Blankett för utarbetande av en utvecklingsplan

advertisement
1 (2)
Utvecklingsplan för ledningen av arbetshälsa och arbetsförmåga
för åren _____―____
Exempel på utvecklingsplan för ledningen av arbetshälsa och arbetsförmåga i företag
Mål
Grundar sig på insamlad och
kartlagd fakta och valet av
utvecklingsobjekt
Uppföljningsmätare
Resurser
Personal- och arbetstidsresurser
samt ekonomiska resurser
Genomförande
Vad görs och hur?
Med vilka åtgärder och metoder?
Vem genomför?
Ansvarspersoner och tidtabell
Medlemmarna i arbetsgruppen (t.ex. representanter för arbetsgivaren, personalen, personalförvaltningen och företagshälsovården)
Ort och datum
Ansvarig för uppdateringen
Underskrift och namnförtydligande
Underskrift och namnförtydligande
Planen finns arkiverad
Bedömning
Resultat, nytta, kostnader, planer om
fortsatta åtgärder, jämförelse av
utvecklingsåtgärderna med nuläget
2 (2)
Byggklossarna till ledningen av arbetshälsa och arbetsförmåga
1. Mål
Samla in och sammanställ fakta, kartläggningsresultat och
statistik om personalsituationen, arbetshälsan och
arbetsförmågan som underlag för målsättningen. Utifrån dem
konstateras vilka saker som fungerar bra och utgör bolagets
styrka samt de ärenden som behöver utvecklas och korrigeras.
Gör upp en lista på de objekt som behöver
upprätthållas/vidareutvecklas eller korrigeras och placera dem
i viktighetsordning enligt hur brådskande de är. Det lönar sig
att formulera utvecklingsobjekten i form av klara och konkreta
mål och att ta in dem i planen. Anteckna alla aktuella mål på
blanketten. Vid behov kan rader tas bort eller sättas till i
tabellen.
2. Uppföljningsmätare
Fastställ och välj lämpliga och användbara mätare för de
överenskomna målen (t.ex. utvecklingssamtal,
utbildningsdagar, sjukfrånvaro, olycksfallsstatistik,
kundbelåtenhet, personalomsättning, genomförandet av
företagshälsovårdens verksamhetsplan osv.) Avtala också om
hur regelbundet mätarna ska följas upp (t.ex. möten,
resultatuppföljning). Precisera och justera planen och ”ändra
kurs” vid behov. Kom också ihåg att informera personalen om
vad som är på gång och om mellanresultat.
3. Resurser
Gör en kostnadsberäkning av nödvändiga personal- och
arbetstidsresurser samt ekonomiska resurser. Försäkra er om
att de tas in i budgeten.
4. Genomförande
Beskriv så enkelt som möjligt vilka metoder och åtgärder som
behövs för att nå målen. Avtala om det ömsesidiga
samarbetet. Kom överens om vem som ansvarar för vilka
åtgärder och om tidtabellen. Engagera vid behov även andra
samarbetspartners.
5. Bedömning
Bedöm hur olika del- och huvudmål uppnåddes. Vika mål
uppnåddes och vilka inte, orsakerna till detta och höll
budgeten?
Analysera resultatet och utarbeta en plan med fortsatta
åtgärder vid behov. Jämför därtill de utvecklingsåtgärder som
genomförts under tidigare år och de bedömningar som gjorts
utifrån dem med nuläget. Utnyttja denna jämförelse, då ni
planerar fortsatta åtgärder. Presentera resultaten för
ledningen och informera personalen om dem.
6. Tacka och belöna för ett lyckat arbete!
Download