ASYL- SÖKANDE UPPEHÅLLS- TILLSTÅND EFTER TIDEN I

1. ASYLPRÖVNING
ASYLSÖKANDE
• Asylansökan prövas
• Boende på egen
hand eller anläggningsboende
• Under asyltiden:
arbete, praktik eller
annan sysselsättning
• Asylansökan prövas
• Boende, ankomstkommun och anvisningskommun
• I väntan: god man,
skola, fritid, hälsofrämjande insatser/vård
ENSAMKOMMANDE
BARN
2. ETABLERINGSPROCESSEN
UPPEHÅLLSTILLSTÅND
Etablering ska påbörjas:
• Kvotflyktingar
• Anhöriginvandrare
• Asylsökande som beviljats
uppehållstillstånd
3. EFTER ETABLERING
Migrationsverket Migrationsverket beräknar hur
många nyanlända invandrare som omfattas av flyktingmottagandet. Ger underlag till prognoser under
året.
Kommunerna ansvarar för mottagandet och
tillgång till bostäder samt för samhällsorientering (SO), undervisning i svenska (SFI)
och annan vuxenutbildning. Likaså för skola, förskola, barnomsorg och andra insatser
för barn och ungdomar. Har ansvar för försörjning för dem som ej har rätt till etableringsplan
Arbetsförmedlingen fastställer, efter samråd med
Länsstyrelserna och Migrationsverket, en länsvis fördelning av mottagningsbehovet i varje län.
Länsstyrelserna träffar överenskommelser med kommunerna inom det aktuella länet om mottagande för
bosättning.
Utifrån de anvisningsbara platser i
kommunerna som länsstyrelserna har
överenskommelse om anvisar Arbetsförmedlingen och Migrationsverket
till de tillgängliga platserna.
Skatteverket: ansvarar för folkbokföring.
Arbetsförmedlingen: har etableringssamtal
inom två månader med nyanländ flykting eller
annan skyddsbehövande som fått uppehållstillstånd.
Ensamkommande barn:
• Fortsatt boende i kommunen;
HVB-hem, familjehem, eget
boende
• God man, skola, fritid, hälsofrämjande insatser/vård
Försäkringskassan betalar ut ersättning för
Arbetsförmedlingens etableringsersättning till
den nyanlände. Försäkringskassan tar emot
ansökningar och beviljar eventuella bostadsbidrag eller etableringstillägg.
ASYLPROCESSEN I KORTHET – vad händer och vilka aktörer är inblandade i varje steg?
Etableringsinsatser – upp till 24 månader
• Svenska för invandrare (Sfi)
• Samhällsorientering (SO)
• Arbete/ praktik
• Studier/utbildning
• Fritid- föreningsliv
• Hälsofrämjande insatser eller vård
ASYLSÖKANDE VUXNA
ENSAMKOMMANDE BARN
EFTER TIDEN
I ETABLERING
• Självförsörjande
genom arbete eller
studier
• Fortsatt inskriven i
Arbetsförmedlingens
ordinarie program
• Behov av vårdinsatser- stöd från kommun