Det ser tjockt ut. Tids- och rumsstrategier i samband med fysisk

advertisement
Det ser tjockt ut. Tids- och rumsstrategier i samband med fysisk aktivitet
Karin Book
Malmö högskola, Idrottsvetenskap
Projektnummer: P2010-0032
Bakgrund och syfte med projektet
Idén till denna studie kom då jag i London Docklands såg en grupp kontorsanställda löpträna
tillsammans på lunchen. Många vuxna upplever att tiden inte räcker till. De har krävande
yrken, långa pendlingssträckor, förpliktelser som rör familjen (såsom att följa med barnen på
deras fritidsaktiviteter) etc. Samtidigt finns det en vilja (hos en del) att försöka tillgodose sitt
eget behov av fysisk aktivitet (i vilket ingår allt från krävande idrott till att välja trapporna
istället för hissen). Projektet syftar till att med hjälp av såväl kvalitativa som kvantitativa
undersökningsmetoder belysa tidsrumsliga strategier i samband med fysisk aktivitet.
Frågeställningar:
•När, var och hur finner yrkesarbetande personer i åldrarna 30-50 år i kvalificerade yrken tid
för fysisk aktivitet?
•Hur påverkar den fysiska miljö vi befinner oss i (t ex på och runt arbetsplatsen) våra
möjligheter att röra på oss?
•Hur påverkar upplevelsen av tid och tidspress valen av strategier för fysisk aktivitet?
I studien var jag intresserad av hela skalan från lättare fysisk aktivitet till medveten, tung
träning.
Populärvetenskaplig sammanfattning av projektresultaten
- Det finns förvånansvärt lite forskning (såväl svensk som internationell) inom det aktuella
ämnesområdet. När det gäller träning och habitus finns det en hel del, men när det gäller
strategier för fysisk aktivitet kopplade till tid, rum och aktivitet finns det betydligt mindre.
- Majoriteten av de heltidsarbetande i kvalificerade yrken har en ambition att röra på sig i
någon omfattning.
- Det finns en medveten- och upptagenhet hos många av tanken på vikten av att röra på sig.
Detta i sin tur kan ge krav- och skuldkänslor.
- En majoritet tränar regelbundet (varje vecka).
- Många anser sig ha svårt att finna tid för fysisk aktivitet i vardagens späckade tidsschema
och har därför utvecklat olika strategier för att genomföra fysisk aktivitet. Dessa innefattar
bland annat att: promenera på lunchen, gå i trappor istället för att ta hissen, att cykla till
bussen/tåget etc.
- En central och miljömässigt attraktiv lokalisering av arbetsplatsen leder till en högre andel
promenader under och i anslutning till arbetsdagen.
- Flexibla arbetstider och möjlighet att arbeta hemma ses av många som en möjlighet att
träna när det passar, men kan också orsaka stress då arbete och fritid flyter ihop.
- Organisatoriska snarare än ekonomiska incitament för att främja fysisk aktivitet från
arbetsgivaren värdesätts.
Download