Sammanfattning

advertisement
Egenvårdskapacitetens inverkan på välbefinnandet hos personer som lever med stomi
Gustavsson, Ewa och Lanner, Sara
Att genomgå en stomioperation kan innebära en vardag fylld av fysiska, psykiska och sociala förändringar.
Flertalet stomiopererade personer måste arbeta sig igenom svåra känslor. Sjuksköterskans uppgift är att ge en
omvårdnad som främjar största möjliga egenvårdskapacitet. Syftet med litteraturstudien var att belysa hur
egenvårdskapaciteten inverkar på välbefinnandet hos stomiopererade personer. En systematisk litteraturstudie
genomfördes som baserades på elva vetenskapliga studier. Tre kategorier som beskriver hur
egenvårdskapaciteten inverkar på fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande presenteras i resultatet. När en
stomiopererad person har svårighet att utföra sin egenvård behöver vårdpersonalen utföra en omvårdnad som
stärker personens egenvårdskapacitet. De flesta stomiopererade lär sig med tiden hantera kroppsliga problem
för att uppnå fysiskt välbefinnande. Däremot upplever flera personer större svårighet att hantera känslor som
rädsla, oro och minskat sexuellt självförtroende. Om vårdpersonal blir mer medveten om hur de kan hjälpa
personer att hantera dessa problem kommer även det psykiska välbefinnandet att öka. Om stärkt
egenvårdskapacitet uppnås inom dessa områden kommer den sociala kapaciteten öka och därmed deras totala
välbefinnande. Vårdpersonalen måste vara uppmärksam på att detta är en långsam process och att deras
bemötande och tillgänglighet har en viktig roll för att uppnå detta.
Document1
1/1
Download