de elementära frågorna och begreppen

advertisement
Med fokus på välbefinnande i arbetet
Vad innebär välbefinnande i arbetet
Siv Björkqvist 8.10 2014
Välbefinnande och
dess delfaktorer
Välbefinnade i
arbetet och ledarskap
Arbetsgemenskapens
verksamhet
Hälsa och
arbetsförmåga
Välbefinnandet i arbetet och
dess delfaktorer
Yrkesskicklighet
och
kompetens
Ledning och
förmansarbete
Aktörernas
roller och
ansvar
Hälsa och
arbetsförmåga
Utvecklingsbehov
Lagar och
avtal
Resurser
Arbetsgemenskap
Arbete och
arbetsförhållanden
Utveckling av arbetsvälbefinnandet
• Utgående från kartläggningar, diskussioner och t.ex genom att beakta
personalens erfarenheter definieras
•
Problem, behov, resursser, förändringar
• De områden som inkluderar välbefinnandet är
–
–
–
–
–
Ledarskap och förmansarbete
Arbete och arbetsmiljö
Arbetsgemenskapens funktionsduglighet
Yrkesskicklighet och kompetens
Hälsa och arbetsförmåga
• Tillsammans diskuteras och planeras de åtgärder som är aktuella på varje
arbetsplats
– Hur stöda arbetstagare/ hur får ledare stöd
Åtgärderna utvärderas och följs upp!
Resurser i mitt arbete
• Fundera på resurser i förhållande till ditt
arbete
– Hurudana resurser erbjuder ditt arbete och din
arbetsgemenskap?
– Vad ger dig energi ?
Positiv inverkan på arbetet
Resurser
•
•
•
•
•
•
•
•
Upplever arbetet meningsfullt
Ledarskap som ser människan
Respekt och stöd
Rättvis bemötande
Respons-feedback
Frihet under ansvar
Tydliga roller, ansvar och mål
God atmosfär och öppen
information
• Samarbete som fungerar bra
• Förtroende och vänlig
växelverkan
Engagemang
•
•
•
•
Energisk
Engagerad
Hängiven
Stolt över sitt arbete
Aktörernas roller och ansvar
• Arbetsgivarens uppgift
– är att utreda och stöda, se till att arbetet kan utföras
säkert och tryggt, ingripa vid trakasserier och osakligt
bemötande etc.
• Förmannen är representant för arbetsgivaren och
därmed rätt att leda arbetet
– Leda i en viss riktning, samordna arbetsuppgifter, slå vakt
om säkerhet, utveckla arbetsgemenskapen, ingripa vid
störningar
• Arbetstagaren
– har rätt att utföra arbetet, undvika trakasserier och
meddela genast när allvariga brister uppstår
Välbefinnande i arbetet och ledarskap
• Arbetsvälbefinnandet som en del av
ledarskapet
– Leda sak och människor
– Leda förändring
– Rättvist ledarskap
Ledarskapet och välbefinnande i arbetet
Ledarskapets fyra roller
Ansvar för
vardagsrutinerna
Omsorg om
människorna
• verksamhetsmiljöns
säkerhet
• tydliga mål
• tillräckliga resurser
• bedömning av hur
arbetet löper
• positiv människosyn
• intresse och
uppskattning
• visa förtroende och
sporra
• omsorg och beskydd
Att behärska
förändringar
• att förutse
ändringsströmmarna
• att definiera
utvecklingsmålen
• begriplig kommunikation
• att förstå
förändringsmotståndet
Att leda sig
själv
• att känna de egna
styrkorna och svagheterna
• att vid behov söka stöd
• kontroll över
tidsanvändningen
• kontinuerligt lärande
• den egna arbetsförmågan
Din roll som förman
Hur kan du stöda dina medarbetares
välbefinnande i arbetet?
