NO v 34-43 åk 3

advertisement
Lokal pedagogisk planering
En viktig uppgift för skolan är att ge överblick och sammanhang. Skolan ska stimulera
elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva
egna idéer och lösa problem. Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och
ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som
tillsammans med andra. Skolan ska därigenom bidra till att eleverna utvecklar
ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap (Lgr 11 s.6).
Ämne/tema: NO
v. 35-43
Åk: 3
Följande förmågor ska utvecklas:
Lgr 11
Eleven utvecklar sin förmåga att:
• använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i
frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
• använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska
samband i människokroppen, naturen och samhället.
• genomföra systematiska undersökningar i biologi
Detta centrala innehåll ska bearbetas:
Lgr 11
 Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
 Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas
samt namn på några vanligt förekommande arter.
 Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters
livscykler och anpassningar till olika årstider.
Kunskapskrav/ mål för aktuell period:
Lgr 11 kunskapskrav för år 3
 Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla
undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten
och luft.
 Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer
och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
 Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser
och utforskande av närmiljön
 I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på
livscykler hos några djur och växter.
 Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar
dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem
i enkla näringskedjor.
Bedömning:
Genom hur väl eleven:
 Kan känna igen, sortera och namnge några vanliga växter i närmiljön.
 Kan berätta om växters livsvillkor och livscykler.
 Genomföra enkla experiment, dokumentera och diskutera utifrån resultaten.
Download