Psykiatriska rehabiliteringsenheten

advertisement
Psykiatriska rehabiliteringsenheten
Hus N1
5 arbetsterapeuter
1 skötare
2 fysioterapeuter
1 vårdadministratör
enhetschef
2017-02-02
Målgrupp
• Patienter inskrivna vid Psykiatriska kliniken
• Patienter där misstanke föreligger om begränsad
funktions/aktivitets/arbetsförmåga som en konsekvens av
psykisk sjukdom eller ohälsa
• Patienter som har behov av rehabilitering
2017-02-02
Enhetens uppdrag
är att erbjuda:
• Utredning av arbetsförmåga
• ADL-bedömning
• Rehabilitering
• Cogmed - arbetsminnesträning
2017-02-02
Utredning av arbetsförmåga
• Intervju
• Observation i aktivitet
• Fysioterapeutisk psykomotorisk status
• Kognitiv screening
• Utlåtande
2017-02-02
ADL-bedömning
• Personlig vård
• Boende
• Arbete/sysselsättning
• Fritid
2017-02-02
Rehabilitering
• Max 16 veckor
• Varierande aktiviteter bl.a.
naturunderstödd rehabilitering
• Gruppinterventioner , ex ”Vardag i Balans”
• Hjälpmedelsförskrivning
• Fysioterapeutiska behandlingsinsatser
2017-02-02
Kontaktvägar
• Psykiatriska öppen- och slutenvården kan remittera
• Alla personalkategorier
2017-02-02
Download