1 (1)
Jonas Doll
Enhetschef, Norrköping
Telefon: 010-485 94 05
2015-03-16
Till
Överförmyndare, Östergötlands län
Resor för barn utan vårdnadshavare och god man
Migrationsverket har kostnadsansvaret för asylsökandes resor och eventuell
övernattning som görs efter kallelse till mottagningsenheten eller till
asylutredningen samt till offentligt biträde. Ersättningarna utgör inte bistånd till
den asylsökande enligt LMA utan belastar enhetens verksamhetsmedel och betalas
ut som en så kallad RES. Följaktligen ansvarar Migrationsverket för att boka och
betala sådana resor och övernattning även för asylsökande barn utan
vårdnadshavare.
Vad gäller motsvarande resor och övernattning för god man är denna kostnad inte
att betrakta som en verksamhetskostnad för Migrationsverket. Detta innebär att god
man själv ansvarar för att boka sina resor och eventuell övernattning. God man kan
därefter söka ersättning för dessa omkostnader hos överförmyndaren.
Överförmyndaren kan i sin tur söka ersättning för kostnaden hos Migrationsverket
enligt 8 § förordningen (2002:1118) om statlig ersättning för asylsökande mfl.
Gällande resor till och från Migrationsverket i samband med möten behöver vi hitta
ett arbetssätt som både är korrekt och så smidigt som det i förhållande till regelverk
någonsin kan vara. Vi ber om ursäkt om denna fråga har upplevts som otydligt
hanterad. Nedan följer en rutin som vi hädanefter kommer att arbeta efter och som
vi ber samtliga gode män och Överförmyndare att följa.
Det är ålagt ungdomen eller god man att inkomma med önskemål om resebokning
inför samtal med Migrationsverket eller offentligt biträde. Inga resor bokas per
automatik av mottagningsenheterna. Förfrågan bör ställas via nedanstående
mejladress ungefär två veckor före planerad resa.
Migrationsverket bokar endast resan för ungdomen. Enligt avtal bokas
ombokningsbar biljett. Biljetten kan skickas med brev alternativt mejl till god man
eller till ungdomen.
Här är mejladressen som ni snabbast och enklast når oss på:
[email protected]
BFD12 080926
Med vänlig hälsning
Jonas Doll
Enhetschef
Migrationsverket
Region Mitt, Enheten i Örebro
Besöksadress Riagatan 1 Postadress Box 2073,, 700 02 Örebro
Telefon 0771-235 235 Telefax 010-4854270
E-post [email protected] Hemsida www.migrationsverket.se Organisationsnr 202100-2163