Redovisning av bidrag för aktiviteter kring Millenniedeklarationen

advertisement
Redovisning av bidrag för aktiviteter
om Agenda 2030
Om alla pengar inte gått åt skall de sättas in på Svenska FN-förbundets plusgiro 5 09 90-1. Kontakta
förbundet innan du sätter in pengar. Ange noga vad insättningen handlar om. Glöm inte att kvitton
ska kunna visas på anmodan och därmed måste sparas. Har du några frågor, kontakta Pernilla
Bergström, projekthandläggare Agenda 2030.
Återrapportering projektbidrag Agenda 2030
FN-förening/FN-distrikt:______________________________________________________
Aktivitet och genomförandedatum:_______________________________________________
Beskriv vad som gjordes och de viktigaste resultaten: _________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Hur lyftes Agenda 2030 fram:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Antal personer som deltog i projektledningen/genomförandet av aktiviteten: _____________
Antal ungdomsmedlemmar som var med och genomförde aktiviteten: _________________
Målgrupper som nåddes av aktiviteten:
Ungdomar
Lärare på högstadiet och gymnasiet
Elever på högstadiet och gymnasiet
Studerande på universitet och högskola
Medlemmar i FN-förbundet
Politiker och andra opinionsbildare, beslutsfattare och myndigheter
Näringslivsrepresentanter
Riksorganisationer
Hur många nåddes av aktiviteten? Vänligen fyll i de målgrupper som nåddes av aktiviteten samt hur
många av respektive målgrupp ni beräknar att ni nådde ut till. För att lägga till en målgrupp, vänligen
klicka på rutan med ett plustecken.
Målgrupp
Antal
Beviljat belopp: _____________ kronor
Ekonomisk redovisning (ange poster och belopp, kvitton behöver ej skickas in men måste kunna visas
vid anmodan):
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Är ni nöjda med aktiviteten? Kommentera gärna: ___________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Tips till andra FN-föreningar från aktiviteten: ______________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Namn på uppgiftsgivare: ______________________________________________________
E-postadress till uppgiftsgivare: _________________________________________________
Underskrift och datum: ________________________________________________________
Tack för er insats med aktiviteten!
Insändes till: Svenska FN-förbundet, Pernilla Bergström, Box 15 115, 104 65 Stockholm
E-post: [email protected]
Download