Hållbar utveckling
Några sätt att förhålla sig till begreppet
Begreppet hållbar utvekling
• Begreppet introducerades av
Lester Brown (world watch
institute) omkring 1981
• Begreppet kom på den globala
arenan i samband
me d FN-rapporten Vår
gemensamma framtid (1987)
kallad Bruntlandrapporten.
(Our common future)
Definition
• Bruntland definierar hållbar utveckling som en utveckling som …
"... tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande
generationers möjligheter att tillgodose sina behov".
• Målet är att förbättra levnadsstandarden för oss människor samtidigt
som man ska se till att kommande generationer ska få chansen att ha
det lika bra.
Strategier – definitioner på hållbarhet
1.
Välbefinnandet minskar inte över tiden
2.
Naturkapitalet minskar inte över tiden
3.
Avkastning av varor och tjänste upprätthålls över
tiden
4.
De socio-ekologiska systemens resiliens bibehålls
över tiden
Tillverkat kapital - realkapital
• Produktionsfaktorerna är enligt nationalekonomin –
• naturresurser
• arbete och
• kapital
• Kapital används sedan 1700-talet nästan uteslutande som beteckning
på realkapital vilket kan delas upp i fast och rörligt realkapital. Ett kapital är till
exempel alla byggnader, uppfinningar och maskiner som byggts av naturresurser.
• Realkapital – maskiner, byggnader, transportmedel och annat som människor
tillverkat
Humankapital
• Ett företags humankapital är dess personals utbildning, färdigheter, talanger och
kompetenser.
• Ur ett nationalekonomiskt perspektiv så börjar humankapitalet att formas
genom den formella skolutbildningen, och fortsätter sedan, som en livslång
inlärning.
• Humankapitalets ekonomiska betydelse har länge varit känt.
Socialt kapital
• Socialt kapital är summan av den tillit som individerna i en grupp eller samhälle
har för varandra. Det är beroende av antalet sociala relationer eller kontakter
mellan människor liksom till styrkan av förtroendet inom dessa relationer.
• Socialt kapital är botemedlet mot att hamna i den sociala fällan. Om alla
skattefuskar utom jag finns det ingen anledning för mig att betala skatt på rätt sätt.
Detta avhjälps, med hjälp av större tillgång på socialt kapital dvs. ökad tillit till
medmänniskor och medborgarens deltagande i formella och informella nätverk.
Naturkapital
• Består av
• ickeförnybara resurser – kol olja mineraler
• Förnyelsebara resurser – skogar, åkermark, ekosystem
• Produktionsprocesser som är gynnsamma för ekosystemet ger en större tillgång
till ekosystemtjänster
• Naturkapital inbegriper det som inte finns med i det vanliga begreppet kapital
d.v.s. Naturresurser inom biosfär och ekosystem som tillhandahåller
ekosystemtjänster som är beroende av naturen, direkt eller indirekt.
…när välbefinnandet inte minskar över tiden
• Gäller människans välbefinnande – inte djurens eller naturens
• Välbefinnandes beståndsdelar – lycka, njutning, hälsa, fri- och
rättigheter
• Välbefinnandets bestämningsfaktorer – vatten mat kläder, mat bostad,
utbildning, tillgång till sjukvård, skydd mot kriminalitet
…när välbefinnandet inte minskar över tiden
• Om man mäter välbefinnandet i samhället vid varje tidpunkt som
summan av dagens och framtidens välbefinnande så skall inte summa
minska
• Oftare mäter man den aggregerade konsumtionen av varor och
tjänster – konsumtionsnivån antas bestämma välbefinnandet
…när välbefinnandet inte minskar över tiden
• Kan också mätas som samhällets totala förmögen het per capita – en
minskning av naturkapitalet är OK om annat kapital ökar motsvarande
• The GNH indicators have been designed to include nine core dimensions that are regarded as
components of happiness and well-being in Bhutan , and are constructed of indicators which are
robust and informative with respect to each of the dimensions. The nine dimensions were
selected on normative grounds, and are equally weighted, because each dimension is considered
to be relatively equal in terms of equal intrinsic importance as a component of gross national
happiness. Within each dimension, several indicators were selected that seemed likely to remain
informative across time, had high response rates, and were relatively uncorrelated.
• In this perspective happiness comprises having sufficient achievements in each of the nine
dimensions.
… när naturkapitalet inte minskar över tiden
• Människans handlande begränsas av naturlagar – exempelvis
termodynamikens huvudsatser …
• Substitutionsmöjligheterna minskar över tiden när människan tar i
anspråk allt mer av resurser och arealer – rekreationsarealer vs
bebyggda ytor
… när naturkapitalet inte minskar över tiden
• Varje generation skall lämna vattnet, luften och marken lika ren och
oförorenad som den var när generationen föddes.Varje generation
skall se till att varje djurart finns i samma mängd som den var när
generationens föddes
… hållbar avkastning av varor och tjänste
upprätthålls
Utgår från ekosystemn produktionsförmåga och en miljö i balans
1. Skörden får inte överstiga återväxten
2. Avfallsmängden får inte överstiga naturens förmåga att bryta ned
3. Utvinning av icke-förnybara resurser skall motsvaras av utveckling
av förnybara substitut
…att upprätthålla de socio-ekologiska
systemens resiliens över tiden
• Tydligt fokus på betydelsen av att förstå hur ekologiska system
fungerar
• Ekosystem reaktion på mänsklig påverkan kan inte förutsägas och
systemen är inte linjära
• Naturen och samhället är inte separata system utan intimt förbundna
Svag hållbarhet
• Hållbarhet mäts genom att samhällets kapital delas upp på realkapital
(Kr), naturkapital (Kn), humankapital (Kh) och socialt kapital (Km).
