Naturvårdsverkets förslag till genomförande i

advertisement
Remiss
2017-05-24
M2017/01069/R
Miljö- och energidepartementet
Rättssekretariatet
Henrik Jonsson
08-405 53 08
Naturvårdsverkets förslag till genomförande i Sverige av
Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2193 av den
25 november 2015 om begränsning av utsläpp till luften av vissa
föroreningar från medelstora förbränningsanläggningar
Remissinstanser
1. Riksrevisionen
2. Svea hovrätt, Mark- och miljööverdomstolen
3. Nacka Tingsrätt, mark- och miljödomstolen
4. Umeå tingsrätt, mark- och miljödomstolen
5. Boverket
6. Folkhälsomyndigheten
7. Havs- och vattenmyndigheten
8. Karolinska institutet, Institutet för miljömedicin
9. Konjunkturinstitutet
10. Kungl. Tekniska högskolan
11. Kemikalieinspektionen
12. Luleå tekniska universitet
13. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
14. Naturvårdsverket
15. Regelrådet
16. Sjöfartsverket
17. Skogsstyrelsen
Telefonväxel: 08-405 10 00
Fax: 08-24 16 29
Webb: www.regeringen.se
Postadress: 103 33 Stockholm
Besöksadress: Malmtorgsgatan 3
E-post: [email protected]
18. Socialstyrelsen
19. Statens energimyndighet
20. Statens jordbruksverk
21. Statistiska centralbyrån
22. Statskontoret
23. Tillväxtverket
24. Verket för innovationssystem
25. Länsstyrelsen i Hallands län
26. Länsstyrelsen i Jämtlands län
27. Länsstyrelsen i Jönköpings län
28. Länsstyrelsen i Kalmar län
29. Länsstyrelsen i Kronobergs län
30. Länsstyrelsen i Skåne län
31. Länsstyrelsen i Stockholms län
32. Länsstyrelsen i Värmlands län
33. Länsstyrelsen i Västra Götalands län
34. Länsstyrelsen i Västerbottens län
35. Arvidsjaurs kommun
36. Borlänge kommun
37. Emmaboda kommun
38. Härnösands kommun
39. Hässleholms kommun
40. Jönköpings kommun
41. Karlstads kommun
42. Kiruna kommun
43. Kristinehamns kommun
44. Kumla kommun
45. Linköpings kommun
46. Malmö kommun
47. Norrköpings kommun
2 (4)
48. Nybro kommun
49. Nynäshamns kommun
50. Oskarshamns kommun
51. Oxelösunds kommun
52. Stockholms kommun
53. Strömsunds kommun
54. Sundsvalls kommun
55. Surahammars kommun
56. Umeå kommun
57. Vallentuna kommun
58. Vansbro kommun
59. Vänersborgs kommun
60. Västerås kommun
61. Örebro kommun
62. Astma- och allergiförbundet
63. Avfall Sverige
64. Energiföretagen
65. Energigas Sverige
66. Föreningen för gruvor, mineral- och metallproducenter i Sverige
(SveMin)
67. Föreningen Teknikföretagen i Sverige (Teknikföretagen)
68. Företagarna
69. Jernkontoret
70. IVL Svenska Miljöinstitutet
71. Luftförorenings- och klimatsekretariatet (AirClim)
72. Nätverket Frisk luft Nu
73. Skogsindustrierna
74. Stiftelsen Chalmers tekniska högskola
75. Sveriges Kommuner och Landsting
76. Svenska Bioenergiföreningen
3 (4)
77. Svenska kalkföreningen
78. Svenska Naturskyddsföreningen
79. Svenskt Näringsliv
80. Världsnaturfonden WWF
Remissvaren ska ha kommit in till Miljö- och energidepartementet senast
den 28 augusti 2017. Svaren bör helst lämnas per e-post i både word- och
pdf-format. Ange diarienummer M2017/01069/R och remissinstansens
namn i ämnesraden på e-postmeddelandet.
I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen i Naturvårdsverkets promemoria Genomförande av MCP-direktivet. Utöver promemorian bifogas Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2193 av den
25 november 2015 om begränsning av utsläpp till luften av vissa föroreningar
från medelstora förbränningsanläggningar.
Frågor under remisstiden besvaras av
– Henrik Jonsson, 08-405 53 08, [email protected], och
– Johanna Janson, 08-405 16 90, [email protected].
Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. En myndighet avgör dock på eget ansvar om den har några synpunkter att redovisa i
ett svar. Om myndigheten inte har några synpunkter, räcker det att svaret ger
besked om detta.
För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna synpunkter.
Råd om hur remissyttranden utformas finns i Statsrådsberedningens promemoria Svara på remiss – hur och varför (SB PM 2003:2). Den kan laddas
ner från Regeringskansliets webbplats www.regeringen.se.
Egon Abresparr
Rättschef
4 (4)
Download