Presentation Avrapportering - 48/72, Webbkollen, Förbättrade insatser

advertisement
Avrapportering
48/72
Webbkollen
Förbättrade insatser - forskningsrapport
2016-04-25
Medverkande
Christel Schemmel
Hanna Holgersson
Veronica Arvidsson
Therése Englund
AnnaLena Louis
Linda Janetun
Simone Sjöling
Anders Hansson
Ann Svensson
Pia Ahlsén
Britt Hedman Ahlström
Berit Forsman
Lena G Larsson
Del 1.
Uppföljning efter sjukhusvistelse (48-72)
Kartläggning
• 14 543 vårdtillfällen - 4 948 patienter - 751 enkäter - 486 svar
• Avstånd till sjukhus med undantag
• 80% från MÄVA
• 14% angav annan orsak till uppföljning
• 40% Hembesök – läkemedelshantering trots lista
Intervjuer
• Ledningens förmåga att motivera
• Information tolkas på olika sätt
• Förstå sin del i helheten
Del 2.
Utvidgad uppföljning Webbkollen – återinskrivning
Tjugo patientintervjuer med journalgranskning
• De flesta åker in med ambulans
• Tre patienter försökte få tid eller kontakt med primärvården
• Fyra ville absolut inte bli återinlagda
Avsaknad av välbefinnande och fysisk förmåga
• tidig hemgång med svåra besvär och praktiska problem i den dagliga vården
Bristande utskrivningsrutin
• uteblivet utskrivningssamtal - många involverade – ingen kontinuitet – rörig omgivning
Bristande informationsöverföring
• otydlig information om given vård - uppfattar inte medicinändring
Oro för framtid
• rädd att anhöriga orkar inte – mer hemtjänst – ingen att prata med – ingen livsglädje
Del 3.
Forskningsrapport - Förbättrade insatser – Vem har bollen?
• Tre intervjugrupper – tre vinjetter
Hinder i samverkan
Möjlighet till förbättrad vård
Kommunikationen brister
Information efter behov
Brist på samarbete
Samordnade kontakter
Planeringen brister
Gemensam vårdplan
Övergripande vårdansvar saknas
En person med ansvar för planering och uppföljning
Resurser fördelas inte efter behov
Förändrad vårdorganisation
Konkreta förslag
• Pedagogiska rutiner för informationssamtal
• Samordnad individuell plan (SIP)
• En person att vända sig till
• Gemensam läkemedelslista - läkemedelsberättelse
• Gemensamma journalsystem
• Överförningsrutiner mellan sjukhusläkare och distriktsläkare
• Särskild personal med förståelse för villkoren i processen
• Chattfunktion över organisationsgränser – informella kontakter
• Fler hembesök
• Vård i hemmet av primärvård hela dygnet med sjukhus som stöd
• Bedömning till hemsjukvård
• Ekonomiska incitament till primärvård
• IT-system utvecklas med personal
• Nya projekt anpassas till personal och patienters behov för att garantera hållbara arbetssätt
Download