Östergötlands län 2016 bilaga 1

2015-10-23
Bilaga om boendedefinitioner
Ansvarig för anskaffning
av boende
Bostadstyp
Migrationsverket
Tillfälligt ”kollektivt” boende
vanligare såsom konferensanläggningar/campingplatser
etc.
Ansvarig för anskaffning
av boende
Bostadstyp
Under tiden asylansökan
prövas. Varierande, i
normalfallet ca. 6 mån-1,5 år.
Migrationsverket (hyrd eller
upphandlad boendeform åt
den asylsökanden)
Lägenhet i hyreshus, vandrarhem, konferensanläggning,
korridorsboende (gemensamt
eller eget hushåll)
Asylsökande i väntan på
besked om uppehållstillstånd
Används vid tillfälliga
toppar och då platser i
ABO inte räcker till.
Migrationsverket (hyrd eller
upphandlad boendeform åt
den asylsökanden)
Tillfälligt ”kollektivt” boende
vanligare såsom konferensanläggningar/campingplatser
etc.
Asylsökande i väntan på
besked om uppehållstillstånd.
Under tiden asylansökan
prövas. Varierande, i
normalfallet ca. 6 mån-1,5 år.
Migrationsverket, (asylsökanden ordnar ett eget boende)
Inneboende oavsett upplåtelseform, eget boende med eget
kapital
Boendedefintion
Målgrupp
Varaktighet
Ansvarig för anskaffning
av boende
Bostadstyp
Anvisad bosättning:
(Erbjudande om anvisad
bostad gäller en gång, om
man tackar nej återstår
egen bosättning.)
Nyanländ som erhållit
uppehållstillstånd och ska
påbörja sin etablering.
Boendetid varierar med
upplåtelse- och kontraktsform. Om förstahandskontrakt finns, är boendet tillsvidare.
Kommunen ska erbjuda bostäder till Arbetsförmedlingens och Migrationsverkets
bosättningsenhet i linje med
den överenskommelse som
kommunen slutit med Länsstyrelsen.
Vanligtvis förstahandskontrakt i samarbete med det
kommunala bostadsbolaget,
i vissa fall samarbete med
privata bolag, kommunen
kan förmedla lägenheter/
hus via andrahandskontrakt.
Förekommer att kommunen
köper hus/bostadsrätter som
förmedlas via andrahandskontrakt
Egen bosättning
Nyanländ som erhållit
uppehållstillstånd och ska
påbörja sin etablering.
Boendetid varierar med upplåtelse- och kontraktsform.
Den nyanlända.
Inneboende hos bekanta/
kontakter Alternativt köp av
eget boende med eget kapital.
Boendedefintion
Målgrupp
Varaktighet
Ankomstboende
Asylsökande före/under
registrering av asylansökan
hos Migrationsverket
Någon dag till en 1 vecka i
avvaktan på plats i ABO/
EBO.
Boendedefintion
Målgrupp
Anläggningsboende
(ABO)
Asylsökande i väntan på
besked om uppehållstillstånd.
Tillfälligt
anläggningsboende (ABT)
Eget boende (EBO)
Akuta boenden
Varaktighet
Efter anvisning/ folkbokföring till en kommun gäller
kommunens bostadssociala
ansvar lika för nyanlända
som för andra boende i kommunen.
Evakueringsboende Tillfälliga boenden som kommunen ordnar och erbjuder Migrationsverket kallas för evakueringsboende. Dessa ska användas så kort tid som
möjligt och den asylsökande ska så snart det är möjligt flytta till ett av Migrationsverkets boenden. Evakueringsboende kan innebära att lokaler som inte är avsedda för
boende behöver tas i anspråk för att lösa Migrationsverkets akuta behov av platser för nyanlända asylsökande. Exempelvis gymnastikssalar, kontor, olika anläggningar
av olika slag, men även boende i tillfälliga moduler eller tältboende.
