Granskogen
I Läroplanen står det att i biologiundervisningen ska eleverna utveckla kunskaper om biologiska
sammanhang men även nyfikenhet på att få veta mer om sig själv och naturen. Något som vårt tema
Granskogen mycket väl kan leva upp till. Temat handlar om landets vanligaste skogstyp, där vi
faktiskt också hittar våra vanligaste djur och växter. Granskogen rymmer väldigt mycket - nog för att
räcka en hel termin och temat kan med fördel kombineras med övningar i matematik.
Här är några exempel på hur temat är kopplat till Lgr 11:
Centralt innehåll i NO åk.1-3
 Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider.
 Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
 Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt
namn på några vanligt förekommande arter.
 Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
 Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
Centralt innehåll i Biologi åk. 4-6
 Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar
utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten
och luft.
 Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska
samband.
 Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt
förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
 Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
 Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.