Sänkt skatt för personer med sjukersättning och

advertisement
Remiss
2017-03-20
Fi2017/01367/S1
Finansdepartementet
Skatte- och tullavdelningen
Enheten för inkomstskatt och socialavgifter
Rätssakkunnig Mikaela Neijd
08-405 35 41
Promemorian Sänkt skatt för personer med sjukersättning och
aktivitetsersättning
Remissinstanser
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Riksrevisionen
Kammarrätten i Stockholm
Förvaltningsrätten i Karlstad
Domstolsverket
Försäkringskassan
Inspektionen för socialförsäkringen
Pensionsmyndigheten
Ekonomistyrningsverket
Skatteverket
Konjunkturinstitutet
Arbetsgivarverket
Statskontoret
Arbetsförmedlingen
Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering
(IFAU)
Autism- och Aspergerförbundet
Företagarna
Hogia
Intresseförbundet för personer med schizofreni och liknande psykoser
(Schizofreniförbundet)
Landsorganisationen i Sverige (LO)
Näringslivets Skattedelegation
Riksförbundet för Social och Mental hälsa (RSMH)
Srf konsulterna
23
24
25
26
27
Svenskt Näringsliv
Sveriges Akademikers Centralorganisation (Saco)
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
Tjänstemännens Centralorganisation (TCO)
Visma
Remissvaren ska ha kommit in till Finansdepartementet senast tisdagen
den 18 april 2017. Svaren bör lämnas både på papper och per e-post i
Word-format till [email protected]
I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller
materialet i betänkandet. Om remissen är begränsad till en viss del av
betänkandet, anges detta inom parentes efter remissinstansens namn i
remisslistan. En sådan begränsning hindrar givetvis inte att remissinstansen lämnar synpunkter också på övriga delar.
Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. En
myndighet avgör dock på eget ansvar om den har några synpunkter att
redovisa i ett svar. Om myndigheten inte har några synpunkter, räcker det
att svaret ger besked om detta.
För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna
synpunkter.
Råd om hur remissyttranden utformas finns i Statsrådsberedningens
promemoria Svara på remiss – hur och varför (SB PM 2003:2). Den kan
laddas ner eller beställas från Regeringskansliets webbplats
www.regeringen.se.
Ingrid Björnsson
Ämnesråd
Kopia till
Skatteutskottet
Registrator, Fi
2 (2)
Download