Kunskapscentrum för barnhälsovård Vaccination mot mässling

advertisement
Kunskapscentrum för barnhälsovård
2016-01-19
Vaccination mot mässling, påssjuka och rödahund
Ges enligt nationella barnvaccinationsprogrammet vid 18 månader. Ytterligare en dos ges i
elevhälsan vid 6-8 års ålder. MPR erbjuds från 12 månaders ålder till barn som riskerar att inte nås för
vaccination vid 18 månaders ålder, som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd och barn som är
asylsökande m.fl. (FoHM 2015).
MPR är ett levande vaccin och barn med immunbrist ska inte vaccineras på grund av risk för fatal
vaccinationsreaktion.
Påskyndad vaccinering
Vaccination kan tidigareläggas vid behov. Vid utlandsresor till områden med ökad förekomst av mässling
eller dålig vaccinationstäckning rekommenderas vaccination generellt från 9 månaders ålder, men på
speciell indikation kan man vaccinera från 6 månaders ålder. För att hinna utveckla skyddande
antikroppar är det bäst att vaccinera barnet 2-6 veckor före avresan.
Om vaccination sker före 12 månaders ålder krävs läkarordination. Om första dosen ges i intervallet 6-12
månader måste en ny dos ges i åldern 12-18 månader och därefter enligt programmet vid 6-8 års ålder
(alltså tre doser totalt). Mellan doserna ska det gå minst 1 månad, men helst mer än 6 månader.
Ju yngre barnet är desto fler av moderns antikroppar finns kvar i barnets blod. Dessa antikroppar
hämmar virusförökningen i kroppen efter vaccination och ger därmed ett dåligt antikroppssvar, man kan
säga att vaccinet "neutraliseras". Det är därför som vaccination före 9 månaders ålder inte
rekommenderas generellt. Vid osäkerhet - ge hellre en extra dos än att avstå!
Rekommendationer i samband med andra vacciner
MPR-vaccin kan ges inom samma dag som andra levande vacciner t.ex. BCG. Om det inte ges samma dag
så är fyra veckor rekommenderat intervall före/efter annat levande vaccin. Vänta fyra veckor efter BCG
vaccination. Vänta i minst sex veckor med PPD efter MPR-vaccination. För barn som fått humant
gammaglobulin eller blodtransfusion, uppskjuts vaccinationen tre-elva månader (beroende på
behandlingsdos och -längd) eftersom båda kan försvaga anslaget av vaccinet. Efter given MPRvaccination vänta i minst tre veckor med immunoglobulin.
1
Download