av
lagarbete och även vilka färdigheter de behöver för att kommunicera effektivt och
fungerar bra i ett team. Här är några viktiga färdigheter du behöver lyfta fram och
diskutera med dina deltagare.
Lyssna:
Det viktigaste är att eleverna måste lyssna, först av allt så att andra kan tala utan att bli
avbruten och för det andra så att alla vet vad som diskuteras och var samtalet är på väg.
Ett enkelt sätt att hjälpa elever med detta är att ge gruppen ett objekt, bara en person ska
tala i taget och det är den person som är objektet
Tala:
Självklart behöver folk tala i grupp, för att ge sina egna idéer och ge feedback till andras
idéer. Massor av människor har inga problem med att prata med sina vänner men för att
kunna arbeta effektivt i en grupp måste eleverna lära sig att prata på ett effektivt sätt till
hela gruppen. När de talar, behöver de uttrycka sina tankar klart och komma till saken så
att de är lätta att förstå
Självförtroende:
För att delta i lagarbete behöver elever självförtroende, de behöver kunna uttrycka sina
idéer på ett tryggt sätt och accepterar andras negativa feedback utan att bli alltför
förolämpad för att fortsätta. Att bygga upp en elevs självförtroende kan vara en lång
process men ju mer grupparbete de deltar i och ju mer de lär sig att lyssna och tala
effektivt kommer deras självförtroende till att arbeta i grupp att förbättras.
2
Project no – 2012-1-GB2-LEO05-08201
Det finns många andra kunskaper som du kan diskutera för att undervisa teamwork
inklusive respekt, ledarskap och tilldelning av roller och ansvar. Du kan gå in i dessa mer
i detalj med dina elever när grunderna i att lyssna, tala och självförtroende har
diskuterats och praktiseras
Ett utmärkt sätt att introducera lagarbete för elever och att hjälpa dem att öva sina
förmågor är genom klassrumsspel, antingen lagspel eller enskilda spel som kräver att de
interagerar med varandra. Spel är ett utmärkt engagerande sätt att träna kommunikation
och lagarbete och det är vad vi kommer att utforska i modul 1
3
Project no – 2012-1-GB2-LEO05-08201
Titel
Modul 1 – Samarbetsförmåga
Syfte
I slutet på denna modell kommer eleverna kunna:

Förstå behovet av att gruppen skriver riktlinjer/avtal för att kunna arbeta
tillsammans.

Förstå hur roller och ansvar fördelas inom en grupp.

Jobba tillsammans i en grupp mot ett specifikt mål.

Utvärdera effektiviteten av en grupp.

