Projekt Skabersjöby år F-1 v37

advertisement
Lokal pedagogisk planering
Datum: V.37-43 2016
Projekt: Skabersjöby förr och nu F-1
Introduktion av innehåll
Genom ett historiskt perspektiv kommer vi i detta projekt att jämföra livet idag med hur man levde förr i
tiden. Projektet kommer utgå från Skabersjöby. Hur levde man då? Hur lever man nu? Vad har
förändrats och varför?
Övergripande mål
I all undervisning är det angeläget att anlägga vissa övergripande perspektiv. Genom ett historiskt
perspektiv kan eleverna utveckla en förståelse för samtiden och en beredskap inför framtiden samt
utveckla sin förmåga till dynamiskt tänkande.
Syfte
Bild
Eleverna ska ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:
§ Skapa bilder med hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material.
.
Musik
§ Eleverna ska ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att analysera och samtala om musikens
uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
SO (Geografi, samhällskunskap, historia och religion)
Genom historieundervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla
§
§
Historiska kunskaper om likheter och skillnader i människors levnadsvillkor och värderingar.
samt att tillägna sig en historisk referensram och en fördjupad förståelse för nutiden.
Teknik
§ Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om teknikens historiska utveckling
för att de på så sätt ska förstå dagens komplicerade tekniska företeelser och sammanhang och
hur tekniken påverkat och påverkar samhällsutvecklingen.
Detta kommer du (i årskurs 1) att bedömas på:
Bild
· Eleven kan använda några olika tekniker, verktyg och material i huvudsak på ett fungerande sätt
för att skapa olika uttryck.
Musik
§ Eleven kan delta i gemensam sång och rörelser till musik och följer då i någon mån rytm och
tonhöjd samt samtala om musiken.
SO
§
§
Eleven kan undersöka hemortens historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor
under olika perioder. Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu.
Eleven anger några viktiga samhällsfunktioner, och ger exempel på yrken och verksamheter i
närområden
Teknik
· Eleven kan föra underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i
samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för
individ, samhälle och miljö.
Du kommer att visa det genom att:
§ Du är delaktig i samtal med dina kamrater om livet förr och nu.
§ Du sjunger/lyssnar och dansar till låtar från förr och nu.
§ Kan berätta kort om livet i och runt Skabersjöby förr.
§ Kan berätta kort om hur några tekniska lösningar förändrats.
§ Du är delaktig i skapande av olika slag
Under projektet kommer vi bland annat att:
· Ta reda på hur livet i och kring Skabersjöby var förr.
· Undersöka hur tekniska hjälpmedel utvecklats.
· Bygga och måla skånelängor
· Fota och skriva om husen i Skabersjöby
· Göra teater av olika yrken från förr
· Prata om byarna runt Skabersjöby och orterna eleverna kommer ifrån
· Få uppleva en gammal skoldag och hur den gick till
· Göra griffeltavlor
· Sjunga och dansa till gamla sånger från förr
· Se barnen i Bullerbyn
· Måla och göra egna vapensköldar
· Jämföra leksaker från förr och nu, samt göra en leksak från förr.
Download