OH-bilder - pressträff 19 februari 2009

advertisement
Bild 1
Var finns jobben?
Angeles Bermudez-Svankvist, Generaldirektör
Torbjörn Israelsson, Analytiker
Pressträff 19/2 2009
Slutsatser
• Trots att efterfrågan på arbetskraft minskar 2009 och 2010 kommer
minst 1 miljon rekryteringar att genomföras per år
• Sysselsättningen faller med 145 000 på två år
• Arbetslösheten stiger inom de allra flesta yrkena
• Bristen på utbildad arbetskraft minskar – men kvarstår trots allt inom
en hel del yrken
• För litet tillskott av nyutbildade inom vissa yrken
• Matchningsarbetet är centralt för Arbetsförmedlingen
Bild 2
Bild 3
Sysselsatta, förändring per år
120
100
80
60
40
20
0
-20
-40
-60
-80
-100
-120
-140
-160
-180
-200
-220
-240
1957
1960
05-08
260 000
09-10
-145 000
91-94
- 555 000
1965
1975
1970
Utfall
1985
1980
1995
1990
Prognos
Källa: Arbetsförmedlingen, SCB
2000
2005 2009
2010
Snitt 1957-2008
Sysselsättningsförändring år 2009
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Datayrken
Sjukvård och omsorg
Försäljning
Teknikyrken
Restaurang o service
Administrativa
Lärare
Jordbruk, skogsbruk och fiske
Transport
Bygg o anläggning
Tillverkning
Antal
2 000
-6 000
-4 000
- 2 000
-4 000
-11 000
-7 000
-2 000
-5 000
-7 000
-18 000
Procent
1,3
-0,9
-0,9
-0,9
-1,3
-1,4
-2,2
-2,4
-2,8
-3,1
-3,8
Bild 4
Bild 5
Antal rekryteringar
år 1990 - 2007, prognos för 2008 - 2012
1500
Tusental personer
1250
1000
750
500
250
0
1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012
1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011
Siffran för 2005 är estimerad
Källa: SCB, Arbetsförmedlingen
Arbetskraftsläget inom yrkesområden
Bild 6
pilar för kort och för lång sikt, text kort sikt
Data
Brist yrkeserfarna
Sjukvård och omsorg
Brist specialister
Försäljning
Överskott på arbetssökande
Teknik
Brist yrkeserfarna
Restaurang, hotell
Överskott, liten brist
Administration
Överskott på arbetssökande
Lärare
Brist vissa yrken
Jord och skogsbruk
Balans/överskott
Transport
Överskott, liten brist
Bygg o anläggning
Överskott, brist vissa yrken
Tillverkning
Överskott, brist vissa yrken
Avser arbetsmarknadsläget år 2009
Avser arbetsmarknadsläget 5-10 år
Bild 7
Utmaningar på kort sikt
• Många varslas om uppsägning
• Många visstidsanställningar förlängs inte
• Många nytillträdande på arbetsmarknaden
• Kraftigt stigande arbetslöshet totalt
• Arbetslösheten kommer att stiga inom samtliga
yrkesområden
• Antalet personer med långa arbetslöshetstider kommer att
öka markant
• Trots detta vissa bristyrken
Tillträdande ungdomar och åldersavgångar
till/från arbetskraften perioden 2008-2020
130000
Bild 8
Antal personer
125000
120000
115000
110000
105000
100000
95000
2008
2010
2009
2012
2011
2014
2013
2016
2015
2018
2017
År
Tillträdande ungdomar
Åldersavgångar
Källa: Arbetsförmedlingen, SCB
2020
2019
Utmaningar på längre sikt
• Generationsväxlingen…
• …kommer att ge brister på arbetskraft inom många
yrkesgrupper
• De strukturella bristerna kommer att öka – oavsett
konjunktur
• Stora regionala skillnader
• Samtidigt stor och ökande grupp av arbetslösa med
otillräcklig utbildning
Bild 9
Arbetsförmedlingen 2009
• Matchningen är fortsatt viktig - 1 miljon rekryteringar
kommer att ske nästa år
• Stöd till dem som står längst ifrån arbetsmarknaden
– Jobb- och utvecklingsgarantin
– Jobbgarantin för unga
• Prioriterade grupper
– Funktionshindrade med nedsatt arbetsförmåga
– Nyanlända invandrare
– Långtidssjukskrivna
• Insatser för personer som drabbas av den ekonomiska
nedgången
Bild 10
Insatser för personer som drabbas av den
ekonomiska nedgången
•
•
•
•
Bild 11
Coachningsinsatser
Arbetspraktik
Praktisk kompetensutveckling
Nystartsjobben
• Arbetsförmedlingens resurser fördelas dit de bäst behövs
• Samarbete med arbetsgivare, samordningsmän, och
trygghetsorganisationerna
Bild 12
Var finns jobben?
Angeles Bermudez-Svankvist, Generaldirektör
Torbjörn Israelsson, Analytiker
Pressträff 19/2 2009
Download