Förstå hur man löser konflikter I grupp.
Uppgift
Att presentera sessionen
Aktivitet 1.1 Avtal
Metod –
Diskussionsaktivitet och
arbetsboksaktivitet
Metod
Förklara för eleverna att de kommer att få undersöka hur man
arbetar tillsammans i ett team.
Informera gruppen om att, för att alla ska känna att de kan
delta så mycket som möjligt i en trygg och öppen atmosfär,
måste de enas om en rad riktlinjer för att kunna arbeta
tillsammans. Se till att alla håller med detta koncept innan ni
går vidare.
Be gruppen att dela upp sig i smågrupper och ge dem ett
blädderblocks papper och en penna. Be dem att spendera
ungefär tio minuter för att komma fram till vad de skulle vilja ha
som riktlinjer för att arbeta tillsammans i en grupp, och att
reglera gruppens beteende.
Efter tio minuter, be varje grupp att komma tillbaka till den stora
gruppen. Under denna process, upprätta alla bidrag till ett
"avtal" på blädderblocket. I detta skede informera gruppen om
alla icke-förhandlingsbara områden som husregler, rökning etc.
Se till att hela gruppen går med på att arbeta på detta sätt.
Påminn gruppen om deras rätt att gå tillbaka till avtalet när som
helst det skulle behövas t.ex. Om folk känner att riktlinjerna inte
följs eller en ny punkt måste lösas.
För att börja detta avsnitt kommer vi först titta på elevernas
motivationsstil. Som i första hand används för att identifiera en
individs inlärningsstil detta är också ett mycket användbart
verktyg för att identifiera vilken typ av lag arbetare de kan vara.
Aktivitet 1.2 Tilldela
rollen och ansvar
Metod –
Diskussionsaktivitet och
arbetsboksaktivitet
Be eleverna att ta några minuter för att läsa igenom var och en
av de uttalanden och svar i arbetsboken och välja den bästa
lösningen för dem. Det är viktigt att påminna eleverna om att
det inte finns några rätt eller fel svar på frågeformuläret och att
vara så sanningsenlig som möjligt
4
Project no – 2012-1-GB2-LEO05-08201
Diskutera resultatet av dessa enkäter med gruppen och fråga
varje elev om de tycker att den identifierade motivations stil är
vad de hade förväntat sig.
Innan du går in på några praktiska lagarbetes aktiviteter
kommer vi att göra ytterligare en enkät med elever för att
ytterligare identifiera vilken typ av lagarbetare de kan vara. I
arbetsböckerna finns det 10 färdighetsfrågor om elevernas
självförtroende nivåer, att slutföra den här aktiviteten kommer
att hjälpa eleverna att erkänna var de är mest självsäkra och
områden som de behöver arbeta med för att förbättra deras
självförtroende.
Återigen för att avsluta denna aktivitet, be eleverna att dela
med sig av ett av deras identifierade områden av styrkor - och
ett område som de skulle vilja förbättra. Denna diskussion låter
varje person få höra från andra deras styrkeområden och
behov. Denna process kan hjälpa dem som behöver hjälp att
identifiera vem skulle kunna erbjuda det.
Aktivitet 1.2 Tilldela
rollen och ansvar samt
Aktivitet 1.3 Arbeta
inom en grupp mot ett
specifikt mål
Metod –
Diskussionsaktivitet och
arbetsboksaktivitet
Vi kommer att fortsätta med grupproller och ansvar och att
arbeta i ett team med några praktiska aktiviteter. Det finns
avsnitt i elevernas arbetsbok för att slutföra efter de praktiska
aktiviteterna för att förstärka inlärningen och utvärdera sina
egna prestationer, men vi skulle också föreslå en detaljerad
gruppdiskussion och utfrågningsstund efter aktiviteten för att
bäst mäta inlärning och/eller utmaningar under aktiviteten.
Beroende på den tid du har till förfogande finns det två
gruppaktiviteter som ingår nedan, välj den som bäst passar
dina behov.
Det är viktigt att en i personalen följer varje grupps framsteg
och beslutsprocesser för att lämna oberoende feedback till de
studerande efter att aktiviteterna har slutförts. Kom ihåg att
detta bör vara konstruktiv kritik, inte bara en lista över negativa
observationer.
Aktivitet 1 – Pappers torn (30 minuter – 1 timme)
Syfte: Att hjälpa gruppen att fungera bättre som ett lag och
även en bra isbrytare för starten av en kurs.
Mål: Efter denna session kommer varje gruppmedlem ha viss
erfarenhet av att arbeta i lag, ha konfliktlösningskunskaper och
känna till kommunikationsmetoder som används
Resurser: Massor av tidningar, 4 skum fotbollar eller liknande
5
Project no – 2012-1-GB2-LEO05-08201
objekt och 3-4 rullar av tejp
Till att börja med, dela gruppen i 3-4 smågrupper och ge ut en
lika stor mängd papper och tejp till varje grupp.
Berätta för gruppen att som ett lag de måste bygga en
konstruktion som måste vara i höjd med huvudet och kunna
bära upp vikten av en fotboll i 30 sekunder eller mer. Endast
tidningar och tejp får användas och konstruktionen måste vara
fristående (inte kopplat till något annat)
För att klara aktiviteten har gruppen bara två försök på sig att
placera ut bollen.
Fråga gruppen om synpunkter på hur deras lag fungerade eller
inte fungerade med uppgiften och förklara för gruppen att vi var
och en ta med våra egna unika erfarenheter till ett lag och alla
ska ha lika mycket att säga till om
Aktivitet 2 – Bygga en stad (2-3 timmar)
Syfte: Att hjälpa gruppen att fungera bättre som ett lag och
även en bra isbrytare för starten av en kurs.
Mål: Identifiera kompetenser och färdigheter som
arbetsplanering, koncentration, lagarbetesfärdigheter,
konfliktlösningskunskaper, motivations, arbetsamhet och
finmotorik.
Resurser: 2 kvadratmeter kartong per grupp färgat kraftigare
papper, papper och kartong tygtrasor, lim, saxar, färg, tjocka
pennor.
Till att börja med, dela gruppen i 3-4 smågrupper och ge ut en
lika stor mängd resurser till varje grupp och ge dem
informationen nedan:
Instruktioner till gruppen:
Tänk dig att du är ett lag av stadsplanerare och arkitekter.
Nästa år ska en liten stad byggas i närheten av din stad. Du
har blivit ombedd att planera staden och konstruera en
modell av den
Tänk på att ett par tusen människor kommer att bo och
arbeta i den här staden, att dom kommer att behöva olika
offentliga faciliteter och de vill ha ett mängd olika
fritidsaktivitetsplatser
Syfte:
För att optimera ditt lags chans att vinna uppdraget att
6
Project no – 2012-1-GB2-LEO05-08201
bygga staden måste staden ni designar inneha alla de
viktiga och nödvändiga resurserna. Den nya staden ska
vara en trevlig plats att leva på och erbjuder något för varje
åldersgrupp
Efter slutförandet av modellen kommer ditt lag att
presentera den nya staden till resten av gruppen.
För att avsluta den här aktiviteten be varje grupp att presentera
sin stad och förklara hur de kom till de beslut de gjorde innan
ger din egen respons.
I avseende på båda aktiviteterna ställa följande frågor kanske
hjälpa till med reflektion och självutvärderingsprocesser:




