Hälso och sjukvårdsförvaltingen
Ärendenr
Handlingstyp Rutin/lathund vaccination
Datum 18 oktober 2011
Vaccination TakeCare primärvård
1. DSK/ SSK ordinerar vaccinet i läkemedelslistan
- läkemedelsjournalen
- ny ordination
- favoritordination
- mapp Gemensamma favoriter, HSF Gotland, HSF Primärvård,
- mapp HSF PV vaccination
- välj aktuellt vaccin
- signera
2. Administrera i läkemedelsjournalen
- fliken Administrering
- dubbelklicka på ordinationen
- skriv i administrationstid i kolumnen för detta samt LOT/ Batch
nummer i kommentarsrutan.
- tryck administrera
3. Gör en journalanteckning
- journalmall - DSK Mott ssk primärvård
- kontaktorsak
- överkänslighet- ej allergisk mot höns, ägg, dun eller fjäder
- bedömning- ingen pågående infektion eller feber
- vaccination- välj vaccin samt skriv var injektionen givits
Besöksadress Visborgsallén 19
Bankgiro 339-8328
Postadress SE-621 81 Visby
Plusgiro 18 97 50-3
Telefon +46 (0)498 26 90 00 vxl
Org nr 212000-0803
E-post [email protected]
Webbplats www.gotland.se
1 (1)