• Samhällets totala kapital är K = Kr + Kn + Kh + Km och så länge K
inte minskar är utvecklingen svagt hållbar.
Stark hållbarhet
• Vid stark hållbarhet kan naturkapital och annat kapital inte räknas mot
varandra på samma sätt, och man pratar om ett nödvändigt ”kritiskt
naturkapital”.
Hållbar utveckling består av tre delar:
• Ekologisk hållbarhet, som handlar om att långsiktigt bevara vattnens, jordens
och ekosystemens produktionsförmåga och att minska påverkan på naturen
och människans hälsa till vad de ”klarar av”.
• Social hållbarhet, som handlar om att bygga ett långsiktigt stabilt och
dynamiskt samhälle där grundläggande mänskliga behov uppfylls.
• Ekonomisk hållbarhet, som handlar om att hushålla med mänskliga och
materiella resurser på lång sikt.
Viable = livskraftig, equitable = rättvis bearable = uthärdlig
Hållbarhet - Världsbild
Livskvalitet,
Välfärd
Ekonomisk
Hållbarhet
Val
Lösning
Social
Ekologisk
Detta gör situationen kritisk…
• … den exponentiellt tilltagande och helt eller delvis irreversibla
försämring eller ödelägelse av miljön som skapas av en djupt
förankrad materiell ideologi och praktik på produktionens och
konsumtionens område
• …utifrån vårt värdetänkande – och allt tänkande är värdetänkande så är det en ödeläggelsen av mångfalden och livsvillkoren
Hållbar utveckling
Humanity in the
Anthropocene
Kaufman, Darrell S., et al. 2009. Recent
Warming Reverses Long-Term Arctic
Cooling. Science, September 4, 2009
Steffen, W., et al. 2004
Ett annat sätt att se på hållbarhet
28
Peak oil?
(What really matters is the peak!)
Ekonomisk jämlikhet
Ginikoefficient är ett ekonomiskt mått på ojämlikheten, till exempel i
inkomstfördelning, hos en befolkning. Noll innebär att alla individer
har exakt lika stora tillgångar (dvs total jämlikhet) medan ett innebär
total ojämlikhet. Sverige är bäst i världen med 0,23 (2009)
Världen konsumerar
på som nu
Världen konsumerar
hälften av vad USA gjorde
2006
Earth's natural wealth: an audit, New Science, 23 May 2007 , David Cohen
http://www.ted.com/talks/hans_rosling
_and_the_magic_washing_machine.ht
ml 4:00 – 7:04
Hans Rosling, Gapminder, Ted.com
*2
Hans Rosling: Ingen avstår en tvättmaskin!
Hur mycket
måste vi spara?
Ekologiskt fotavtryck
Living planet report, WWF, 2010
Världen
(1,5 jordklot)
Sverige
(3 jordklot)
Kina
Afghanistan
Resiliens
Modeller för natursyn
Tipping point
Valuable Ecosystem Services
(Desirable)
Loss of ecosystem services
(Undesirable)
1
4
coral dominance
state shift
2
• overfishing, coastal
eutrophication
3
• disease,
hurricane
clear water
grassland
algal dominance
turbid water
• phosphorous accum- • flooding, warming,
ulation in soil and mud overexploitation
of predators
• fire prevention
• good rains, continuous heavy grazing
shrub-bushland
The Resilience of the Earth System
Our precarious predicament
Resiliens
• Ekologisk resiliens är ett mått på ett ekosystems förmåga att klara av
störningar utan att övergå till ett annat tillstånd. Dessa störningar kan innefatta
allt ifrån chock och stress till hur en skog återhämtar sig efter storm, bränder och
föroreningar.
• Social resiliens är ett samhälles förmåga till återhämtning efter t.ex. en
naturkatastrof eller politiska oroligheter.
• Ekonomisk resiliens
• Ekologiska och sociala system är ömsesidigt beroende av varandra och samverkar
dynamiskt.
Resilience
Ett exempel
Holocene stability domain
Holocene - temperatur
Anthrpocene
Since the event of Anthropocene, humans are effectively pushing the Planet
outside the Holocene range of varaiability
?Planetary boundarys?
• “What are the non-negotiable planetary preconditions that humanity
needs to respect in order to avoid the risk of deleterious or even
catastrophic environmental change at continental to global scales?”
Planetary boundary
Hur påverkar mänsklig
aktivitet jorden – hur
påverkar vi CO2-halten
Hur fungerar systemen –
hur påverkar CO2-halten
exempelvis istäcket
Var går gränsen där
resisiensen överskrids –
var är förändringen
irreversibel
1. Climate change
• Threshold: Loss of polar ice sheets. Regional climate disruptions.
Loss of glacial freshwater supplies. Weakening of carbon sinks.
• Planetary Boundary: Atmospheric CO2 concentration: 350 ppm (350550 ppm) Energy imbalance:+1 W m -2 (+1.0 – +1.5 W m
• State of knowledge:
1. Ample scientific evidence.
2. Multiple sub-system thresholds.
3. Debate on position of boundary.
Klimatförändring
Ecosystem
• The resilience of many ecosystems is likely to be exceeded this
century by an unprecedented combination of climate change,
associated disturbances (e.g. flooding, drought, wildfire, insects,
ocean acidification) and other global change drivers (e.g. Landuse
change, pollution, fragmentation of natural systems, overexploitation
of resources).
Ecosystem
• Approximately 20 to 30% of plant and animal species assessed so far
are likely to be at increased risk of extinction if increases in global
average temperature exceed 1.5 to 2.5°C (medium confidence).
•