Bedömning av arbetsförmåga

advertisement
Rehabilitering och
Bedömning av arbetsförmåga
Prestation
Sammanbrottspunkt
0
10
20
30
40
50
Tid
•Konflikt mellan ambition, mål och medel
•Bristande tillit till den egna förmågan
•Framtidsoro – ”det kan bli värre”
•Tiden räcker inte till
•Riskscenarion byggs upp
•Söker och hittar tid
•Avstår ifrån sociala aktivteter
•Avstår ifrån annat än arbete
•Hinner inte med familjen
Sömnproblem
Trötthet
Ångest/oro
Kognitiva problem
Nedstämd
Kraftlöshet
Normalitetsförskjutning
Rehabilitering vid stressrelaterad sjukdom
1.
2.
3.
4.
5.
Krishantering
Återhämtning – fysisk och psykisk
Utredning och analys för insikt, förståelse och motivation
Plan för beteendeförändring tex stödsamtal, terapi,utbildning
Plan för återgång i arbete – stegvis upptrappning, tillämpning
av nya kunskaper
6. Information och samverkan arbetsplats
Egen kontroll ??
Säg aldrig JA direkt, tänk igenom kritiskt först, återkom sedan med ett artigt NEJ
Organisera arbetet i arbetspass
Prioritera och rapportera till chef, projektledare, handledare
Organisera egna rutiner för Mail, telefon, studentservice mm
Planera / följ upp en gång i veckan
Lägg in ”helig tid” för motion, familj eller andra personliga behov
En bedömning av arbetsförmåga definieras som:
 ”En multidisciplinär process för att bedöma en individs
fysiska, psykiska, kognitiva och emotionella förmågor
och begränsningar” och ställa det i relation till det
nuvarande arbetet eller någon annan typ av arbete
Bedömning av arbetsförmåga
 En bedömning av arbetsförmåga beskriver ett
förhållande mellan de krav som ett arbete ställer på
individen och individens förmåga
Bedömningens källor
 Upplevda krav på arbetet t
ex. Frågeformulär, intervjuer
 Upplevd förmåga t ex.
frågeformulär, intervju
 Objektiva krav som arbetet
ställer tex. Arbetsplatsbesök,
befattningsbeskrivning,
mm
 Objektiv förmåga tex. observation
vid arbetsplatsbesök, simulerat
arbete, övr mätbara resultat, mm
 Medicinsk bedömning Läkare anamnes, status, prognos mm
 Medicinsk bedömning Sjukgymnast – funktionsbedömning
 Psykologisk bedömning – Utredning och tester
Arbetsplatsbesök






Den fysiska arbetsmiljön
Den psykosociala arbetsmiljön (stress, stöd)
Arbetsorganisation
Arbetstagarens arbetsteknik
Fysisk belastning Arbetscykel, belastning (vid behov)
Möjlighet till förändring, anpassning
Den ideala bedömningen




Identifiera och mäta kraven i arbetet
Identifiera den förmåga som behövs för att möta kraven
Bedöma personens förmåga
Bedöma personens förmåga att klara förbestämda
arbetskrav
Bidragande faktorer







Motivation och tro på egen förmåga
Social situation
Smärta
Tidiga eller sena insatser
Individens inflytande – egen kontroll
Arbetsmiljöns flexibilitet
Tidigare erfarenheter av rehabåtgärder
Bedömning av arbetsförmåga
 Arbetsplatsförhållanden - intervju, semistrukturerad
med pat och chef /AL
 Bedömning på arbetsplatsen av ergonomi, teknik,
arbetsklimat
 Bedömningsinstrument – The swedish Stress Profile,
AF-index, Kasam , BDI
 Läkarundersökning
 Sjukgymnastbedömning (vid behov)
 PS – Intervju (vid behov. sassam)
 Sammanfattande rapport med ställnings- tagande / bedömning av
arbetsförmåga







Balans vila – aktivitet
Närvaro
Kan följa instruktioner
Samarbeta – kommunicera med andra
Arbetsställning
Lyfta – bära
etc
Download