Grupparbete NRR

advertisement
Grupparbete: nya religiösa rörelser
Ni ska i grupper om 3-5 personer fördjupa er i en ny religiös rörelse.
Fördjupningen går ut på att intervjua någon som tillhör en ny religiös rörelse, antingen
genom att åka dit och hälsa på eller genom att maila till en församling.
Ni förbereder er intervju (oavsett om det är via mail eller om ni åker dit) och
sammanställer svaren på era frågor. Det ni har fått veta ska sedan redovisas för övriga
på valfritt sätt. T.ex genom muntlig redovisning, power point, film eller teater.
Förslag på intervjufrågor:













Hur ser ni på Gud/Jesus?
Hur ser ni på Bibeln?
Hur gå r en gudstjä nst till?
Vilken verksamhet har ni i er kyrka? (t ex ungdomsverksamhet etc.)
Vad ä r speciellt fö r er kyrka?
Hur må nga medlemmar har ni?
Nä r bildades denna frikyrka och vem var grundaren?
Hur ser ni på andra religioner?
Har kvinnor och mä n lika ”rä ttigheter” i er kyrka?
Hur ser ni på homosexualitet?
Vad tror ni hä nder efter dö den inom er rö relse?
Vilka hö gtider firar ni?
Fö rsö ker ni få andra att tro som ni och i så dana fall på vilket sä tt?
Vi avslutar arbetet med en skriftlig uppgift, måndag 30/1, som utgår från den religiösa
rörelse ni har fördjupat er i.
Vad bedöms?
Eleven kan också föra enkla/utvecklade/välutvecklade och nyanserade resonemang
om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av
religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som till viss del för resonemanget
framåt/för resonemanget framåt/för resonemanget framåt och fördjupar eller
breddar det.
Dessutom för eleven enkla/utvecklade/välutvecklade och nyanserade resonemang
om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Lycka till!
/Bodil
Download