Skriftlig bedömning 2016

advertisement
Skriftlig bedömning
10 kap. 22 § skollagen 2010:800. I fall där ett icke godkänt betyg sätts i ett avslutat ämne ska en skriftlig bedömning av
elevens kunskapsutveckling i ämnet ges. Av bedömningen får också de stödåtgärder som har vidtagits framgå.
Bedömningen ska undertecknas av läraren.
Skola
Klass
Elevens namn
Personnummer
Bedömning av elevens kunskapsutveckling
Ämne:
Skriv här vilket ämne den skriftliga bedömningen avser.
Här redogörs för (Viktigt!):

vilka delar av kunskapskravet som eleven uppnått

samt en beskrivning av elevens kunskapsutveckling i förhållande till de delar
av kunskapskravet som eleven inte uppnått.
Använd formuleringar utifrån Läroplanen, ämnets kursplan.
Stödåtgärder som vidtagits
Här redogörs för de stödåtgärder som har vidtagits
Datum
Namnteckning undervisande lärare
Namnförtydligande
Datum
Namnteckning rektor
Namnförtydligande
Dokumentet bifogas betyget.
Download