Nya lagar 2016 som gett ny verklighet för

advertisement
WWW.MIGRATIONSVERKET.SE
FEM VIKTIGA FÖRÄNDRINGAR OCH EN ICKE-FÖRÄNDRING
Nya lagarna som gett ny verklighet för
Sveriges flyktingmottagande
Nya lagarna som gett ny verklighet
för Sveriges flyktingmottagande
Här är de stora förändringarna
Sveriges riksdag har fattat beslut om flera lagändringar
som påverkar asylsökande och dem som ansöker om
uppehållstillstånd för att flytta till en anhörig i Sverige.
Tidigare fick majoriteten av sökande som beviljades uppehållstillstånd permanent
uppehållstillstånd (PUT). Nu är huvudregeln tidsbegränsade uppehållstillstånd (TUT) i
13 månader eller tre år, med undantag för kvotflyktingar som beviljas permanenta. De
tidsbegränsade förlängs om skyddsskäl kvarstår. Ändringen är tillfällig till 2019.
PUT ÄR TUT
Den svenska asylrätten är oförändrad
Rätten till asyl och skydd i Sverige garanteras även efter
förändringarna. Alla som har skyddsbehov får uppehållstillstånd – men tillståndet är oftast tidsbegränsat 13 månader
eller tre år.
I många fall har det betydelse vilket datum den asylsökande
lämnade in sin ansökan.
LÄS MER PÅ
www.migrationsverket.se/nya-lagar-2016
SVÅRARE FÖR FAMILJEÅTERFÖRENING
Under tre år begränsas möjligheten för familjeåterförening för alternativt skyddsbehövande, utom vid särskilda undantagsfall. Däremot har flyktingar möjlighet till
återförening. Ändringen är tillfällig till 2019.
RÄTT TILL BISTÅND VID UTVISNING HAR AVSKAFFATS
Om man får ett av- eller utvisningsbeslut som vunnit laga kraft och ej går att överklaga
mister man rätt till boende och bistånd hos Migrationsverket. Lagen gör undantag för
barnfamiljer. Ändringen är permanent.
FÖRSÖRJNINGSKRAVEN HAR SKÄRPTS
De som får möjlighet till familjeåterförening måste kunna försörja både sig själv och de
anhöriga. Lagändringen gäller inte om anknytningspersonen är barn eller söker om
uppehållstillstånd inom tre månader efter att skyddsbehövande fått uppehållstillstånd.
Ändringen är tillfällig till 2019.
ALLA KOMMUNER ÄR SKYLDIGA ATT TA EMOT NYANLÄNDA
Sedan den 1 mars 2016 är alla kommuner skyldiga att ta emot personer som fått
uppehållstillstånd. Ändringen är permanent.
Download