Tro och liv i äldre tid HRR-2016

advertisement
Tro och liv i äldre tid
Området Tro och liv i äldre tid berör de religiösa tankar och tolkningar som växte fram i de
tidiga kulturerna i Mellanöstern och runt Medelhavet. Det är i dessa kulturer vi européer har
våra rötter, det kulturella och det andliga arv som vi byggt vidare på.
Vad?
Konkretiserade mål
I arbetsområdet Tro och liv i äldre tid ska du få möjlighet att utveckla din förmåga att:





Jämföra några högkulturers framväxt och utveckling fram till 1700-talet, till exempel i Afrika,
Amerika och Asien.
Antiken, dess utmärkande drag som epok och dess betydelse för vår egen tid.
Vad historiska källor från någon högkultur, till exempel i Asien eller Amerika, kan berätta om
likheter och skillnader i levnadsvillkor mellan barn, kvinnor och män.
Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser.
Etiska frågor samt människosynen i några religioner och andra livsåskådningar.
Hur?
I undervisningen ska vi:




ha gemensamma genomgångar då vi antecknar och diskuterar
se filmat och dramatiserat material
arbeta självständigt med läroboken och frågor på området
Sammanfatta med hjälp av en matris. Vad är viktigast?
När?
Vi arbetar med området under med start från vecka 35 till efter höstlovet.
Material




Läroboken Horisont 7; Religion och liv 7 s. 28-79.
Anteckningar från lektioner och läxor
Filmer på sli.se
Matris
Bedömning
Du visar vad du har lärt dig genom att:



aktivt deltagagande på lektioner, genomgångar och diskussioner
visa upp färdigställd, sammanfattande matris och muntligt kunna redogöra för den
genomförda förhör muntligt och/ skriftligt.
Kunskapskrav
Religion
E
C
A
Eleven för enkla resonemang
om likheter och skillnader inom
och mellan några religioner och
livsåskådningar.
Eleven för utvecklade
resonemang om likheter och
skillnader inom och mellan
några religioner och
livsåskådningar
Eleven för välutvecklade och
nyanserade resonemang om
likheter och skillnader inom och
mellan några religioner och
livsåskådningar.
Eleven kan resonera och
argumentera kring moraliska
frågeställningar och värderingar
genom att föra utvecklade och
relativt väl underbyggda
resonemang..
Eleven kan resonera och
argumentera kring moraliska
frågeställningar och värderingar
genom att föra välutvecklade
och väl underbyggda
resonemang.
Eleven har goda kunskaper om
historiska förhållanden,
skeenden och gestalter under
olika tidsperioder.
Eleven har mycket goda
kunskaper om historiska
förhållanden, skeenden och
gestalter under olika
tidsperioder.
Eleven kan resonera och
argumentera kring moraliska
frågeställningar och värderingar
genom att föra enkla och till
viss del underbyggda
resonemang.
Historia
Eleven har grundläggande
kunskaper om historiska
förhållanden, skeenden och
gestalter under olika
tidsperioder.
Eleven kan använda historiskt
källmaterial för att dra enkla
och till viss del underbyggda
slutsatser om människors
levnadsvillkor.
Lycka till med arbetet!
Ruben Roupe
Eleven kan använda historiskt
källmaterial för att dra
utvecklade och relativt väl
underbyggda slutsatser om
människors levnadsvillkor.
Eleven kan använda historiskt
källmaterial för att dra
välutvecklade och väl
underbyggda slutsatser om
människors levnadsvillkor
Download