Nationella handlingsplanen

advertisement
Nationella handlingsplanen
Regional handlingsplan för hälso- och sjukvården 2002 – 2204
Riksdagen antog i november 2000 regeringens proposition om Nationell handlingsplan för
utveckling av hälso- och sjukvården. Beslutet innebar en förstärkning av hälso- och
sjukvården inom landsting och kommuner med motsvarande 9 miljarder, fördelat med 70 %
till landstingen och 30 % till kommunerna. Medlen har tillförts under en treårsperiod 2002 –
2004. Förstärkningen var i första hand riktad mot första linjens vård, primärvården, men
effekterna avsågs gynna hela hälso- och sjukvården. Med medlen ville statsmakterna
stimulera till utvecklingsinsatser inom några strategiska områden; tillgänglighet, kontinuitet,
samverkan, psykisk ohälsa, mångfald samt forskning och utveckling. Västra Götaland har
under 2001-2004 fått sammanlagt ca 1,1 miljard i statsbidrag.
Inom området psykisk ohälsa skulle stödet utvecklas inom följande områden:

Barn och ungdomar
- tidigt och adekvat stöd
- vårdinnehållet utvecklas vid psykiska problem och missbruk
- samordnade insatser av barn- och vuxenpsykiatri för 16-25 år


Psykiskt funktionshindrade
- psykiatriska och somatiska vårdbehov tillgodoses
- utvecklat samarbete
Äldre med psykiatriska vårdbehov
- identifieras och erbjuds behandling
De lokala hälso- och sjukvårdsnämnderna har genom en lokal handlingsplan fastställt inom
vilka områden som satsningar ska ske. Nedan följer en sammanställning över inriktning och
åtgärder avseende utvecklingsinsatser inom främst psykisk ohälsa.






Förstärkning av psykologer och kuratorer inom regionens primärvård.
Mobila jourteam som ger bättre service till patienter i kommunernas särskilda boenden
genom att ge stöd i frågor rörande psykisk ohälsa.
Utveckling av närsjukvård för samverkan mellan primärvård, sjukhus och kommun kring
psykiskt funktionshindrade.
Etablering av äldrepsykiatriska team.
Tillskapa ett centrum som stöd för forsknings- och utvecklingsarbeten inom
äldrepsykiatrin.
Förstärkning av ungdomsmottagningar med kurators- och psykologkompetens.
Under 2002 har åtgärder vidtagits inom alla ovanstående områden. Förstärkning har skett av
personal inom ungdomsmottagningar och övrig primärvård med kompetens inom området
psykisk ohälsa. Ny verksamhet har startat i form av mobilt team för psykiskt sjuka.
Utvecklingsarbete pågår som syftar till enhetligare tillämpning av ansvarsgränser med
överenskommelser mellan vårdgivarna.
Utvecklingssatsningar avseende psykiatrisk vård
I Hälso- och sjukvårdsstyrelsen budget för 2002 angavs att psykiatri kommer att vara ett
långsiktigt prioriterat område. Som ett första steg i utvecklingen avsattes ett tillskott på 45
mkr för psykiatri inkl barnpsykiatri.
Satsningarna syftade till att stödja den utveckling inom det psykiatriska vårdområdet som
angavs i den nationella handlingsplanen samt att utgöra ett led i förverkligandet av
handlingsplanen för rättspsykiatrisk vård. Insatserna har haft följande inriktning:







Vårdformer i gränslandet barn och vuxna
Regiongemensam utvecklingssatsning neuropsykiatri barn
Samverkan med primärvård och kommunal verksamhet
Utveckling av nya former av öppen psykosvård
Diagnostik av äldre med psykiatriska vårdbehov
Utveckling rättspsykiatri
Regiongemensam kompetensutveckling neuropsykiatri
Satsningarna fördelades mellan totalt 26 olika områden. Merparten av satsningarna hade ett
uttalat syfte att öka tillgängligheten till den psykiatriska vården. Vissa satsningar var
genomförda redan under 2002. Verksamhet med längre planeringstid har kommit igång under
2003.
Download