Beredskapsplatser Det är ett ankomstboende att ha i beredskap om platserna tar slut på övriga ankomstboenden. Om behovet finns ställer myndigheten i ordning
beredskapsplatserna som exempelvis kan vara i Kriminalvårdens eller Försvarsmaktens anläggningar. Dessa kan användas upp till en månad Tillfälliga tältboenden i samarbete med MSB Tillfälliga tältboenden i samarbete med MSB I en extraordinär situation då alla Migrationsverkets boendeplatser är
slut kan asylsökande få komma att bo tillfälligt i tältboenden. Det är på uppdrag från regeringen som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), tillsammans med Migrationsverket, uppför tillfälliga tältboenden (för boende tre till sju dagar). Det är en del av samhällets gemensamma åtgärder för att ta emot de som söker
asyl i Sverige.
Boende för ensamkommande barn
Kommunens omsorg utifrån hela livssituationen styrs av socialtjänstlagen, Migrationsverket kan stå för boendekostnaden fram till att barnet fyller 21 år.
Mellan 18-21 år prövas behovet av stöd från kommunen utifrån individuella behov
Ensamkommande barn
Boendedefintion
Målgrupp
Varaktighet
Ansvarig för anskaffning
av boende
Bostadstyp
Familjehem
Ensamkommande barn (både
asylsökanden och de som har
uppehållstillstånd)
Från att personen söker asyl
till att personen antingen får
ett avslag och avisas alternativt får ett uppehållstillstånd.
Om personen får ett uppehållstillstånd tillhandahålls
boendet fram till och med
18 års ålder, med möjligt att
förlänga fram till 21 år ålder
efter individuell bedömning.
Kommunen är ansvarig för
boendet. Enligt lagstiftning
är kommuner skyldiga att ta
emot ensamkommande barn
enligt en nationell fördelningsmodell.
Där familjen redan bor.
Lagstiftning anger krav på
HVB-hem. Inspekteras av
IVO.
HVB
Hem för vård eller boende
Ensamkommande barn
(gäller i första hand barn med
uppehållstillstånd)
Från att personen söker asyl
till att personen antingen får
ett av slag och avisas alternativt får ett uppehållstillstånd.
Fram till och med 18 års ålder, möjligt att förlänga fram
till 21 år ålder.
Kommunen är ansvarig för
boendet. Boende kan drivas i
egen regi eller av en upphandlad aktör. Enligt lagstiftning
är kommuner skyldiga att ta
emot ensamkommande barn
enligt en nationell fördelningsmodell.
Kan vara en hel trappuppgång
med lägenheter, kursgårdar,
folkhögskolor, större hus/villor.
Lägenhetsboende med
boendestöd enligt socialtjänstlagen 4 kap 1§
Ensamkommande barn
(gäller i första hand barn med
uppehållstillstånd)
18-21 år
Kommunen ansvarig för boendet.(För att kommunen ska
få ersättning för boendet från
Migrationsverket får det inte
finnas ett andrahandskontrakt
mellan Kommunen och det
ensamkommande barnet).
Lägenhet där kommunen har
förstahandskontrakt.
Stödboende för
ensamkommande barn
(jan 2016)
Ensamkommande barn 16-20
år.
Från att personen söker asyl
till att personen antingen får
ett av slag och avisas alternativt får ett uppehållstillstånd.
Fram till och med 18 års ålder, möjligt att förlänga fram
till 21 år ålder.
Kommunen ansvarig för
boendet. Enligt lagstiftning
är kommuner skyldiga att ta
emot ensamkommande barn
enligt en nationell fördelningsmodell.
18-21 år gamla
Individen själv eller med stöd
av Kommunen/Socialtjänsten.
Lagstiftningen ska träda ikraft
1 jan 2016.
Eget boende
Barn i åldern 16–17 år får tas
emot i ett stödboende endast
om det finns särskilda skäl.
Ensamkommande barn med
uppehållstillstånd som ska
flytta från familjehem/HVB
eller Stödboende.
Efter anvisning/ folkbokföring till en kommun gäller
kommunens bostadssociala
ansvar lika för nyanlända
som för andra boende i
kommunen.
Vanligtvis förstahandskontrakt i samarbete med det
kommunala bostadsbolaget,
i vissa fall samarbete med
privata bolag, kommunen kan
förmedla lägenheter/hus via
andrahandskontrakt.