Smärta, bildspel

advertisement
PALLIATIV DAG 11 APRIL
2013
DEFINITION AV SMÄRTA ENLIGT IASP
Smärta är en obehaglig sensorisk
och/eller känslomässig upplevelse
förenad med vävnadsskada eller
hotande vävnadsskada eller
beskriven i termer av sådan skala
(IASP 1979)
Bristande förmåga att
kommunicera utesluter på intet sätt
möjligheten av att en person kan
uppleva smärta och vara i behov av
adekvat smärtlindring

HUR VANLIGT ÄR DET MED SMÄRTA?
Smärta
kommer fr a från skelett, muskler
och leder
1/3 av alla svenskar har eller har haft ett
långdraget smärttillstånd. 7 % har ett stort
vårdbehov
50 % av cancerpatienterna har smärta, 70
% vid avancerad cancersjukdom, 90% vid
livets slut
TYPER AV SMÄRTA

Nociceptiv ”Vävnadssmärta” Utlöses vid aktivering av
speciella smärtreceptorer i anslutning till kroppens
smärtnerver

Neurogen Uppstår vid skada eller sjukdom i perifera
nerver och/eller CNS
SMÄRTANAMNES










Karaktär:
Molande, dov, konstant (ofta nociceptiv)
Huggande/skärande (ofta nociceptiv, leder viscera)
Tryckande, bultande/pulserande (ofta nociceptiv, kärl)
Brännande/ilande/stickande (ofta neurogen)
VAS eller verbal skattning
Vad förvärrar/förbättrar smärtan???
Patientens egen värdering värk? Ont?
Sömn
Smärtans konsekvenser
SMÄRTA KAN GE
Ångest
Vrede
Depression
Socialt
Psykiskt
Fysiskt
REFLEKTERA ÖVER PATIENTENS:
Livshistoria
 Kulturella bakgrund
 Tidigare erfarenheter av smärta
 Rädsla för behandlingar
 Fysiskt välbefinnande
 Psykiskt välbefinnande
 Socialt välbefinnande
 Andligt/existentiellt
 Vrede

SMÄRTSITUATIONER SOM SKAPAR
OVANLIGT MYCKET LIDANDE
Överväldigande/outhärdig smärta
 Smärta som aldrig tar slut
 Smärtan där orsaken är okänd
 Smärta som tagit kontrollen över patienten

ALL SMÄRTBEHANDLING SKALL
Vara individualiserad
 Ge god och kontinuerlig lindring
 Följas upp kontinuerligt
 Vad är god livskvalitet för patienten?

BEHANDLINGSMÖJLIGHETER VID SMÄRTA
Omvårdnad
 Rehabilitering
 Information
 Farmakologisk terapi
 TENS
 Taktil massage
 Övriga behandlingsmetoder

BEHANDLINGENS MÅL
Smärtfrihet i vila
 Patienten skall kunna erbjudas en god eller
åtminstone acceptabel nattsömn
 Behandlingen skall ge en optimal och
kontinuerlig smärtlindring, som inte sker på
bekostnad av patientens livskvalitet genom tex
oacceptabla biverkningar

ATT TÄNKA PÅ
Smärta föder smärta och skall därför förebyggas
 Empati och förståelse är mycket viktiga delar i
smärtbehandlingen, läkemedel är endast en del i
det totala omhändertagande

HUR KAN MAN LINDRA LIDANDE?
 Kommunikation
 Information
 Sorgeterapi
 Coping
 Socialt
stöd
 Familjestöd
 Symtomkontroll
 Existentiella samtal
TRÖST
Lyssna
 Bekräfta känslan
 Stanna kvar
 Vila
 Värme
 Varsamhet
Att trösta är inte att göra utan att vara kvar!!

ABSTINENS VID OPIATER
Tidig; Sekretion, gäspningar, rinnande näsa,
svettningar
 24-timmar: Sömnstörning, irriterad, Gåshud
 Sent: Illamående, kräkningar, diarre,
buksmärtor, ökad puls, svaghet, benvärk

VI ÄR ENDAST MEDVANDRARE OCH VÅR
UPPGIFT ÄR ATT VARA FÖLJSAMMA, ÖPPNA,
FINNAS NÄRA, VARA ÄRLIGA OCH MYCKET
VARSAMMA
KASAM KÄNSLA AV SAMMANHANG
(ANTONOVSKY)
 Begriplighet.
Händelser behöver inte vara
önskvärda men de måste: gå att förklara,
kunna förutses. Därför vill pat och
anhöriga ha mera information
 Hanterbart. Stärka de egna resurserna.
Stötta familjen-som kan stötta patienten.
Skapa trygghet utan att över. Trygghet
genom bra palliativ vård
 Meningsfullhet. Relationer, nuet, hoppet,
få vara till nytta, skönhetsupplevelser
ATT VÅRDA SIG SOM REDSKAP
 Inflytande
över sitt arbete
 Återhämtning (att man tänker på det, hur
gör jag?)
 Vidareutveckling/utb
 Specialkunskaper
 Att känna sig behövd och uppskattad
 Självreflektion och personlig utveckling
 HUMOR
ATT UTGÅ FRÅN SIG SJÄLV
Hur fungerar jag bäst
 Vad orkar jag
 Vad behöver jag fylla på
 Hur återhämtar jag mig
 Hur ser mitt övriga liv ut
 Hur många olika fokus kan jag ha

KONSTRUKTIVA RÅD
 Låta
var och en ta ansvar för sina känslor
 Skilja på saker jag kan påverka och det
jag inte råder över
 Tolerans för svaghet, egna och andras
 Respekt för olikheter
 Tillsammans är vi starka
 Ventilera känslor
 Handledning
FÖR ATT KUNNA TA HAND OM ANDRA
MÅSTE MAN TA HAND OM SIG SJÄLV
. ”Ge mig kraft att acceptera det jag inte kan
förändra, mod att förändra det jag kan och förstånd
att inse skillnaden”
Download