Lokal Pedagogisk Planering i Religion V9 Centralt innehåll: Arbetets

advertisement
Lokal Pedagogisk Planering i Religion V9
Ämnesområde: Asiatiska religioner.
Ansvarig lärare: Ann-Sofi Höökvide
mail: [email protected]
Centralt innehåll:
Religioner och andra livsåskådningar
Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna hinduism och buddhism.
Varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna i dagens samhälle.
Huvuddragen i världsreligionernas historia.
Religion och samhälle
Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser.
Identitet och livsfrågor
Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och livsstilar.
Riter och deras funktion vid formandet av identiteter och gemenskaper i religiösa och sekulära
sammanhang.
Etik
Etiska frågor samt människosynen i några religioner och andra livsåskådningar.
Arbetets utförande:
Använd relevanta geografiska ord och begrepp när du skriver. Du kan med fördel mejla in
uppgiften! Var noga med att följa skrivkonventionerna.
Lektioner
Vecka
16
Böcker, planering, läsning.
Ev. filmsnutt.
Veckans läsning:
Lärobok Människor och tro.
Vi läser kapitlet om Religioner från Indien
på s. 131-132.
Vi läser kapitlet om Hinduismen s. 133143.
Ett liv på bottnen
17
19
Läxförhör torsdag 26/4.
Läsning, föreläsning, filmsnutt.
Läxförhör torsdag 10/5.
20
Yrkesvecka.
21
Läxförhör torsdag 24/5.
Vi läser kapitlet Buddhism s.144-153.
Vi läser kapitlet Sikhism s.154 - 156.
Vi läser kapitlet om Religioner i Kina och
Japan s.157-160.
22
Etik Moral Civilkurage
23
24
Avslutning onsdag.
Redovisningsformer: Läxförhör och muntliga redovisningar.
Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det nionde skolåret
Eleven skall
– kunna reflektera över och formulera sig i för henne eller honom viktiga livsfrågor,
– kunna föra etiska resonemang och se konsekvenser av olika ställningstaganden,
– ha kunskaper om kristendomens påverkan på det svenska samhället, dess grundläggande
värderingar, traditioner, konst och litteratur,
– ha kunskap om symboler, riter, centrala berättelser och trosuppfattningar i några världsreligioner
samt om grundtankar och uttrycksformer i några andra livsåskådningar,
– ha kunskaper om hur estetiska uttryck som konst, musik och dans gestaltas i olika religiösa
sammanhang.
Kriterier för betyget Väl godkänt
Eleven formulerar tankar i för honom eller henne viktiga livsfrågor och känner till andra synsätt än sitt
eget.
Eleven upptäcker och bearbetar etiska frågor och problem.
Eleven reflekterar över symboler, riter, centrala berättelser och trosuppfattningar i kristendomen och
några andra världsreligioner.
Eleven urskiljer såväl likheter som skillnader mellan olika religiösa traditioner.
Kriterier för betyget Mycket väl godkänt
Eleven jämför sina egna ståndpunkter i livsfrågor och etik med tankar och handlingar i olika religioner
och livsåskådningar.
Eleven knyter samman religiös tro och tradition med företeelser som musik, litteratur och socialt liv
samt ger exempel på hur tro och tradition har påverkat och påverkar människor och samhällsliv.
Eleven använder sina kunskaper för att reflektera över hur tro och värderingar förändras såväl för den
enskilda människan som i samhället.
Eleven formulerar frågor inom området tro och livsåskådning, söker svar och gestaltar på ett
insiktsfullt sätt sina kunskaper.
Download