Tyckte du om aktiviteten I allmänhet?
Om nej vad gillade du inte? Kan du ge en anledning?
Om ja vad gillade du? Kan du ge en anledning?
Jag observerade att du… Vad var orsaken till det?
Kommunikation
 Vad tyckte du om sammansättningen av din grupp?
 Tycker du att din grupp funkade bra ihop?
 Hur bidrog du aktivt, vad byggde du aktivt?
 Vad begränsade dig att utföra jobbet, vad hämmade
dig?
Planering
 Tycker du att din grupp tog tillräckligt med tid för att
planera?
 Tycker du att varje medlem i gruppen deltog in
planeringen?
 Kunde du ta upp idéer och förslag?
 Vilka förslag gav du?
 Vad begränsade dig möjligen?
Grupparbete
 Vad tyckte du om att arbeta i grupp?
 Vilka styrkor upptäckte du hos dig själv när du arbetade
i grupp?
 När du tittar på er färdiga design, hur stort var ditt
bidrag?
 Vilka av dina personliga färdigheter hjälpte eller
hindrade från att förverkliga dina idéer?
 Var det något I ditt beteende som du vill ändra på?
7
Project no – 2012-1-GB2-LEO05-08201
Aktivitet 1.4 Bedöma
effektiviteten i gruppen
Metod –
Diskussionsaktivitet och
arbetsboksaktivitet
Innan du leder eleverna tillbaka till arbetsböckerna påminna
om att dessa aktiviteter är utformade för att hjälpa dem att
utforska en lagarbetes situation. Trots att tävlingen var en del
av aktiviteten att arbeta i ett team var det främsta målet för
aktiviteten.
Detta avsnitt fortsätter från den praktiska aktiviteten, nu när
eleverna har haft möjlighet att arbeta i grupp och själv
analysera, kommer vi titta på deras tankar om effektiviteten
hos sig själv och laget.
Det finns ett antal frågor i arbetsboken för att ge struktur åt
elevernas feedback i gruppen, beroende på förmåga eller
skede i din grupp som du kanske vill göra denna bedömning
som en pappersövning.
Om din grupp tar emot feedback bra kan du använda dessa
frågor som grund för en gruppdiskussion som kommer att
skapa en mer öppen debatt om hur individer presterat och/eller
skulle kunna förbättras.
Aktivitet 1.5 Svara på
konflikter I grupp
Metod –
Diskussionsaktivitet, och
arbetsboksaktivitet
För att slutföra denna modul måste vi ta itu med konflikter i
grupp. Om det inte redan möjliggjorts naturligt genom
aktiviteten, be grupperna att identifiera exempel på konflikter
som uppstod under aktiviteten. Detta kan vara en oenighet om
vem som var ansvarig, vilka material som ska användas, eller
arbetsfördelningen.
När några konflikter har identifierats, be eleverna att förklara
hur de har lösts. Om konflikten inte löstes kommer det att vara
till en fördel att arbeta igenom problemet och hitta en lösning
innan man går vidare.
I arbetsböckerna finns sektioner för att registrera synpunkter
som fåtts genom frågorna och en konfliktlösnings
frågeformulär. Eleverna ska fylla i denna enkät och sedan
diskutera olika typer av konflikthantering som är på sista sidan i
arbetsböckerna.
8
Download