SO år 1 v 39

advertisement
Lokal pedagogisk planering
En viktig uppgift för skolan är att ge överblick och
sammanhang. Skolan ska stimulera elevernas kreativitet,
nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer
och lösa problem. Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och
ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt
som tillsammans med andra. Skolan ska därigenom bidra till att
eleverna utvecklar ett förhållningssätt som främjar
entreprenörskap (Lgr 11 s.6).
Ämne/tema: SO
v. 39-46
Åk: 1
Följande förmågor ska utvecklas:
Lgr 11
Eleven utvecklar sin förmåga att:
• reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar
Detta centrala innehåll ska bearbetas:
Lgr 11.
 Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola.
 Yrken och verksamheter i närområdet.
 . Pengars användning och värde. Olika exempel på betalningsformer och vad några
vanliga varor och tjänster kan kosta.
Kunskapskrav/ mål för aktuell period:
Lgr 11 kunskapskrav för år 3
 Eleven anger några viktiga samhällsfunktioner, och ger exempel på yrken och
verksamheter i närområdet.
 Eleven beskriver även några olika betalningsformer och anger vad några vanliga varor
och tjänster kan kosta.
Bedömning:
Genom hur väl eleven:
 Kan reflextera över några olika yrken och arbetsuppgifter som behövs i
samhället
 Kan berätta om vad polis, brandkår och ambulans och dess uppgifter
 Kan berätta om pengar och olika sätt att betala
Tillvägagångssätt:




Se film och lyssna på faktatext
Diskussioner i helklass och i smågrupper
Egen undersökning
Dokumentera i bild och text.
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards