Primärvård för barn 7-12 år med lindriga psykiska besvär

advertisement
Förbättringsområde: Primärvård för barn 7-12 år med lindriga psykiska
besvär
Identifierat problem/grund för bedömning
Behov finns att identifiera hur samarbetet
mellan primärvård/vårdcentral och
barnpsykiatrin skall utformas.
Förbättringsområde
Patienter med lindriga psykiatriska tillstånd ska
få hjälp snabbt och tidigt. Tidig upptäckt av
psykisk ohälsa.
Mål och övergripande mått på framgång
1. För barn, unga och/eller deras familjer
2. För verksamheterna
1. Målet är att de med lindrig ohälsa ska få
hjälp tidigt.
2. BUP och primärvård/vårdcentral ska
utforma konsultationsmodeller. Målet är
också kunskapsöverföring.
Delmål
Ta reda på hur det ser ut idag inom
primärvård vad gäller psykisk ohälsa hos
barn och unga; även vad gäller resurser,
kompetens och samarbete.
1
Aktivitet. Vad ska göras?
Dialogdagar mellan BUP och vårdcentralerna.
När? Tidsplan
Dialogdagar är inbokade 9 och 11 nov 2010.
Nödvändiga beslut
Beslut i styrgrupp och ledningsgrupp JA
Regionsriktlinjer finns för hur samarbetet skall
utvecklas mellan primärvård/vårdcentral och
barnpsykiatri
JA
Utfall
Konsultationsmodell utarbetas mellan BUP
öppenvård och 5 vårdcentraler.
Rutiner för remisshantering ses över.
Kunskapsförmedling avseende symtom inom
psykisk ohälsa för barn och unga.
Utvärdering
Utvärderas efter varje halvår.
Lärdomar tas för att kunna gå vidare för fortsatt
spridning.
2
Download