Livet på jorden - Katarina Norra skola

advertisement
Livet på jorden
Pedagogisk planering, årskurs 4 i biologi
Vi känner bara till en planet i universum där det finns liv. Det är jorden. Tack vare solen har vi ljus och lagom temperatur. Här finns också syre att andas, mat
att äta och många olika miljöer att leva i. På jorden lever en massa olika varelser i nära samspel med varandra.
Men livet på jorden är ingen självklarhet. Vi människor har ett stort ansvar för att livet ska kunna utvecklas på ett bra sätt i framtiden. För det behövs bland
annat goda kunskaper i biologi.
Lärandemål (Centralt innehåll)
Biologi
Natur och samhälle



Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel
nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntesen, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta
har, till exempel för jordbruk och fiske.
Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
Biologi och världsbilden
 Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.
Biologins metoder och arbetssätt
 Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
Långsiktiga mål (syfte)
Genom undervisningen i ämnet biologi ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet.

använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
Undervisning
Målet med undervisningen är att du ska

Veta vad ordet biologi betyder

Kunna ge exempel på organismer

Veta att organismer består av celler

Veta vad en art är

Veta vad det gröna färgämnet i växterna heter

Veta vad botanik och zoologi är

Kunna rita och beskriva skillnaderna mellan en växtcell och en djurcell

I enkla drag kunna beskriva fotosyntesen

Veta vad som är typiskt för levande organismer

Kunna berätta om Carl von Linné

Veta att förökning ofta sker genom att en spermie och ett ägg förenas

Kunna förklara varför olika organismer kan vara beroende av varandra
I undervisningen ska vi
Bedömning

Använda faktatext

Använda instuderingsfrågor

Prov och läxförhör

Se på film

Delta i diskussioner

Se i mikroskop
Du kommer få visa vad du lärt dig genom
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards