Nyhetsbrev Q3 2016 Flykting 2016 i Stockholms län

September 26 2016
Nyhetsbrev Q3 2016
Flykting 2016 i Stockholms län
Introduktion:
Välkommen till det första nyhetsbrevet från vår projektgrupp Flykting 2016 i
Stockholms Län.
Syftet med nyhetsbrevet är att sprida information och nyfikenhet kring vårt arbete med
förutsättningar för att integrera barn och unga i Sverige och Stockholms Län.
Vi vill hålla nyhetsbrevet hyfsat kort med viktigt och aktuell information. Kom gärna
med idéer och synpunkter på utformning och innehåll till [email protected] (Ingela
Schmidt).
Flyktingläget i Stockholms län just nu
Väldigt aktuell och bra statistik hittas alltid på migrationsverket.se läget avseende
asylansökningar, mottagning per kommun och boendestatus.
Ny lag som påverkar asylsökande och deras familjer har antagits av Sveriges riksdag som
innebär begränsning av asylsökandes möjlighet att få uppehållstillstånd och att återförenas med
sina familjer. Den nya lagen började gälla den 20 juli 2016, men påverkar även de som har
ansökt om asyl före den 20 juli. Den nya lagen är tidsbegränsad och kommer att gälla i tre år.
Den nya lagen innebär att asylsökande som har rätt till skydd bara får tidbegränsade
uppehållstillstånd i Sverige. Den som får flyktingstatusförklaring får uppehållstillstånd i
tre år, och den som får status som alternativt skyddsbehövande får uppehållstillstånd i
13 månader.
Ensamkommande barn och familjer med barn under 18 år som ansökte om asyl före
senast 24 november 2015, då regeringen presenterade förslaget till den nya lagen, ska
prövas enligt den gamla lagen och får möjlighet till permanent uppehållstillstånd. Detta
förutsatt att barnet fortfarande är under 18 år den dagen som Migrationsverket fattar
beslut.
Den nya lagen begränsar också asylsökandes möjlighet att återförenas med sina
familjer. Den som får flyktingstatus och uppehållstillstånd i tre år får möjlighet till
familjeåterförening.
Den som får alternativ skyddsstatusförklaring och som ansökte om asyl senast den 24
november ska också få möjlighet till familjeåterförening. Men den som får alternativ
skyddsstatusförklaring och ansökte om asyl efter den 24 november ska endast i
undantagsfall ha rätt att återförenas med sin familj.
Om en person får ett tidsbegränsat uppehållstillstånd är det bara make/maka/registrerad
partner/sambo och barn under 18 år som kan ansöka om uppehållstillstånd för att flytta
till sin familjemedlem i Sverige. För att få tillstånd måste både båda vuxna parter ha
fyllt 21 år och bott tillsammans innan ankomst till Sverige. Undantag från ålderskravet
sker om det finns gemensamma barn.
September 26 2016
Den som fått uppehållstillstånd måste kunna försörja sig själv och familjen som vill
flytta till Sverige, man måste redan ha en bostad av tillräcklig storlek och standard som
man kan bo tillsammans i.
Det nya försörjningskravet gäller både dem som har fått permanent uppehållstillstånd
och tillfälliga tillstånd. Försörjningskravet gäller däremot inte om anhöriga ansöker om
uppehållstillstånd inom tre månader efter att du fått uppehållstillstånd.
Sommarmöte 2016 för ensamkommande unga
Helgen 12 - 14 augusti anordnade Flyktinggruppen och Rädda Barnen tillsammans en
väldigt lyckad mötesplats för ensamkommande ungdomar på Tollare folkhögskola.
Målgruppen var pojkar och flickor 13 – 18 år som behärskade grundläggande svenska.
Intresset för mötesplatsen var stort med ca 200 anmälningar från hela Sverige. Ett urval
genomfördes och till slut stod 37 stycken ungdomar på deltagarlistan; 5 tjejer och 32
killar. Ambitionen var att ha en så varierad deltagargrupp som möjligt utifrån faktorer
såsom ålder, kön, boendeform, ankomstdatum etc.
Under mötesplatsen genomfördes 5 stycken samtalsgrupper med skola, boende, kontakt
med myndigheter, fritid och framtid som samtalsämnen samt en kortare föreläsning om
BK. Därtill arrangerades fotbollsgolf och ett önsketräd samt DJ-skola, animationsskola
och cirkusworkshop tillsammans med partnerorganisationerna Stadsteatern,
Historieberättarna och Cirkus Cirkör. På plats fanns även en filmare som spelade in
material till en ca 5 minuter lång kortfilm som kommer att visas i samband med
nätverksträffen den 15 oktober.
Efter en spännande och intensiv helg rundades mötesplatsen av med en gemensam
utvärdering. Feedbacken från ungdomarna var väldigt positiv och det uttrycktes intresse
för både återträff och påverkansarbete. Tillsammans med det pågående
rapportskrivandet blir dessa två ämnen fokus för planeringsgruppens arbete den
uppkommande tiden.
Vad kan du göra som lokalförening?
Praktikmöjlighet erbjuds hos Beijer Bygg i hela Sverige till våra nyanlända ungdomar.
Genom en av våra barnrättskämpar på Lidingö har ett antal nyanlända ensamkommande
pojkar fått en kortare praktikperiod på Beijer Bygg på Lidingö. Syftet var att få en
inblick i hur det är att jobba på ett företag och få öva svenskan. Pojkarna är alla
asylsökande. Tillstånd gavs av Migrationsverket (enligt deras process), ingen ersättning
har getts till någon part.
Beijers ledning på Lidingö men även högsta ledning (som råkade vara på besök) är
mycket nöjda med pojkarnas arbete. De vill nu införa praktikmöjlighet för nyanlända
ensamkommande på alla sina varuhus i Sverige. I en förlängning vid uppehållstillstånd
finns ju möjlighet att få betald praktik som t.ex. extrapersonal.
September 26 2016
Vad kan du göra som individ?
Som individ kan du bl a kontakta din lokalförening inom Rädda Barnen och fråga efter
aktiviteter för nyanlända barn och ungdomar.
T e x i Täby kommun finns ett boende med asylsökande där barnen får besök av Rädda
Barnens volontärer en-två gånger per vecka med lek och aktivitet.
De flesta lokalföreningar har en eller flera aktiviteter för dig som vill arbeta mer med
integration av våra nyanlända barn och unga i Sverige.
Intressanta länkar till information om flykting
• Rädda Barnen
https://www.raddabarnen.se/
• Barnombudsmannen
https://www.barnombudsmannen.se/barnombudsmannen/publikationer/ovriga
-publikationer/barn-pa-flykt---barns-och-ungas-roster-om-mottagandet-avensamkommande/
• Migrationsverket
http://www.migrationsverket.se/
http://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Statistik.html