• Ta upp frågan om välbefinnande till
diskussion
• Sörj för gott samarbete
• Bemöt alla jämbördigt och rättvist
• Utveckla det sätt arbetet är
organiserat på
• Godkänn individuella lösningar i
arbetet
• Se till att kompetensen och
yrkeskunskapen utvecklas
• Främja planeringen av
arbetskarriären
• Notera gränsen mellan arbete och
fritid
• Ingrip vid arbetsplatsmobbning
• Förebygg skadlig arbetsbelastning
Hur kan man stöda ledarens
välbefinnande i arbetet?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
högsta ledningens stöd
utvecklingssamtal
feedback
förmännens gemensamma
arbetsmöten
arbetspar eller kollegastöd
arbetshandledning
förmansutbildning och –träning
överenskomna rutiner för kontakten till
medarbetare
överenskomna vikarierutiner
synliggöra tidsanvändningen för
förmansarbetet och ge det tillräckligt
tid
smidig samverkan på arbetsplatsen
Arbetsgemenskapens verksamhet
Saklig växelverkan på arbetsplatsen
Vilka är förutsättningarna för att samarbetet ska
fungera ?
Hurudant är ett gott uppförande på jobbet?
Gott samarbete på arbetsplatsen :
En saklig växelverkan
Konstruktiv och positiv attityd
Alla känner till ansvaren och rollerna
Uttalad gemensam målsättning
Tydligt ledarskap
Arbetet görs enligt de gemensamma spelreglerna och
instruktionerna. Alla följer dem
Informationen tillräcklig
Modeller vid konfliktsituationer
• Lös konflikterna i ett tidigt skede, våga diskutera
– Konfliktsituationer förekommer på alla arbetsplatser
• Arbetsskyddslagen förbjuder trakasserier och annat osakligt
bemötande som kan utgöra en olägenhet eller ett
riskmoment.
• Fastställda rutiner i trakasseri/mobbningsfall (se stadens
dokument)
Hälsa och arbetsförmåga
Arbetsförmågan och hälsan
- är beroende av hur du sköter dig
och hur sunda levnadsvanor du har.
Arbetsförmågan formas av arbetet,
individen och omgivningen.
Den påverkas av människans
värderingar, resurser, handlingsförmåga,
kompetens, ålder och arbetsgemenskapen
God fysisk kondition
Sömn
Alkoholkonsumtion
Belastningsfaktorer i arbetet
Att ha koll på hantering av ALLAS arbetsförmåga, uppföljning och tidigt stöd
Är arbetsgivarens, förmännens och arbetstagarnas ansvar, i samarbete med
företagshälsovården
• Arbetsförmågan främjas genom att utveckla arbetsförhållandena
• Modellen för tidigt stöd används
• Sjukfrånvaron följs upp
• Man enas om stöd till dem som återgår till arbetet
• Rutinerna dokumenteras
– hur har de gjorts upp i samarbete
– praxis för tidigt stöd
– blanketter och andra hjälpmedel
– rutiner vid sjukfrånvaro
– uppföljning, rapportering och analys
Vad är kunnande / Kompetens ?
-Förmåga att tillämpa yrkeskunskap i praktiken
-Att utnyttja erfarenhetsbaserad kunskap och skicklighet
-Vilja att utvecklas
-Förmåga att fungera i samarbete med andra
Utbildning
Arbetserfarenhet
Samarbetsvilja
Attityd
Interaktionsförmåga
Motivation
Teknisk kunnande och
skicklighet
Att komma överens med olika
slags människor
Utveckling av välbefinnande på din
arbetsplats
1. Hur befrämjar man välbefinnande på din
arbetsplats?
2. Vilka är det viktigaste utvecklingsområden
med tanke på arbetsvälbefinnande i ditt
arbete?
3. Hur kunde du lösa problemen/ börja
utvecklingsprocessen?
• feedback, uppskattning och
vikten av att bekräfta och
berömma varandra.
• Det är ett grundläggande
behov hos alla att få
bekräftelse och bli sedd. Det
har inget med osäkerhet att
göra, eller att man inte
skulle vara bra på sitt jobb
eller något liknande.
• Alla växer av att få
uppskattning och får mer
energi och motivation!
• Jag uppskattar dig för att
• ……………………………………
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards