Yttrande över utkast till lagrådsremiss

advertisement
Skapat den
2017-01-09
Justitiedepartementet
Enheten för migrationsrätt
103 33 Stockholm
Er referens: JU2016/08546/L7
Yttrande över utkast till lagrådsremiss – Uppehållstillstånd
för studier på gymnasial nivå
I samband med tidigare remissbehandling har RFSL avstyrkt det förslag till tillfälliga
begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige som sedan genomdrevs
av regeringen. Vår kritik mot den tillfälliga lagen kvarstår. Vi menar att den skapar sämre
förutsättningar för integration och skapar inhumana förhållanden för asyl- och
skyddssökanden som tvingas att leva i otrygghet gällande sin framtid under en lång
period av år. Lagen leder också till familjesplittring och till en högre belastning på våra
myndigheter och domstolar.
I det nu remitterade utkastet till lagrådsremiss föreslås att den som studerar på gymnasial
nivå ska kunna få ett längre tidsbegränsat uppehållstillstånd än vad som annars skulle
vara möjligt enligt den tillfälliga lagen. RFSL välkomnar förslaget men skulle hellre se en
återgång till en ordning med permanenta uppehållstillstånd. För att det nu remitterade
förslaget ska få en positiv effekt för de asyl- och skyddssökande är det viktigt att
kommunernas ansvar för ungdomar mellan 18 och 21 år tydliggörs samt att
Migrationsverkets regelmässiga åldersuppskrivningar upphör.
Många kommuner tar idag sin hand ifrån de ensamkommande barn som fyller 18 eller
skrivs upp i ålder till 18. Detta innebär i praktiken att skolgången inte är garanterad,
eftersom barnet oftast tvingas flytta från kommunen utan lagstadgad rätt att komma in
på ett gymnasieprogram på den nya orten. Om lagförslaget ska få avsedd effekt bör det
kompletteras i första hand med ett återställt regelverk som gör att ansvaret stannar i den
ursprungliga placeringskommunen. I andra hand bör förslaget kompletteras med en
justering av skollagen. Fortsatt skolgång vid kommunbyte behöver säkras för
asylsökande (och i fall av avslag i asylärendet fram till att detta vunnit laga kraft).
Åldersgränsen för att ansöka till nationellt program behöver höjas till densamma som
för bosatta elever.
Flyktinggruppernas Riksråd (FARR) har granskat ett antal utvisningsbeslut för
ensamkommande barn vars ålder samtidigt skrivits upp till 18 under hösten 2016.
Granskningen visar att Migrationsverkets utgångspunkt att den sökande är vuxen tills
motsatsen är bevisad, i skarp kontrast till riktlinjer från EU och UNHCR. Åldern har i
samtliga granskade fall skrivits upp utan utredning eller över huvud taget indikation på
att personen är vuxen. Denna praxis innebär att ett okänt antal barn klassas som vuxna
och får beslut om utvisning, om de inte kan bevisa sitt skyddsbehov på samma sätt som
Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter
The Swedish federation for Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender and Queer Rights
Telefon: +46 8 50 162 900
Postadress: Box 350, SE-101 26 Stockholm, Sweden
Besöksadress: Sveavägen 59, SE-113 59 Stockholm, Sweden
E-mail: [email protected]
rfsl.se
2017-01-09
2 (2)
om de vore vuxna. De som drabbas är främst ensamkommande som på grund av sitt
ursprung saknar godkända id-handlingar - och varav en stor andel av liknande skäl inte
heller kan bevisa sitt personliga skyddsbehov gentemot föräldrarnas hemland. Omkring
2000 ensamkommande barn har skrivits upp i ålder i samband med utvisningsbeslut
under hösten. Samtidigt har endast några tiotal fått tidsbegränsade uppehållstillstånd på
grund av brist på ordnat mottagande. För att de nu remitterade förslagen ska få avsedd
effekt krävs att ett stopp för åldersuppskrivningar, tills vetenskapligt utprövade metoder
har införts
Magnus Kolsjö
Vice förbundsordförande RFSL
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards